RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19

29.03.2019

Zakończony

25.10.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
02.09.2020

Zmiana listy podstawowej oraz aktualizacja listy rezerwowej w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach IV rundy naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19.

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej w odniesieniu do projektów złożonych w ramach IV rundy naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 1 września 2020 r., uchwałą nr 1211/20, dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu. W związku z powyższym, zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 599 KB) w ramach wskazanej rundy naboru.

Ponadto, zaktualizowana została również lista rezerwowa (.pdf, 584 KB) obejmująca 6 projektów, ponieważ alokacja dostępna w konkursie nie była wystarczająca do objęcia dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Na liście rezerwowej znajdują się m.in. 2 projekty, które  w wyniku zakończenia procedury odwoławczej otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach punktowanych kryteriów oceny tj. 59 punktów na 76  możliwych do uzyskania. Zgodnie z  Podrozdziałem 2.7 ust. 3 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania, tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Alokacja dostępna w konkursie nie jest wystarczającą na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które otrzymały 59 punktów na 76 możliwych do uzyskania. W  związku z powyższym, wskazane projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,5 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy, którego projekt umieszczony został na liście podstawowej, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 97 KB).

Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 30 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 42,56 %.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.


Wersje archiwalne(5)

Wersje archiwalne

 • 29.05.2020

  Zatwierdzenie listy projektów ocenionych oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Typ A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”, IV runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 maja 2020 r., uchwałą nr 766/20 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach IV rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 9 projektów ocenionych pozytywnie – umieszczonych na liście podstawowej (.pdf, 148 KB).

  Ponadto, zatwierdzona została również lista rezerwowa (.pdf, 142 KB) obejmująca 7 projektów, ponieważ alokacja dostępna w konkursie nie była wystarczająca do objęcia dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Na liście rezerwowej znajdują się m.in. 4 projekty, które zostały ocenione pozytywnie w ramach logicznych kryteriów oceny i otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach punktowanych kryteriów oceny tj. 56 punktów na 76  możliwych do uzyskania. Zgodnie z  Podrozdziałem 2.7 ust. 3 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania, tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Alokacja dostępna w konkursie nie jest wystarczającą na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które otrzymały 56 punktów na 76 możliwych do uzyskania. W  związku z powyższym, wskazane projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,5 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem stopnia spełnienia kryteriów merytorycznych punktowych oraz pouczeniem o prawie wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty umieszczone zostały na liście rezerwowej, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 97 KB).

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 30 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 42,56 %.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.

 • 14.02.2020

  Zmiana listy podstawowej w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach I rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 lutego 2020 r., uchwałą nr 179/20 dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w odniesieniu do projektów złożonych w I rundzie naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19. W związku z powyższym, zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) w ramach wskazanej rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (zip, 1,5 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (pdf, 97 KB) .

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 30 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 40,61 %.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.

  Lista projektów wybranych w ramach I rundy (aktualizacja listy podstawowej w wyniku procedury odwoławczej) (pdf, 140 KB) 

 • 14.02.2020

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje  w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Typ A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”, III runda.


  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 lutego 2020 r., uchwałą nr 178/20 dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach III rundy naboru i wybrał do dofinansowania 13 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczonych na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (zip, 1,6 MB) , które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (pdf, 97 KB).

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 30 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 40,61 %.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.

  Pobierz listę (pdf,160 KB)

 • 20.12.2019

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, II runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 grudnia 2019 r., uchwałą nr 2352/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach II rundy naboru i wybrał do dofinansowania 10 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczonych na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,5 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 97 KB).

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 30 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 40,61 %.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.

  Pobierz listę (PDF, 152KB)
 • 30.10.2019

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacjew przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Typ A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”, I runda

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 października 2019 r., uchwałą nr 1948/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach I rundy naboru i wybrał do dofinansowania 4 pozytywnie ocenione projekty – umieszczone na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,5 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 96 KB).

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 30 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 39,01 %.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.

  Pobierz listę (PDF, 132KB)

Wyniki oceny merytorycznej
29.07.2020

Informacja o wyniku ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia protestu w ramach procedury odwoławczej w IV rundzie naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Ponownej ocenie merytorycznej podlegał 1 wniosek o dofinansowanie. Projekt ten spełnił kryterium, w zakresie którego, zgodnie z rozstrzygnięciem protestu, został skierowany do ponownej oceny.

Poniżej informacje dotyczące wniosku, który uzyskał pozytywny wynik na etapie ponownej oceny merytorycznej. Projekt został skierowany na kolejny etap oceny tj. ocenę formalną II stopnia.

Pobierz listę (PDF, 95KB)


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 27.02.2020

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w IV rundzie naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

  W ramach IV rundy naboru, ocenie merytorycznej podlegało 68 wniosków o dofinansowanie, z czego 16 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej i zostało przekazanych do etapu oceny formalnej II stopnia, 45 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny, a 7 wniosków zostało wycofanych przez Wnioskodawców przed zaplanowanym terminem panelu Ekspertów.

  Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w IV rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19.

  Pobierz listę (PDF, 107KB)
 • 06.12.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w III rundzie naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

  W ramach III rundy naboru, ocenie merytorycznej podlegało 27 wniosków o dofinansowanie, z czego 13 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, 12 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny, a 2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców przed zaplanowanym terminem panelu Ekspertów.

  Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w III rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19.

  Pobierz listę (PDF, 106KB)
 • 30.10.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w II rundzie naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.


  W ramach II rundy naboru, ocenie merytorycznej podlegało 25 wniosków o dofinansowanie, z czego 11 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, 12 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny, a 2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców przed zaplanowanym terminem panelu Ekspertów.

  Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO. 

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w II rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19.

  Pobierz listę (PDF, 116KB)
 • 09.09.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały  pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w I rundzie naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

  W ramach I rundy naboru ocenie merytorycznej podlegało 12 wniosków o dofinansowanie, z czego 4 wnioski spełniły kryteria oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, 6 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny, a 2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców przed zaplanowanym terminem panelu Ekspertów. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w I rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19

  Pobierz listę (PDF, 105KB)

Wyniki oceny formalnej
03.12.2019

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w IV rundzie naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.


W ramach IV rundy naboru zarejestrowano 70 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie z nich spełniły warunki formalne, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 70 wniosków. 68 wniosków spełniło kryteria oceny formalnej I stopnia i zostało przekazanych do etapu oceny merytorycznej. 

Panele Ekspertów w ramach IV rundy naboru planowane są w styczniu oraz w lutym 2020 r. 

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 197KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 04.10.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w III rundzie naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.


  W ramach III rundy naboru zarejestrowano 28 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie z nich spełniły warunki formalne, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 28 wniosków. 27 wniosków spełniło kryteria oceny formalnej I stopnia i zostało przekazanych do etapu oceny merytorycznej. 

  Panele Ekspertów w ramach III rundy naboru planowane są w listopadzie oraz w grudniu br. 

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 129KB)
 • 02.09.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w II rundzie naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

   W ramach II rundy naboru zarejestrowano 27 wniosków o dofinansowanie. Jeden z nich nie spełnił warunków formalnych, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 26 wniosków. 25 wniosków spełniło kryteria oceny formalnej I stopnia i zostało przekazanych do etapu oceny merytorycznej.

  Panele Ekspertów w ramach II rundy naboru planowane są we wrześniu oraz październiku br.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia

  i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 126KB)
 • 02.07.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w I rundzie naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

  W ramach I rundy naboru zarejestrowano 13 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie z nich spełniły warunki formalne, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 13 wniosków. Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie spełniły kryteria oceny formalnej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Panele Ekspertów w ramach I rundy naboru planowane są w sierpniu br.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 48KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
25.10.2019

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach IV(ostatniej) rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Zakończyła się IV (ostatnia) runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe RPO WM na lata 2014-2020 w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19.

W okresie trwania IV rundy naboru (tj. w terminie od 10 września 2019 r. do 24 października 2019 r.) zarejestrowanych zostało 70 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 221 103 581,22 zł.

Łącznie w całym konkursie złożonych zostało 138 wniosków na kwotę dofinansowania 405 112 685,96 zł, co stanowi 541,58 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków w ramach IV rundy.

Pobierz listę (PDF, 199KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 11.09.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach III rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

  Zakończyła się III runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe RPO WM na lata 2014-202 w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19.

  W okresie trwania III rundy naboru (tj. w terminie od 27 lipca 2019 r. do 9 września 2019 r.) zarejestrowanych zostało 28 wniosków o dofinansowanie.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych dotychczas projektach wynosi 203 770 044,03 zł, co stanowi 272,41 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 122KB)
 • 30.07.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

  Zakończyła się II runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19.

  W okresie trwania II rundy naboru (tj. w terminie od 12 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.) zarejestrowanych zostało 27 wniosków o dofinansowanie.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych dotychczas projektach wynosi 125 150 228,69 zł, co stanowi 167,31 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 207KB)
 • 12.06.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

  Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19.

  W okresie trwania I rundy naboru (tj. w terminie od 30 kwietnia 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.) zarejestrowanych zostało 13 wniosków o dofinansowanie.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 30 038 116,58 zł, co stanowi 40,16 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 48KB)

Informacje o naborze

Informacja dotycząca możliwości wydłużenia terminu na złożenie uzupełnień w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru projektów

20.12.2019 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, w czasie trwania oceny merytorycznej oraz formalnej II stopnia, na uzasadnioną, pisemną prośbę Wnioskodawcy termin na złożenie uzupełnień może zostać wydłużony, decyzją Dyrektora MCP.

Jeżeli zaplanowane przez Administratora Systemu prace w systemie e-RPO, które mogą powodować jego czasową niedostępność w dniach 20-23 grudnia br., mogłyby utrudnić Wnioskodawcy terminowe złożenie wyjaśnień/uzupełnień, to Wnioskodawca ma prawo do wydłużenia terminu na złożenie uzupełnień maksymalnie o 5 dni roboczych. Pisemną prośbę należy przesłać w systemie e-RPO przed upływem terminu wyznaczonego na uzupełnienia.

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny.

Konkurs podzielony jest na rundy.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • grudzień 2019 r. dla I rundy;
 • styczeń 2020 r. dla II rundy;
 • marzec 2020 r. dla III rundy;
 • maj 2020 r. dla IV rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, KB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 października 2019r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo, 
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

- jednostek naukowych,

- uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

- organizacji pozarządowych,

- instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1)    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2)    przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3)    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4)    walidacja danego rozwiązania,

5)    uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

6)    wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 (.pdf, 662 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 74 802 180,07 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:

            - w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c)  pozostali beneficjenci – 50%,

- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c)   pozostali beneficjenci – 25%,

           - w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych , w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności : 50% - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. pomoc de minimis: Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż: 

- w przypadku badań przemysłowych – 20%;

- w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%;

- w przypadku studium wykonalności – 30%. 

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 200 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 30 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.06.2020

Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 863/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w Regulaminie pracy Komisji Oceny Projektów uwzględniające zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694), w zakresie przedłużenia terminów na korektę wniosku o dofinansowanie w trakcie prowadzenia oceny projektu, w przypadku gdy uchybienie terminowi wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 (art. 9 ww. ustawy) oraz dopuszczenia możliwości prowadzenia oceny spełniania kryteriów wyboru projektów przez komisję oceny projektów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 16 ww. ustawy).

Załącznik:

- Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 859 KB).


27.09.2019

Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ A „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1759/19 z dnia 26 września 2019 r., podjął decyzję o zmianie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ A „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany we wzorze umowy o dofinasowanie, polegające na usunięciu wymogu zabezpieczenia umów o dofinansowanie, w ramach których kwota dofinansowania przekracza 10 mln zł oraz usunięciu wymogu zabezpieczenia wypłaty zaliczki w kwocie do 10 mln zł.

Zmiany te podyktowane są chęcią uatrakcyjnienia dla przedsiębiorców konkursów organizowanych w ramach działania 1.2.1 RPO WM oraz obniżenia kosztów finansowych realizacji projektów ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu kosztów zabezpieczenia udzielanych na ogół przez banki. Zmiana ta ma na celu zachęcenie do korzystania z zaliczek w miejsce innych źródeł finansowania takich jak np. pożyczka/kredyt bankowy, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie wartości maksymalnej łącznej możliwej do uzyskania zaliczki wynoszącej 40% przyznanego dofinansowania.

W dalszym ciągu podstawową formą zabezpieczenia projektu jest składany przez przedsiębiorstwo weksel in blanco. W przypadku gdy wartość zaliczki miałaby przekroczyć 10 mln zł zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2017 poz. 2367) Beneficjent będzie musiał przedstawić dodatkowe zabezpieczenie.

Załączniki:

Regulamin konkursu 1.2.1 A uwzględniający zmianę (.pdf, 708 KB),

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 618 KB).


Regulamin konkursu
Regulamin konkursu - obowiązujący od 28.09.2019 r. (.pdf, 708 KB)

Regulamin konkursu  - obowiązujący do 27.09.2019 r. (.pdf, 722 KB) 

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 662 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1,28 MB)

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – Wskazówki IOK dotyczące przygotowania prezentacji projektu na panel ekspertów (.pdf, 301 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 191 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - obowiązujący od 25.06.2020 r. (.pdf, 859 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów  - obowiązujący do 24.06.2020 r. (.pdf,  970 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 308 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie   - obowiązujący od 28.09.2019 r. (.pdf, 618 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący do 27.09.2019 r. (.pdf, 541 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 315 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 729 KB)

Załącznik nr 9 Opis poziomów gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL) (.pdf, 118 KB)

Załącznik nr 10 Minimalny zakres studium wykonalności (.pdf, 128 KB)

Załącznik nr 11 Wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 270 KB)

Załącznik nr 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 107 KB) 

Załącznik nr 13 Oświadczenie małżonka (.pdf, 179 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 4,9 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1,28 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip., 708 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (.pdf,  KB)

Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność (.xls, 496 KB)

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 944 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 (.pdf, 315 KB) do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 9 sierpnia 2019 r. (.pdf, 721 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu. 

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00: 

1)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

2)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

3)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

4)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.