RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/21

06.07.2021

Zakończony

07.09.2021

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

typ projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach,

typ projektu B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.


Nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), tj. 451 930,00 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu lub stawkami jednostkowymi.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
01.12.2021

08.03.2022 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego 8 marca 2022 roku podjął Uchwałą nr 291/22 dotyczącą  aktualizacji Listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Lista uwzględnia zmianę wynikającą z pozytywnej oceny wniosku rekomendowanego do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

30.11.2021 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego 30 listopada 2021 roku uchwałą nr 1735/21 przyjął listy projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/21.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (pdf, wielkość pliku 168 KB)

Pobierz listę (PDF, 128KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
08.09.2021

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych na konkurs nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/21 w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 032 424,12 zł, co stanowi 72,72% alokacji w konkursie.

Poniżej lista złożonych wniosków

Pobierz listę (PDF, 113KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 6 sierpnia 2021 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 6 września 2021 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2021 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl , z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 6 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. do godz. 15:00.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto i na co może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Zgodnie z kryterium Specyficzne warunki wstępne o dofinansowanie mogą ubiegać się ww. podmioty, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3. Wymóg ten dotyczy Wnioskodawców, którzy planują utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka / klubu dziecięcego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres udzielonego wsparcia może obejmować następujące działania:

 • tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

Koszty ww. działań będą rozliczane wyłącznie w formie stawek jednostkowych.

Warunki kwalifikowania stawek jednostkowych, o których mowa powyżej, zostały określone na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w Załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu.

 • dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

Koszty działań dotyczące dostosowania istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami są rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych.

Uwaga!

Brak możliwości łączenia w ramach jednego projektu działań dotyczących tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z działaniami dotyczącymi dostosowania istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje realizację obydwu ww. działań, należy złożyć dwa osobne wnioski o dofinansowanie.

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby powracające / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego (EFS) wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 170 242,83 PLN.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), tj. 451 930,00 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami, tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu lub stawkami jednostkowymi.


08.03.2022 r.
Zarząd Województwa Małopolskiego 8 marca 2022 roku uchwałą nr 290/22 zmienił Regulamin konkursu.  

Uchwała wprowadza zmianę polegającą na zwiększeniu o 354 415,50 PLN kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w związku z rekomendowaniem do dofinansowania projektu ocenionego po procedurze odwoławczej. 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 909 092,70 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - obowiązujący od 08.03.2022 r.  (.pdf, 742 KB)

Regulamin konkursu - obowiązujący od 20.07.2021 r.   (.pdf, 736 KB)

Regulamin konkursu - obowiązujący do 19.07.2021 r.  (.pdf, 742 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Kryteria wyboru projektów (.pdf, 369 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Wniosek o dofinansowanie projektu (.pdf, 389 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku  (.pdf, 936 KB) 

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Regulamin korzystania z Systemue-RPO (.pdf, 205 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Regulamin pracy KOP (.pdf, 955 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Definicje wskaźników  (.pdf, 258 KB) 

Załącznik nr 7a do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanieprojektu rozliczanego za pomocą stawek jednostkowych (.pdf, 1 572 KB)

Załącznik nr 7b do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanieprojektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych (.pdf, 1 579 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 563 KB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu – Procedura odwoławcza (.pdf, 203 KB)

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu – Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO (.pdf, 1 003 KB)

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu – Diagnoza (.pdf, 798 KB)

Załącznik nr 12 do Regulaminukonkursu – Standard usług (.pdf, 451 KB)

Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu – Stawki jednostkowe (.pdf, 143 KB)

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu – Oświadczenie o rzetelności (.docx, 61 KB)

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu – Wzór kosztorysu (.xlsx, 60 KB)

Załącznik nr 16a do Regulaminu konkursu – Formularz zgłoszeniowy (.pdf, 318 KB)

Załącznik nr 16b do Regulaminu konkursu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (.pdf, 313 KB)

Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu – Wzór listy obecności  (.xslx, 70 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 12.08.2021 (.pdf, 828 KB)

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941,e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanów@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.