RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19

29.03.2019

Zakończony

19.06.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
18.03.2020

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach” 

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 423/20 z dnia 17 marca 2020 r. dokonał wyboru do dofinansowania 4 projektów ocenionych pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 4 222 415,69 zł – umieszczonych na liście podstawowej (PDF, 398 KB). 

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (Zip, 835 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. 

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (PDF, 302 KB).


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 05.11.2019

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach” – konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 05 listopada 2019 r., uchwałą nr 2012/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 i wybrał do dofinansowania 27 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczonych na liście podstawowej (PDF, 373 KB).

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (Zip, 835 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (PDF, 302 KB)


Wyniki oceny formalnej
27.08.2019

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach     

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19, w ramach Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

W ramach naboru złożono 40 wniosków, z czego 35 spełniło kryteria oceny formalnej i uzyskało pozytywny wynik oceny, 2 wnioski nie spełniły kryteriów oceny formalnej i uzyskały negatywny wynik oceny, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieusunięcia braków w zakresie warunków formalnych, 2 wnioski zostały wycofane z oceny przez wnioskodawców na etapie oceny formalnej.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 137KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
19.06.2019

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-013/19, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-013/19 dla Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach RPO WM na lata 2014-2020.

W okresie trwania naboru (tj. w terminie od 30 kwietnia 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.) zarejestrowanych zostało 40 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 64 790 079,66 zł, co stanowi 166,85% alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 217KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: październik 2019 r.   

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, zawartą w Załączniku nr 2 (.pdf,1,6 MB) do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 18 czerwca 2019r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

-       jednostek naukowych

-       uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

-       organizacji pozarządowych,

-       instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 (.pdf, 451 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 40 831 212,79 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

I. w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 45%,

c)  pozostali beneficjenci – 35%,

II. w przypadku pomocy de minimis: 85% (niezależnie od statusu Wnioskodawcy)

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy:

I. w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 55%,

c)  pozostali beneficjenci – 65%,

II. w przypadku pomocy de minimis: 15% (niezależnie od statusu Wnioskodawcy)

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.04.2020

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach”

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 603/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach”.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany we wzorze umowy o dofinasowanie, polegające na rezygnacji z wymogu posiadania i składania dodatkowego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w sytuacji ubiegania się o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki oraz zwiększenia z 40% na 50% dofinansowania w projekcie, jakie można otrzymać w formie zaliczki.

Podstawową formą zabezpieczenia projektu nadal pozostaje weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Załącznik:

- Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 867 KB)


04.03.2020

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 320/20 z dnia 3 marca 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu z 38 831 400,00 zł na 40 831 212,79 zł. 

Zmiana alokacji przewidzianej na konkurs wynika z zakończenia oceny projektów przywróconych do oceny w wyniku rozstrzygnięcia złożonych przez Wnioskodawców protestów i umożliwi umieszczenie 4 projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, na liście podstawowej. 

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późn.zm.
Poniżej do pobrania: 

Regulamin konkursu uwzględniający zmianę  (.pdf, 719 KB)


Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 719 KB) wersja obowiązująca od 05.03.2020 r., aktualna

Regulamin konkursu (.pdf, 722 KB) wersja obowiązująca do 04.03.2020 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu 

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 451 KB) 

Załącznik nr 2 Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1,6 MB) 

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 329 KB) 

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf,  714 KB) 

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników (.pdf, 551 KB) 

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 867 KB) - wersja obowiązująca od 25.04.2020 r., aktualna

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 580 KB) wersja obowiązująca do 24.04.2020 r.

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 470 KB) 

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 891 KB) 

Załącznik nr 9 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 221 KB)  

Załącznik nr 10 Oświadczenie małżonka (.pdf, 305 KB) 

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 5,5 MB) 

Wzór wniosku o dofinansowanie  

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1,6 MB) 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip., 656 KB) 

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (.pdf, 867 KB) - wersja obowiązująca od 25.04.2020 r., aktualna

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (.pdf, 580 KB) wersja obowiązująca do 24.04.2020 r.

Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność (.xls, 508 KB) 

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 1,01 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 (.pdf, 470 KB) do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 3 czerwca 2019 r. (.pdf, 403 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.
Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00: 

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.