RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

RPMP.08.05.00-IP.02-12-026/18

24.07.2018

Zakończony

07.08.2018

Wyniki naboru

Wyniki naboru
10.09.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 7 września 2018 roku podjął uchwałę nr 1601/18 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.08.05.00-12-0246/18 pn. Małopolska Niania 2.0 złożonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w odpowiedzi na nabór nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej 1 projekt został wybrany do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosku została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów Pozakonkursowych.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Informacja o składzie KOPP 


Informacje o naborze

Uwaga!

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 11 września 2018 roku podjął uchwałę nr 1663/18 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.08.05.00-12-0246/18, dla którego beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Zmiana Regulaminu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1381/18 z dnia 31 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu przygotowania i oceny projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-026/18 wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Skorygowano zapis ujęty w Załączniku nr 3, tj. Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczący obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka w projekcie. 

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ C - Wsparcie bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez sfinansowanie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III/IV kwartał 2018 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl  w terminie od 27.07.2018 r. do 06.08.2018 r. do godziny 15.00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może złożyć wniosek?

W ramach Działania 8.5 RPO WM podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Województwo Małopolskie, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu możliwe jest wsparcie bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci.

Koszty wymienione powyżej względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane z projektu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji działań w projekcie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in. zapewnia że umowy uaktywniające spełniają wymogi określone w art. 50 ww. ustawy.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w projekcie wynosi, co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania nie przekroczy maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (tj. 85%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, w ramach 8. Osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 pn. Rynek pracy, powinna być zgodna z SzOOP.

Inne ważne informacje

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;   
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;   
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax. 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;    
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.