RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21

31.03.2021

Zakończony

28.07.2021

01.06.2021

W związku ze zgłaszanymi sygnałami ze strony potencjalnych Wnioskodawców po ogłoszeniu konkursu w dniu 1 czerwca 2021r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 714/21 dotyczącą zmiany Regulaminu konkursu.

Zmiany dotyczą umożliwienia wcześniejszego finansowania komponentu wdrożeniowego w projekcie, bez konieczności zakończenia realizacji całego komponentu B+R. Finansowanie części wdrożeniowej projektu będzie możliwe po zrealizowaniu z sukcesem usług B+R, bez konieczności wykazania pełnej realizacji usług proinnowacyjnych, jeżeli takie zostaną przewidziane we wniosku o dofinasowanie. Zmianie uległ Regulamin konkursu wraz z załącznikami nr 3 (Regulamin systemu e-RPO) oraz 6 (wzór umowy o dofinansowanie).

Szczegółowy zakres zmian jest wskazany w niniejszym wykazie zmian (.pdf, 586 KB)

Załączniki:

Regulamin konkursu 1.2.3 po zmianie (.pdf, 791KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Regulamin systemu e-RPO  (.pdf, 569 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 953 KB)

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
06.04.2022

Informacja w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, runda 3.

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej w odniesieniu do projektów złożonych w ramach 3 rundy naboru, w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 kwietnia 2022 r., Uchwałą nr 479/22, dokonał wyboru do dofinansowania pięciu pozytywnie ocenionych projektów. W związku z powyższym, zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 725 KB) w ramach wskazanej rundy naboru.  

Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip 1,3 MB) , które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty zostały umieszczone na liście podstawowej, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (449.pdf, )


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 04.02.2022

  Informacja w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, runda 1 oraz runda 2.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 lutego 2022 r. uchwałą nr 86/22 dokonał wyboru do dofinansowania dwóch projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury odwoławczej, runda 1. Dwa projekty zostały umieszczone na liście podstawowej (.pdf, 654 KB).

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 lutego 2022 r. uchwałą nr 87/22 dokonał wyboru do dofinansowania dwóch projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury odwoławczej, runda 2. Dwa projekty zostały umieszczone na liście podstawowej (.pdf, 664 MB).

  Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,3 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. 

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 449 KB).

 • 15.12.2021

  Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 3 runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2021 r. uchwałą nr 1833/21 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach 3 rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 36 projektów ocenionych pozytywnie – umieszczonych na liście podstawowej (pdf. 698 KB). 

  Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (zip. 1,3 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczenie o prawie wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (pdf. 449 KB) .

 • 19.10.2021

  Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 2 runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 października 2021 r. uchwałą nr 1492/21 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach 2 rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 22 projektów ocenionych pozytywnie – umieszczonych na liście podstawowej (.pdf, 651 KB).

  Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,3 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczenie o prawie wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 449 KB).

 • 24.09.2021

  Informacja w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”, Typ projektu C. „Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem” – konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, 1 runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 września 2021 r. uchwałą nr 1354/21 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach 1 rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 19 projektów ocenionych pozytywnie – umieszczonych na liście podstawowej (.pdf, 654 KB).

  Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,3 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczenie o prawie wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 448 KB).


Wyniki oceny formalnej
19.01.2022

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej, przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia protestu w ramach procedury odwoławczej w 3 rundzie naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem.

W wyniku uwzględnienia protestu od wyników oceny formalnej, projektów złożonych w 3 rundzie naboru, ponownej ocenie formalnej podlegały 2 wnioski o dofinansowanie. Projekty spełniły wszystkie kryteria i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

W załączeniu lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej, przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia protestu w ramach procedury odwoławczej.

Pobierz listę (PDF, 177KB)

Wersje archiwalne(6)

Wersje archiwalne

 • 20.10.2021

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach 3 rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem.

  W ramach III rundy naboru (tj.1 lipca 2021r.- 27 lipca 2021r. do godz. 15:00) złożono 150 wniosków o dofinansowanie. W związku niespełnieniem warunków formalnych, 8 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, w konsekwencji ocenie formalnej podlegały 142 wnioski. Kryteria oceny formalnej spełniło 78 wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej. 1 wniosek został wycofany z oceny.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 305KB)
 • 13.10.2021

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej, przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia protestu w ramach procedury odwoławczej w 1 rundzie naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem.

  W wyniku uwzględnienia protestu od wyników oceny formalnej projektów złożonych w 1 rundzie naboru, ponownej ocenie formalnej podlegał 1 wniosek o dofinansowanie. Projekt spełnił wszystkie kryteria i został przekazany do etapu oceny merytorycznej.

  Poniżej informacje dotyczące wniosku, który w wyniku uwzględnienia protestu w ramach procedury odwoławczej uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i podlega ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 521KB)
 • 10.09.2021

  Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach 3 rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12- 009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. 

  Zgodnie z §26 ust. 4 Regulaminu konkursu oraz Podrozdziałem 2.2 ust. 2 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (dalej Regulamin KOP) stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach (np. duża liczba wniosków) termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK. 

  Uwzględniając, iż w ramach 3 rundy naboru (tj. w terminie od 1 lipca 2021r. do 27 lipca 2021r.) złożonych zostało 150 wniosków o dofinansowanie projektów oraz konieczność jednoczesnej koordynacji dalszej oceny w ramach dwóch poprzednich rund naboru, termin oceny formalnej wniosków złożonych w ramach 3 rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 zostaje przedłużony o kolejne 14 dni kalendarzowych z zastrzeżeniem zapisów ust. 10 Podrozdziału 2.2 Regulaminu KOP.

 • 18.08.2021

  Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach 3 rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12- 009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. 

  Zgodnie z §26 ust. 4 Regulaminu konkursu oraz Podrozdziałem 2.2 ust. 2 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (dalej Regulamin KOP) stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach (np. duża liczba wniosków) termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK. Uwzględniając, iż w ramach 3 rundy naboru (tj. w terminie od 1 lipca 2021r. do 27 lipca 2021r.) złożonych zostało 150 wniosków o dofinansowanie projektów oraz konieczność jednoczesnej koordynacji dalszej oceny w ramach dwóch poprzednich rund naboru, termin oceny formalnej wniosków złożonych w ramach 3 rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 zostaje przedłużony o 24 dni z zastrzeżeniem zapisów ust. 10 Podrozdziału 2.2 Regulaminu KOP.

 • 18.08.2021

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach 2 rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01- 12-009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. 

  W ramach II rundy naboru (tj.1 czerwca 2021r.- 30 czerwca 2021r.) złożono 77 wniosków o dofinansowanie. W związku niespełnieniem warunków formalnych 8 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, w konsekwencji ocenie formalnej podlegało 69 wniosków. Kryteria oceny formalnej spełniło 39 wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej. 5 wniosków zostało wycofanych z oceny. 

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 605KB)  

 • 21.07.2021

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach 1 rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. 

  W ramach I rundy naboru (tj. od 30 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.) złożono 56 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie spełniły warunki formalne, w związku z czym ocenie formalnej podlegało 56 wniosków. Kryteria oceny formalnej spełniły 33 wnioski, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej. 3 wnioski zostały wycofane z oceny. 

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 596KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
30.07.2021

Skorygowana lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

W związku z czasowym brakiem funkcjonalności systemu eRPO w zakresie poprawnego zewidencjonowania projektu nr RPMP.01.02.03-12-0192/21 (potwierdzonym przez Administratora Systemu), publikujemy skorygowany komunikat dotyczący III rundy naboru do poddziałania 1.2.3 Typ C RPO WM jak i skorygowaną listę złożonych wniosków.

W okresie trwania III rundy naboru (tj. od 1 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r. do godziny 15:00) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-009/21 złożono 150 wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania 54 759 088,19 zł, co stanowi 176,68 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich 283 wnioskach złożonych w trzech rundach naboru wynosi 102 728 415,45 zł, co stanowi 331,46% alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

Poniżej link do listy złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 789KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 29.07.2021

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

  W okresie trwania III rundy naboru (tj. od 1 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r. do godziny 15:00) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-009/21 złożono 149 wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania 54 546 588,19 zł co stanowi 176% alokacji przewidzianej w ramach konkursu. 

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich 282 wnioskach złożonych w trzech rundach naboru wynosi 102 515 915,45 zł, co stanowi 330,77% alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

  Poniżej link do listy złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 787KB)
 • 01.07.2021

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

  W okresie trwania II rundy naboru (tj. od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-009/21 złożono 77 wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania  27 733 777,63 zł. co stanowi 89,48% alokacji przewidzianej w ramach konkursu. 

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich 133 wnioskach złożonych w ramach I i II rundy wynosi 47 969 327,26 zł, co stanowi 154,78% alokacji przewidzianej w ramach konkursu. 

  Poniżej link do listy złożonych wniosków.

  Pobierz listę (.pdf, 667 KB)

 • 01.06.2021

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-009/21, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Typ projektu C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

  W okresie trwania I rundy naboru (tj. od 30 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-009/21 złożono 56 wniosków o dofinansowanie, na kwotę dofinansowania 20 149 631,49 zł, co stanowi 65,01% alokacji przewidzianej w ramach konkursu. 

  Poniżej link do listy złożonych wniosków.

  Pobierz listę (.pdf, 633 KB)


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny.

Konkurs podzielony jest na rundy.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

·        wrzesień 2021 r. dla 1 rundy;

·        październik 2021 r. dla 2 rundy;

·        listopad 2021 r. dla 3 rundy

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą  Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 1,3 MB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej   www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 kwietnia 2021r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 lipca 2021r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczające, że warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania Umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM wsparcie obejmuje:

Komponent badawczo-rozwojowy:

1. Usługi badawczo-rozwojowe

Typ 1: usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu

Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania

2. Usługi proinnowacyjne (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi typu 1-2):

Typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu

Typ 4: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań

Typ 5: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej

Komponent wdrożeniowy:

1. Zakup nowych środków trwałych i/lub

2. Wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2  Regulaminu konkursu (.pdf, 778 KB).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w  Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu  (.pdf, 574 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 30 992 686,43 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

 • 85 %

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

 • 15%

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 55%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • 500 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 791 KB) - wersja obowiązująca od 2 czerwca 2021 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 778 KB) - wersja obowiązująca do 1 czerwca 2021 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu  (.zip, 8,2 MB) - wersja obowiązująca od 2 czerwca 2021 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 7,8 MB) - wersja obowiązująca do 1 czerwca 2021 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1,3 MB).

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 343 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (.pdf, 953 KB) - wersja obowiązująca od 2 czerwca 2021 r.

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1,1 MB) - wersja obowiązująca do 1 czerwca 2021 r.

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 3 MB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w  Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 711 KB).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 14.06.2021 (.pdf, 651 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). 

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail:  fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem.nowysacz@umwm.malopolska.pl,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem.nowytarg@umwm.malopolska.pl,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl.