RPO 6.2.

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16

29.04.2016

Zakończony

01.07.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
24.02.2017

23 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 265/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (.pdf, 213 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista projektów jest uszeregowana w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 wynosi 21 269 000,00 zł.

Uchwałą nr 265/17 z dnia 23 lutego  2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania 1 projektu na całkowitą kwotę dofinansowania 2 988 548,24 zł.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 wybrano do dofinansowania 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 858 121,88 zł.

Pobierz listę (PDF, 200KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 17.02.2017

  9 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 175/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ).

  Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

  Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 wynosi 21 269 000,00 zł.

  Uchwałą nr 175/17 z dnia 9 lutego  2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania 1 projektu na całkowitą kwotę dofinansowania 869 573,64 zł

  Pobierz listę (PDF, 198KB)

Wyniki oceny merytorycznej
24.02.2017

Instytucja Rozpatrująca Protest w dniu 17 lutego 2017 r. uwzględniła protest złożony przez Gminę Miejską Kraków od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu pt.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”, numer wniosku: RPMP.06.02.00-12-0186/16.

Oznacza to, iż zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 pkt 1) ustawy, powyższy projekt zostanie umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 858 121,88 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 216 KB)

Pobierz listę (PDF, 307KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 09.02.2017

  Instytucja Rozpatrująca Protest w dniu 5 stycznia 2017 r. uwzględniła protest złożony przez Gminę Lipnica Murowana od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu pt.: „Kompleksowy remont Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Borówna”, numer wniosku: RPMP.06.02.00-12-0182/16.

  W związku z powyższym projekt został poddany dalszej ocenie. W dniu 3 lutego 2017 r. projekt został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej. Projekt uzyskał łącznie 67 punktów, czyli 90,54 % maksymalnej liczby punktów.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 869 573,64 zł.

  Pobierz listę (PDF, 210KB)
 • 16.12.2016

  9 grudnia 2016 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 dla Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej. 

  W wyniku oceny merytorycznej dwa projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny finansowej, uzyskały negatywny wynik na etapie oceny merytorycznej


Wyniki oceny finansowej
04.11.2016

1 listopada 2016 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 dla Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 858 121,88 zł.

Pobierz listę (PDF, 207KB)

Wyniki oceny formalnej
29.09.2016

26 września 2016 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 dla Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej. 

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 858 121,88 zł.  Natomiast wynik negatywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 1 012 007,37 zł

Pobierz listę (PDF, 58KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
06.07.2016

W ramach naboru do działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej (RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16) złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 6 158 869,15 zł

Pobierz listę (PDF, 186KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D: Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 maja 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 czerwca 2016 r. do godziny 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, 
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • parki krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe, 
 • jednostki naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zmierzające do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej w regionie poprzez budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej, w tym realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej (rozumianej jako część szerszego projektu infrastrukturalnego), na terenie parków krajobrazowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf, 284 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin. 

Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 269 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 28 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 466 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.)  (.zip, 10,3 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 10,3 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 284 KB) 

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 572 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 2 MB) 

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.doc, 7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 2 MB)

     Załącznik nr 4. 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.xls, 342 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 421 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 613 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województw o Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 565 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.pdf, 452 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.pdf, 452 KB)

Załącznik nr 8 Katalog wskaźników adekwatnych dla konkursu (wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 323 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w  Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 572 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w  Załączniku nr 6a do Regulaminu (.pdf, 613 KB), natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w  Załączniku nr 6b do Regulaminu (.pdf, 565 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 452 KB).

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.