RPO 6.2.

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej

RPMP.06.02.00-IZ.00-12-005/15

24.07.2015

Zakończony

24.10.2015

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
18.07.2016

12 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Malopolskiego podjął Uchwałę nr 1056/16 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-005/15 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.(.pdf, 306 KB)

Na mocy uchwały ZWM nr 1056/16 wskazane poniżej projekty zostały wybrane do dofinansowania w łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 1 685 858,27 zł, tj.:

 • nr RPMP.06.02.00-12-0002/15, pn.: „Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki – unikalnego w skali kraju pomnika przyrody – wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu turystycznego”, złożony przez Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w wysokości 393 337,99 zł

oraz

 • nr RPMP.06.02.00-12-0015/15, pn.: „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody - kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu”, złożony przez Gminę Stary Sącz w wysokości 1 292 520,28 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista projektów jest uszeregowana w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych.

Pobierz listę (PDF, 281KB)

Wersje archiwalne(1)

Wyniki oceny merytorycznej
18.07.2016

1 lipca 2016 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dwóch wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-005/15 dla Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz Typ projektów B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, które w wyniku procedury odwoławczej zostały przekazane do dalszej oceny.

W wyniku dalszej oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały obydwa projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 1 685 858,27 zł, tj.:

 • nr RPMP.06.02.00-12-0002/15, pn.: „Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki – unikalnego w skali kraju pomnika przyrody – wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu turystycznego”, złożony przez Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w wysokości 393 337,99 zł

oraz

 •  nr RPMP.06.02.00-12-0015/15, pn.: „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody - kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu”, złożony przez Gminę Stary Sącz w wysokości 1 292 520,28 zł.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 208 754,57 zł.

Pobierz listę (PDF, 281KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 29.03.2016

  22 marca 2016 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-005/15 dla Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz Typ projektów B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej.

   W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 208 754,57 zł, a następnie zostały przekazane do oceny merytorycznej. Natomiast wynik negatywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 264 594,88 zł.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 10 522 896,30 zł. Natomiast wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 1 685 858,27 zł.

  Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 101 KB).

  Pobierz listę (PDF, 136KB)

Wyniki oceny formalnej
20.01.2016

19 stycznia 2016 r. zakończył się etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie  w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ-00-12-005/15 dla Działania 6.2 Ochrona bioróżnorodności Typ A ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz Typ B rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 473 349,45 zł. Natomiast wynik negatywny uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 13 805 306, 34 zł.

Projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej, zostały przekazane do oceny merytorycznej, której elementem jest ocena finansowa.

Pobierz listę (PDF, 217KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
28.10.2015

W ramach konkursu zostało złożonych 15 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 27 338 359,07 zł.

Pobierz listę (PDF, 173KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2016

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl w dniach: od 24 sierpnia 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 23 października 2015 r. do godziny 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • parki krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe,
 • jednostki naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. dla projektów typu A – ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności:
  - usuwanie obcych gatunków inwazyjnych z terenów cennych przyrodniczo, introdukcja i reintrodukcja gatunków chronionych i/lub zagrożonych, ochrona ex situ, ochrona in situ, rozwój zielonej infrastruktury, likwidacja barier ekologicznych itp.,
  - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody i promocji obszarów cennych przyrodniczo, realizowanych na terenie parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarach chronionego krajobrazu, w tym realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej (rozumiana jako część szerszego projektu infrastrukturalnego),
  - tworzenie nowych form ochrony oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych (w tym prowadzenie monitoringu przyrodniczego na formach ochrony przyrody);
 2. dla projektów typu B – rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej:
  - budowa i rozwój w/w centrów na obszarach miejskich i poza miejskich (np. ogrody botaniczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych i dzikich, banki genowe).

Typy projektów A i B mogą być łączone.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 851 850,00 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

7 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.

Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych.

Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 182 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. (.zip, 3 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 24 lipca 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r. (.zip, 3 MB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 175 KB) 

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 875 KB) 

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 1,23 MB)

Załącznik nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.pdf, 507 KB)

  Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (.xls, 270 KB)

Załącznik nr 4 Kryteria oceny (.pdf, 101 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP - wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. (.pdf, 205 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP - wersja obowiązująca od 24 lipca 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r. (.pdf, 205 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu - wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu - wersja obowiązująca od 24 lipca 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r. (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województw o Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. (.pdf, 277 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województw o Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - wersja obowiązująca od 24 lipca 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r. (.pdf, 277 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 135 KB)

Załącznik nr 8 Katalog wskaźników adekwatnych dla konkursu (.pdf, 170 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf 175 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz wzór Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zostały określone w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 135 KB).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 489 KB) - aktualizacja w dniu 20 października 2015 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.