RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem

RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20

24.01.2020

Zakończony

15.07.2020

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
25.03.2021

Zmiana listy podstawowej oraz listy rezerwowej w ramach III rundy konkursu RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 304/21 z dnia 25 marca 2021 r. dokonał wyboru 4 projektów do dofinansowania na łączną kwotę wsparcia 14 725 141,61 zł, zgodnie z listą podstawową (.pdf, 604 KB), w ramach III rundy konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20.

Zmiana listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania wynika z:

- zwiększenia kwoty niewykorzystanej alokacji w ramach konkursu na skutek rezygnacji z podpisania umowy o dofinansowanie przez trzech Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach wcześniejszych rund konkursu (projekty nr RPMP.01.02.01-12-0083/20, RPMP.01.02.01-12-0099/20, RPMP.01.02.01-12-0116/20);

-  zwiększenia w wyniku procedury odwoławczej liczby punktów przyznanych projektom nr RPMP.01.02.01-12-0173/20 oraz RPMP.01.02.01-12-0163/20.

Ponadto, zaktualizowano listę rezerwową  (.pdf, 549 KB) na której pozostaje jeden projekt na kwotę dofinansowania 2 651 379,31 zł.

Szczegółowa informacja o ostatecznych wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 4,1 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczono na liście podstawowej, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

W ramach procedury odwoławczej Komisja Oceny Projektów (.pdf,226 KB) nie prowadziła oceny.


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 15.12.2020

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Typ B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, III runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1796/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach III rundy naboru nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Typ projektu B i wybrał do dofinansowania 8 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczone na liście podstawowej (.pdf, 203 KB).

  Ponadto, zatwierdzona została również lista rezerwowa (.pdf, 192 KB) obejmująca 5 projektów, ponieważ alokacja dostępna w konkursie nie była wystarczająca do objęcia dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Zgodnie z Podrozdziałem 2.7 ust. 3 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania, tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Alokacja dostępna w konkursie nie jest wystarczającą na objęcie dofinansowaniem 2 projektów, które z grona 5 projektów ujętych na liście rezerwowej, uzyskały najwięcej punktów (48), gdyż suma wnioskowanego dofinansowania dla tych 2 projektów wynosi 12 549 566,66 zł, która to kwota przekracza wartość pozostałej w ramach konkursu alokacji wynoszącej 6 967 820,12 zł, uwzględniającej przyjmowaną w ramach przedmiotowej uchwały listę podstawową. W związku z powyższym, projekty które spełniły kryteria zerojedynkowe, ale uzyskały mniej niż 49 punktów, zostały umieszczone na liście rezerwowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 4,1 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem stopnia spełnienia kryteriów merytorycznych punktowych oraz pouczeniem o prawie wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty umieszczone zostały na liście rezerwowej, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf,226 KB).

 • 20.11.2020

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Typ B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, II runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1631/20 z dnia 19 listopada 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach II rundy naboru nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Typ projektu B i wybrał do dofinansowania 13 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczone na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 4,1 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem stopnia niespełnienia kryteriów oraz pouczeniem o prawie do wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie (1 projekt), indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf,226 KB).

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy naboru (.pdf, 214 KB).

 • 23.10.2020

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Typ B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, I runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1486/20 z dnia 22 października 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach I rundy naboru nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Typ projektu B i wybrał do dofinansowania 6 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczone na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (zip, 4,1 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 226 KB).

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy naboru (.pdf, 294 KB).


Wyniki oceny merytorycznej
28.10.2020

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych III rundzie naboru, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

W ramach III rundy naboru ocenie merytorycznej podlegało 33 wniosków o dofinansowanie, z czego 13 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej i zostało przekazanych do etapu oceny formalnej II stopnia, 16 wniosków nie spełniło kryteriów oceny i uzyskało negatywny wynik oceny, a 4 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców przed zaplanowanym terminem panelu Ekspertów.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w III rundzie konkursu nr RPMP.01.02.01‑IP.01-12-003/20.

Pobierz listę (PDF, 157KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 08.09.2020

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych I i II rundzie naboru, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej, w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

  W ramach:

  - I rundy naboru ocenie merytorycznej podlegało 19 wniosków o dofinansowanie, z czego 6 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej, a 12 wniosków nie spełniło kryteriów oceny (jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę przed zaplanowanym terminem panelu ekspertów);

  - II rundy naboru ocenie merytorycznej podlegało 18 wniosków o dofinansowanie, z czego 14 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej, a 4 wnioski nie spełniły kryteriów oceny.

  Wnioski, które spełniły kryteria oceny merytorycznej zostaną przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia. Natomiast informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w I oraz II rundzie konkursu nr RPMP.01.02.01‑IP.01-12-003/20.

  Pobierz listę (PDF, 249KB)


Wyniki oceny formalnej
18.08.2020

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w ramach III rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

W ramach III rundy naboru (tj. od 31 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r.) złożono 33 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie spełniły warunki formalne, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 33 wniosków. Kryteria oceny formalnej I stopnia spełniło wszystkie 33 wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 266 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 10.06.2020

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w ramach II rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

  W ramach II rundy naboru (tj. w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 30 maja 2020 r.) złożono 18 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie spełniły warunki formalne, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 18 wniosków. Kryteria oceny formalnej I stopnia spełniło wszystkie 18 wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 117 KB)

 • 21.05.2020

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w ramach I rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

  W ramach I rundy naboru (tj. w terminie od 29 lutego 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.) złożono 20 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie spełniły warunki formalne, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 20 wniosków. Następnie, kryteria oceny formalnej I stopnia spełniło 19 wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 248KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
18.08.2020

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Aktualizacja listy wniosków, które zostały złożone w ramach III rundy konkursu, w związku z uwzględnieniem jednego wniosku złożonego w terminie 14 dni po zakończeniu naboru, który został uznany za złożony w ostatnim dniu prowadzenia naboru na skutek wystąpienia sytuacji wskazanej w § 13 ust. 4 Regulaminu konkursu.

W okresie trwania III rundy naboru (tj. od 31 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20 złożono 33 wnioski o dofinansowanie, na kwotę dofinansowania 111 755 528,30 zł.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich 71 wnioskach złożonych w trzech rundach konkursu, wynosi 214 691 684,59 zł, co stanowi 300,67% alokacji przewidzianej w ramach konkursu. 

Poniżej link do listy złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 315KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 15.07.2020

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem

  W okresie trwania III rundy naboru (tj. od 31 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20 złożono 32 wnioski o dofinansowanie, na kwotę dofinansowania 108 516 470,89 zł.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich 70 wnioskach złożonych w trzech rundach konkursu, wynosi 211 452 627,18 zł, co stanowi 296,14% alokacji przewidzianej w ramach konkursu. 

  Poniżej link do listy złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 315KB)

 • 01.06.2020

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem

             W okresie trwania II rundy naboru (tj. od 15 kwietnia 2020 r. do 30 maja 2020 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20 złożono 18 wniosków o dofinansowanie, na kwotę dofinansowania 41 489 842,75 zł, co stanowi 58,11% alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

              Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich 38 wnioskach złożonych w obu rundach konkursu, wynosi 102 936 156,29 zł, co stanowi 144,16% alokacji przewidzianej w ramach konkursu. 

  Poniżej lista złożonych wniosków:

  Pobierz listę (PDF, 294KB)

 • 15.04.2020

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

  W okresie trwania I rundy naboru (tj. od 29 lutego 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-003/20 zarejestrowane zostało 20 wniosków o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach I rundy wynosi 61 446 313,54 zł, co stanowi 86,05 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków:

  Pobierz listę (PDF, 184KB)

Informacje o naborze

Przedłużenie terminu oceny wniosków złożonych w ramach I rundy naboru

Zgodnie z podrozdziałem 2.1 ust. 9 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz §29 ust. 4 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny wniosków o dofinansowanie, złożonych w danej rundzie naboru może zostać przedłużony.
W związku ze szczególnymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej sygnalizowanymi przez Wnioskodawców poddziałania 1.2.1 B, a spowodowanymi wystąpieniem COVID-19, Instytucja Organizująca Konkurs wprowadziła zmiany w dokumentacji konkursowej naboru nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20, celem zapewnienia zgodności jej zapisów z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694). Działania te umożliwiły wdrożenie rozwiązań korzystnych dla Wnioskodawców, jak m.in. przedłużenie terminów na korektę wniosku o dofinansowanie w trakcie prowadzenia oceny projektu, czy prowadzenie oceny merytorycznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Czynności proceduralne dotyczące zarówno uzgodnienia zakresu zmian dokumentacji konkursowej z Instytucją Zarządzającą, jak i ich wprowadzenia uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, spowodowały wstrzymanie oceny merytorycznej wniosków, w szczególności w stosunku do projektów złożonych w ramach I rundy naboru (tj. w terminie od 29 lutego 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.). W konsekwencji decyzją Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs przedłuża się termin oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy naboru o 40 dni kalendarzowych. Decyzja ta wpływa na konieczność przesunięcia terminu planowanego rozstrzygnięcia I rundy z października na listopad 2020 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM),za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny.

Konkurs podzielony jest na rundy.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • październik 2020 r. dla I rundy;
 • grudzień 2020 r.  dla II rundy;
 • grudzień 2020 r.  dla III rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu (pdf 1,7 MB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 29 lutego 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

a) jednostek naukowych,

b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

c) organizacji pozarządowych,

d) instytucji otoczenia biznesu

reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.

(a) fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz

(b) fazę wdrożeniową. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1)    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2)    przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3)    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4)    walidacja danego rozwiązania,

5)    wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent fazy B+R projektu).

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf 633 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 71 403 905,60 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (dot. fazy B+R):

            - w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c)  pozostali beneficjenci – 50%,

- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c)   pozostali beneficjenci – 25%,

            - w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dot. fazy B+R): 50% - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. pomoc de minimis (dot. fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej): Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

IV. regionalna pomoc inwestycyjna (dot. fazy wdrożeniowej): Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

a)    mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

b)    średnie przedsiębiorstwa – 45%,

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy badawczo-rozwojowej w ramach fazy B+R minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • w przypadku badań przemysłowych – 20%
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
 • w przypadku studium wykonalności – 30%.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach fazy wdrożeniowej minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 55%,

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

16.10.2020

Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20 dla naboru
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1467/20 z dnia 15 października 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w Regulaminie pracy Komisji Oceny Projektów, polegające na umożliwieniu Wnioskodawcom przesunięcia terminu oceny merytorycznej – panelu ekspertów, w sytuacji związanej z wystąpieniem COVID-19, która nie pozwala na w wzięcie udziału w panelu ekspertów zarówno w siedzibie MCP, jak i poprzez telekonferencję w uprzednio wyznaczonym terminie.

Załącznik:

- Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów  (.pdf, 1,08 MB).

24.06.2020

Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20 dla naboru
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 864/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem” oraz Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów i Procedurę odwoławczą wraz ze wzorem protestu, stanowiących kolejno Załączniki nr 4 oraz 7 do ww. Regulaminu konkursu. 

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w Regulaminie pracy Komisji Oceny Projektów uwzględniające zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694), w zakresie:

 a)   możliwości uznania wniosku za złożony w trakcie prowadzenia naboru, w sytuacji gdy opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni od dnia zamknięcia naboru konkursu, a uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 (art. 8 ww. ustawy), 

b)   przedłużenia terminów na korektę wniosku o dofinansowanie w trakcie prowadzenia oceny projektu, w przypadku gdy uchybienie terminowi wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 (art. 9 ww. ustawy), 

c)   dopuszczenia możliwości prowadzenia oceny spełniania kryteriów wyboru projektów przez komisję oceny projektów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 16 ww. ustawy), 

d)   możliwości przedłużenia terminu na wniesienie protestu, w przypadku gdy uchybienie terminowi wynikło na skutek wystąpienia COVID-19 (art. 18 ww. ustawy). Ponadto w Regulaminie konkursu zaktualizowano terminy rozstrzygnięć poszczególnych rund konkursu.

 Załączniki: 

- Regulamin konkursu (.pdf 744 KB),

 - Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,08 MB),

- Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu – Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 401 KB).Regulamin konkursu - obowiązujący od 25.06.2020 r.(.pdf 744 KB)

Regulamin konkursu - obowiązujący do 24.06.2020 r.(.pdf 780 KB),

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 633 KB),

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie (.pdf  1,7 MB),

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – Wskazówki IOK dotyczące przygotowania prezentacji projektu na panel ekspertów (.pdf, 671 KB),

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (.zip, 723 KB),

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 296 KB),

Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - obowiązujący od 17.10.2020 r. (.pdf, 1,08 MB),

Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - obowiązujący do 16.10.2020 r. (.pdf, 1,08 MB),

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - obowiązujący do 24.06.2020 r. (.pdf, 1,2 MB),

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 602 KB),

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 719 KB),

Załączniki do umowy o dofinansowanie (.zip, 2,9 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu - obowiązujący od 25.06.2020 r. (.pdf, 401 KB).

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu - obowiązujący do 24.06.2020 r. (.pdf, 474 KB),

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 909  KB),

Załącznik nr 9 Opis poziomów gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL) (.pdf, 283 KB),

Załącznik nr 10 Minimalny zakres studium wykonalności (.pdf, 273 KB),

Załącznik nr 11 Minimalny wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 346 KB),

Załącznik nr 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 222 KB),

Załącznik nr 13 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (.pdf, 255 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf 474 KB).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 10.07.2020 (.pdf, 658 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.