RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15

23.10.2015

Zakończony

10.12.2015

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 24.05.2016

  W wyniku oceny formalno-merytorycznej 48 projektów zostało pozytywnie ocenionych  na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 63 994 342,22 zł.

  Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO

  Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 101 KB).

  Pobierz listę (PDF, 216KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
17.12.2015

W ramach konkursu zostało złożonych 269 wniosków.

Pobierz listę (PDF, 341KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał   2016 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl  w dniach: od 23 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 9 grudnia 2015 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

przedsiębiorcy i pracodawcy,organizacje pozarządowe (w tym np. lokalne grupy działania).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na projekty realizujące programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

a)      osoby powyżej 50 roku życia,

b)      osoby długotrwale bezrobotne,

c)       osoby z niepełnosprawnościami,

d)      osoby o niskich kwalifikacjach,

e)      kobiety.

W ramach realizowanych projektów wnioskodawca może zaoferować uczestnikom, w zależności od ich potrzeb, szeroki katalog form pomocy:

a)      identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika) w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 10 a i art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149, z późn. zm.) lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję,

b)      pośrednictwo pracy,

c)       poradnictwo zawodowe,

d)      wsparcie motywacyjne (psychologiczne),

e)      szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,

f)       inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe,

g)      dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,

h)      subsydiowane zatrudnienie,

i)        zatrudnienie wspomagane,

j)        wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia i doradztwo,

k)      wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne,

l)        wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia),

m)    inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej (z wyłączeniem dotacji na zakładanie działalności gospodarczej). 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.(pdf. 0,45 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 95% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, wynika  z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

79 311 305,32 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu_wersja archiwalna (obowiązująca do dnia 23 listopada 2015 r.) (pdf. 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (zip. 13MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku  został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu. (pdf. 1MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektów stanowią Załączniki nr 7 (zip. 3MB)

i Załącznik 8 (zip. 2 MB) do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu. (pdf. 0,5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 470 KB) - aktualizacja w dniu 4 grudnia 2015 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 •   Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.