RPO 9.3.

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19

28.02.2019

Zakończony

25.04.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
30.07.2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19  dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014–2020 w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 lipca 2019 roku Uchwałą nr 1347/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19. Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19.

Poniżej, w plikach do pobrania:


Informacje nt. złożonych wniosków
24.04.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19 w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w ramach konkursu nr  RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19 wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi

40 318 249,74 PLN, co stanowi 99,99 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 223KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 31 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Konkurs obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to: lipiec 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 31 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Informacja o posiadaniu akredytacji musi zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP, grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

1) w zakresie usług animacji lokalnej:

 • społeczność lokalna
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 • przedsiębiorcy
 • podmioty ekonomii społecznej

2) w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej:

 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej, w tym w szczególności w przedsiębiorstwie społecznym
 • podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie podmiotu ekonomii społecznej, w tym w szczególności w formie przedsiębiorstwa społecznego
 • przedsiębiorstwa społeczne

3) w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • podmioty ekonomii społecznej.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu jest zależny od maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu oraz wkładu własnego Beneficjenta, który wynosi minimum 5% wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o środki finansowe na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego świadczone w formie finansowej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 43 490 359,04 PLN.

Niezbędne dokumenty

29.03.2023
Zmiana Regulaminu Konkursu
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 518/23 z dnia 28 marca 2023 r.

podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Działania 9.3  Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Zmiana w Regulaminie konkursu wynika ze zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów o 2 288 637,45 PLN,  tj. z 41 201 721,59 PLN na 43 490 359,04 PLN. Zwiększenie wartości projektów związane jest z wydłużeniem okresu realizacji projektów, zapewnieniem wsparcia większej liczbie uczestników oraz umożliwieniem realizacji działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 oraz agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 518/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2023 r. (.pdf 589KB)

22.02.2023
Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 247/23 z dnia 21 lutego 2023 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Działania 9.3  Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Zwiększenie o  526 707,88  PLN kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie, tj. z 40 675 013,71 PLN na 41 201 721,59 PLN pozwoli na zwiększenie dofinansowania projektów w związku z Uchwałą Nr 899/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniającą zapisy SZOOP w działaniu 9.3 w taki sposób, że konieczne jest wprowadzenie do projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Pi 9v nowego zadania w postaci mechanizmu zakupów interwencyjnych w celu wsparcia osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy w wyniku ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 247/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2023 r. (.pdf, 588 KB)
30.07.2019 
Zmiana Regulaminu konkursu  

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1346/19 z dnia 30 lipca 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Zmiana w Regulaminie konkursu wynika z konieczności zwiększenia kwoty wsparcia krajowego, a tym samym kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Wysokość wsparcia krajowego w ramach Działania 9.3 typ projektu A zależna jest od wysokości wkładu własnego wnoszonego przez Wnioskodawców. Limit wkładu własnego wynosi co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych, pomniejszonych o środki finansowe na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego świadczone w formie finansowej. W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19 oszacowana została brakująca kwota wsparcia krajowego, wynikająca z wartości założonych w pozytywnie ocenionych wnioskach o dofinansowanie.

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Poniżej, w plikach do pobrania:

30.05.2019

Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji otrzymywanych przez beneficjentów

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej powinny być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku, gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez otrzymującego dotację.

W kwestii opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymywanych przez beneficjentów oraz zapłaty VAT należnego, należy zwrócić uwagę na przedstawione w załącznikach stanowisko Ministerstwa Finansów z dnia 16 maja 2017 r. oraz pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 30 października 2017r., w przedmiotowej sprawie.

Celem uzyskania wiążącej informacji w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej dotyczącej podatku VAT od otrzymanej dotacji, beneficjenci powinni wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację podatkową ww. zakresie.

 Poniżej, stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów:

Informacja z Ministerstwa Rozwoju (.pdf, 4,3 MB)

Informacja z Ministerstwa Finansów (.pdf, 2,3 MB)

Aktualizacja załącznika nr 17 do Regulaminu konkursu w ramach Działania 9.3 typ A

W związku z wcześniejszą zmianą Regulaminu konkursu, zaktualizowane zostały zapisy załącznika nr 17 Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego finansowego i merytorycznego . Zmodyfikowano zapisy w  § 3 ust 2, § 7 ust. 9,  § 14 ust. 8. Ponadto, w § 7 usunięto ust. 9 z pierwszej wersji załącznika nr 17.

 Poniżej:

28.03.2019

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 493/19 z dnia 28 marca 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Zmiany zostały wprowadzone we wzorach umów o dofinansowanie, stanowiących załączniki 7 i 8 do Regulaminu konkursu. Zmiany polegają na przeformułowaniu zapisów dotyczących wymaganego zabezpieczenia w umowach o dofinansowanie, poprzez zastosowanie minimalnej wartości procentowej zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w wysokości 100% najwyższej transzy dofinansowania, wskazanej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

 Poniżej:

26.03.2019

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 466/19 z dnia 26 marca 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla naboru wniosków w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Zmiany zostały wprowadzone w podrozdziale 2.4, 2.5 i 2.7 Regulaminu konkursu i polegają na modyfikacji dotychczasowych zapisów dotyczących wsparcia pomostowego, w szczególności kwalifikowalności wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz warunków jego przyznawania. Ponadto, zmianie uległo brzmienie wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.   

 Poniżej:  

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu   - obowiązujący od dnia 28 marca 2023 r. (.pdf, 1,1 MB)

Regulamin konkursu  - obowiązujący do dnia 27 marca 2023 r. (.pdf, 1,1 MB)

Regulamin konkursu - obowiązujący do dnia 20 lutego 2023 r. (.pdf, 799 KB)

Regulamin konkursu - obowiązujący do dnia 29 lipca 2019 r. (.pdf, 804 KB)

Regulamin konkursu - obowiązujący do dnia 25 marca 2019 r. (.pdf, 799 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria oceny projektów (.pdf, 419 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 526 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 786 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 298 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 395 KB)

Załącznik nr 1 do Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 474 KB)

Załącznik nr 2 do Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - Oświadczenia (.pdf, 403 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników (.pdf, 324 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 709 KB) - obowiązujący od dnia 28.03.2019 r.

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 709 KB) - obowiązujący do dnia 27.03.2019 r

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.zip, 1,0 MB)

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 759 KB) - obowiązujący od dnia 28.03.2019 r.

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 759 KB) - obowiązujący do dnia 27.03.2019 r.

Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (.zip, 1,0 MB)

Załącznik nr 9 Wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 377 KB)

Załącznik do Umowy o partnerstwie - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 371 KB)

Załącznik nr 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 324 KB)

Załącznik nr 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych (.pdf, 341 KB)

Załącznik nr 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO (.pdf, 1,3 MB)

Załącznik nr 13 Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 138 KB)

Załącznik nr 14 Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie (.pdf, 160 KB)

Załączniki do Dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - Oświadczenia małżonka Wnioskodawcy (.pdf, 294 KB)

Załącznik nr 15 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 211 KB)

Załącznik nr 16 Regulamin udzielania wsparcia finansowego (.pdf, 395 KB)

Załącznik nr 17 Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (.pdf, 408 KB) - aktualny

Załącznik nr 17 Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (.pdf, 423 KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 18 kwietnia 2019 r. (.pdf, 744 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941, Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93,e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).