RPO 9.3.

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16

26.02.2016

Zakończony

16.04.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
05.08.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Zarząd Województwa Małopolskiego 4 sierpnia 2016 roku Uchwałą nr 1202/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu (.pdf, 504 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 213 KB)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16 (.pdf, 325 KB)


Wyniki oceny formalnej
05.05.2016

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 9.3 RPO WM Wsparcie ekonomii społecznej - konkurs nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16.

W ramach naboru złożono 5 wniosków, z czego wszystkie spełniły kryteria oceny formalnej i zostały ocenione pozytywnie. Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 293KB)

Informacje nt. złożonych wniosków

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 29 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2016 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

Informacja o posiadaniu akredytacji musi zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

1)  w zakresie usług animacji lokalnej:

-     społeczność lokalna,

-     jednostki samorządu terytorialnego,

-     instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,

-     przedsiębiorcy,

-     podmioty ekonomii społecznej;

2)  w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej:

-     osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym,

-     podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego,

-     przedsiębiorstwa społeczne;

3)  w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

-     podmioty ekonomii społecznej.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu: działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 39 754 081,69 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu

Komunikat w sprawie zmiany regulaminu (.pdf, 437 KB)

Uchwała w sprawie zmiany regulaminu (.pdf, 148 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 469 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 698 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 988 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 341 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,36 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 378 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,00 MB), obowiązujący od 22.09.2016 - aktualny

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,64 MB), obowiązujący do 21.09.2016

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 844 KB), obowiązujący od 22.09.2016 - aktualny

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,64 MB), obowiązujący do 21.09.2016

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 705 KB), obowiązujący od 22.09.2016 - aktualny

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 481 KB), obowiązujący do 21.09.2016

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 459 KB)

Załącznik 11 Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników w projekcie (.pdf, 511 KB)

Załącznik 12 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych – Działanie 9.3 (.pdf, 540 KB)

Załącznik 13 Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej (.pdf, 531 KB)

Załącznik 14 Wskazówki dot. tworzenia wniosku w e-RPO (.pdf, 486 KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 203 KB) - aktualizacja w dniu 11 kwietnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl;  
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;   
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;  
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;  
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących konkursu mogą również skorzystać z konsultacji prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11 (parter), 31-358 Kraków, czynnym w godzinach 8.00–16.00 (prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji). Informacje na temat konkursu można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 12 376 91 91 lub poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: info@mcp.malopolska.pl