RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16

25.05.2016

Zakończony

01.10.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
26.07.2017

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 25 lipca 2017 r, uchwałą nr 1200/17 dokonał wyboru do dofinansowania 2 pozytywnie ocenionych projektów, ze względu na zakończenie w stosunku do nich procedury odwoławczej. W związku z wyborem kolejnych projektów do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach niniejszego konkursu.

Szczegółowe informacje o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 782) które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. 

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 220 KB). 

Poniżej w pliku do pobrania lista projektów wybranych do dofinansowania uwzględniająca procedurę odwoławczą:

Pobierz listę (PDF, 403KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 08.06.2017

  Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 6 czerwca 2017 r, uchwałą nr 894/17 dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu, ze względu na zakończenie w stosunku do niego procedury odwoławczej. W związku z wybraniem projektu do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach niniejszego konkursu.

  Szczegółowe informacje o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 782) które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 220 KB).

  Poniżej w pliku do pobrania lista projektów wybranych do dofinansowania uwzględniająca procedure odwoławczą

  Pobierz listę (PDF, 396KB)
 • 01.03.2017

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” - konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 lutego 2017 r., uchwałą nr 287/17 dokonał wyboru do dofinansowania 22 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

  Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

  Poniżej, w plikach do pobrania:
  - lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa),
  informacja o składzie Komisji Oceny Projektów,
  - wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.


Wyniki oceny formalnej
05.01.2017

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16.

W ramach naboru złożono 49 wniosków, z czego 42 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenione pozytywnie, 5 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny, 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia, a 1 wniosek został wycofany na etapie oceny formalnej. 

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO. 

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.


Pobierz listę (PDF, 241KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
05.10.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Postępując zgodnie z § 14 ust. 6 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia poniżej listę projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 74 157 011,50 zł, co stanowi 84,49% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 320KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Instytucją Organizującą Konkurs jest MCP.

UWAGA!

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1235/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu), wzoru Umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) oraz załącznika nr 2A do wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

W celu zaznajomienia potencjalnych Wnioskodawców ze zmianami, termin naboru projektów w ramach konkursu organizowanego dla Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” wydłużono do 30 września 2016 r.


Więcej informacjj na temat wprowadzonych zmian

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć

za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

 1. Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
 2. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.: 

A) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług, 

B) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych. 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 87 760 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny w przypadku Wnioskodawców posiadających status mikro lub małego przedsiębiorstwa wynosi 45%, dla średnich przedsiębiorstw 55%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 65%.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 649 KB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny 

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu wprowadzonych w dniu 09.08.2016 (.pdf, 249 KB) 

Regulamin konkursu (.pdf, 231 KB), obowiązujący do 08.08.2016 

Załączniki do regulaminu konkursu 

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 368 KB) 

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie  (.pdf, 692 KB) 

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1,16 MB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WO D (.pdf, 1,16 MB), obowiązujący do 08.08.2016 

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 317 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 866 KB) 

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu  (.pdf, 374 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 872 KB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny 

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 886 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 472KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,21 MB)

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,12 MB)

Załącznik nr 11 Usunięto  

Załącznik nr 11 Procedura wyliczania i monitorowania dochodu (.pdf, 684 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 12 Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu agendy/planu wykorzystania infrastruktury badawczo – rozwojowej (.pdf, 362 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 330 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 461 KB) - aktualizacja w dniu 14 września 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 0 616, fax (12) 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 3.  Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 540 90 32, tel./fax.: (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (14) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.