RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

RPMP.08.01.00-IP.02-12-001/15

23.06.2015

Zakończony

27.06.2015

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
Wyniki oceny formalnej

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej , Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Do 17.07.2015r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl w dniach od 23.06.2015r. do 26.06.2015r. 

W przypadku awarii systemu elektronicznego wnioski należy złożyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, parter budynku (adres - WUP w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30–107 Kraków) w godzinach od 8:00 – 16:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy  z terenu województwa małopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji):

  • Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późń.zm.),z wyłączeniem robót publicznych.
  • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP (I i II profil pomocy).
  • Ze wsparcia wyłączone są osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wynosi 24 854 000,00 PLN z tego:

  • 21 125 900,00 PLN stanowi kwota w części EFS;
  • 3 728 100,00 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2015 r. powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2015 r.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin naboru wraz z załącznikami (.zip, 3,75 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu naboru.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą naboru. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego