RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

RPMP.08.01.00-IP.02-12-001/20

23.01.2020

Zakończony

04.02.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (dalej jako IZ), za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa –projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
13.02.2020

Lista nr 1 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji przez KOPP

Lista nr 1

18.02.2020 r.

Lista nr 2 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

Lista nr 2

21.02.2020 r.

Lista nr 3 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

Lista nr 3

24.02.2020 r.

Lista nr 4 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

Lista nr 4  

27.02.2020 r.

Lista nr 5 wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

Lista nr 5


Wyniki oceny formalnej
13.02.2020

Lista nr 1 projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej:

Lista nr 1

18.02.2020 r. 

Lista nr 2 projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej:

Lista nr 2


Informacje nt. złożonych wniosków
07.02.2020

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.1 w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-001/20.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna kwota dofinansowania w złożonych projektach wynosi 52752917,38 co stanowi 89,67% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Poniżej lista złożonych wniosków

Lista złożonych projektów  


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia naboru

luty 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach od 24 stycznia 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 lutego 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). 

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji):

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinasowania

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:

 • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2019 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2018 r.*,
 • powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 58 823 525,24 PLN **  z tego:

 •  49 999 996,45 PLN stanowi kwota w części EFS;
 • 8 823 528,79 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.
  *Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2020 r. należy odjąć przewidziane na 2020 r. wydatki w projekcie z naboru z 2019 r. 
  ** Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projektów w 2020 r. przed odliczeniem zobowiązań z projektów z roku 2019.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru PUP na rok 2020 (PDF 647 KB)

Załącznik Nr 1 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 197 KB)

Załącznik Nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM (PDF 368 KB)

Załącznik Nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WM (PDF 771 KB)

Załącznik Nr 4 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF 880 KB)

Załącznik Nr 5 - Kryteria wyboru projektów (PDF 273 KB)

Załącznik Nr 6 – Definicje wskaźników (PDF 299 KB)

Załącznik Nr 7 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych (PDF 243 KB)

Załącznik Nr 8 - Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 243 KB)

Załącznik Nr 9 - Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 292 KB)

Załącznik Nr 10 - Wzór oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOPP – pracownika IP (PDF 172 KB)

Załącznik Nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 449 KB)

Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (PDF 141 KB)

Załącznik nr 4 do Umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych RODO (PDF 413 KB)

Załącznik nr 5 - Harmonogram Płatności (PDF 160 KB)

Załącznik nr 6 do Umowy o dofinansowanie - Wniosek o nadanie/ zmianę/ wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (PDF 158 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy o dofinansowanie - Instrukcja oznakowania miejsca   (PDF 142 KB)

Załącznik nr 12 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 298 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają wnioskodawcom ubiegającym się  o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:

pon. 8:00-18:00, wt. – pt. 8:00-16:00:

 1.  Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, infolinia (12) 616 0 616,  tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, fax. (12) 616 03 93,  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl ,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl ,
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,  e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl ,
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,  tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,  e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.