RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

RPMP.08.01.00-IP.02-12-004/19

13.03.2019

Zakończony

19.03.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (dalej jako IZ), za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
11.04.2019

Poniżej lista wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji przez KOPP (PDF, 88 KB)

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji (PDF, 300 KB)


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia naboru

Marzec/kwiecień 2019 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 14 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 18 marca 2019 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru). 

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 8.1 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 RPO WM można realizować następujący typ projektu (operacji): instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość:

  • zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2019 r., pomniejszoną o wydatki w projektach z naboru z 2018 r.*, 
  • powiększoną o kwotę nie wyższą niż 3/12 przyznanej puli środków na 2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 

45 350 483,00 PLN**  z tego:

  • 38 547 911,00 PLN stanowi kwota w części EFS;
  • 6 802 572,00 PLN stanowi kwota w części krajowego wkładu publicznego.

*Od ogólnej kwoty przeznaczonej na 2019 r. należy odjąć przewidziane na 2019 r. wydatki w projekcie z naboru z 2018 r.

** Kwota środków Funduszu Pracy ogółem na realizację projektów w 2019 r. przed odliczeniem zobowiązań z projektów z roku 2018.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru PUP na rok 2019 (PDF, 656,62 KB)

Załącznik nr 1 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 211,62 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM (PDF 386,83 KB)

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach RPO WM (PDF 777,51 KB)

Załącznik nr 4 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (1 015,26 KB)

Załącznik nr 5 - Kryteria wyboru projektów (PDF 232,43 KB)

Załącznik nr 6 – Definicje wskaźników (PDF 302,53 KB)

Załącznik nr 7 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Pozakonkursowych (PDF 232,31 KB)

Załącznik nr 8 - Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 180,17 KB)

Załącznik nr 9 - Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (PDF 228,78 KB)

Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia o gotowości do oceny, bezstronności i poufności Członka KOPP – pracownika IP (PDF 172,90 KB)

Załącznik nr 11 – Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 441,52 KB)

Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (PDF 144,86 KB)

Załącznik nr 4 do Umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych RODO (PDF 354,18 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy - Harmonogram płatności (PDF 160,79 KB)

Załącznik nr 6 do Umowy - Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień (PDF 158,17 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy - Instrukcja oznakowania miejsca (PDF 143,63 KB)

Załącznik nr 12 - Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 299,24 KB)

Załącznik nr 13 - Komentarz do Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 obowiązujących od 1 stycznia 2019 r (PDF 257,10 KB)

Załącznik nr 1 do Komentarza - przykład I - Koszty zarządzania w ramach projektu PUP (PDF 86,44 KB)

Załącznik nr 2 do Komentarza - przykład II - Koszty zarządzania poza projektem PUP (PDF 85,32 KB)

Załącznik nr 3 do Komentarza - Przykład do komentarza do IP   (PDF 98,33 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają wnioskodawcom ubiegającym się  o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. - 8.00-18:00, wt.–pt. 8.00-16.00:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, infolinia: 12 616 06 16,  tel. 12 616 06 26, 12 616 06 36, 12 616 06 46, 12 616 06 56, 12 616 06 66, 12 616 06 76, 12 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, fax 12 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, 12 616 03 73,  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, 12 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, 12 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.