RPO 6.2.

Działanie 6.2. Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów C. opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin

RPMP.06.02.00-IZ.00-12-006/15

24.07.2015

Zakończony

24.10.2015

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
20.04.2017

13 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 606/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-006/15 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu C: opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 229)

Na mocy tej uchwały przyznano dofinansowanie uzupełniające w wysokości 334 558,14 zł dla projektu RPMP.06.02.00-12-0003/15, pn.: „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”.

Łącznie w ramach konkursu przyznano dofinansowanie w wysokości 2 429 208,14 zł dla 2 projektów.

Pobierz listę (PDF, 314KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
18.07.2016

1 lipca 2016 r. zakończony został etap oceny merytorycznej jednego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach RPMP.06.02.00-IZ.00-12-006/15 dla Działania 6.2. Ochrona Różnorodności Biologicznej Typ Projektów C. Opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin, który w wyniku procedury odwoławczej został przekazany do dalszej oceny.

W wyniku dalszej oceny merytorycznej projekt nr RPMP.06.02.00-12-0003/15, pn.: „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”, złożony przez Związek Międzygminny "Perły Doliny Popradu" uzyskał pozytywny wynik oceny.

W wyniku oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-006/15 wynik pozytywny uzyskały 2 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 1 703 903,14 zł.

Pobierz listę (PDF, 326KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 29.03.2016

  22 marca 2016 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach RPMP.06.02.00-IZ.00-12-006/15 dla Działania 6.2. Ochrona Różnorodności Biologicznej Typ Projektów C. Opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 1 703 903,14 zł. Natomiast wynik negatywny uzyskał 1 projekty na łączną kwotę dofinansowania 725 305,00 zł.

  Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 101 KB).

  Pobierz listę (PDF, 113KB)

Wyniki oceny formalnej
20.01.2016

13 stycznia 2016 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-006/15 dla Działania 6.2. Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów C. opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 2 429 208,14 zł. Projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej,
zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 210KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
28.10.2015

W ramach konkursu zostały złożone 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 2 694 988,69 zł.

Pobierz listę (PDF, 160KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu C: Opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2016 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl w dniach: od 24 sierpnia 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 23 października 2015 r. do godziny 15:00. 

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • parki krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe,
 • jednostki naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące opracowywania dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 429 211,69 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

13 kwietnia 2017 r. Uchwałą nr 605/17 (.pdf, 364 KB) nastąpiła zmiana regulaminu konkursu w ramach Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu C. Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji.

7 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.
Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 183 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. (.zip, 3 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 24 lipca 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r. (.zip, 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz wzór Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zostały określone w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.