Kurs euro do określania limitów kwotowych kosztów kwalifikowalnych oraz kwoty pomocy publicznej

Kurs euro do określania limitów kwotowych kosztów kwalifikowalnych

Wnioskodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest do przeliczenia wartości kosztów kwalifikowanych stosując kurs euro właściwy na miesiąc składania wniosku o dofinansowanie w celu odpowiedniego sklasyfikowania projektu. W tabeli wskazano limity kwotowe kosztów kwalifikowanych, po przekroczeniu których projekt może zostać zaliczony do kategorii projektów generujących dochód po ukończeniu, projektów generujących dochód w trakcie wdrażania lub projektów dużych.

Tabela wysokości kursu Euro stosowanego do obliczania wartości kosztów kwalifikowanych projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - aktualizacja z maja 2023 r. (.pdf, 38,8 KB)

Kurs euro do przeliczania kwoty pomocy publicznej na moment aplikowania

Wnioskodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie dla projektów objętych pomocą publiczną z sektora kultury/dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej, o których mowa w art. 53 ust. 8 lub 55 ust. 12 Rozporządzenia nr 651/2014, powinien obliczyć wartości progowe kwoty pomocy publicznej stosując kurs na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie. Kwota pomocy będzie podlegała ponownemu przeliczeniu po kursie na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Tabela wysokości kursu Euro do przeliczania kwoty pomocy publicznej na moment aplikowania - aktualizacja z maja 2023 r. (.pdf, 59,6 KB)