RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17

31.05.2017

Zakończony

19.09.2017

Wcześniejsze zamknięcie naboru

12.09.2017

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że nabór  wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 „Bony na innowacje”,  numer konkursu RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 zostanie zakończony w dniu 18 września 2017 r. o godzinie 15.00.

Czytaj więcej

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
14.12.2017

Wybór projektów do dofinansowania w ramach III rundy naboru

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2017 r, uchwałą nr 2098/17 dokonał wyboru do dofinansowania 12 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach III rundy naboru.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie (.pdf 302 KB)
Lista projektów wybranych do dofinansowania w II rundzie (.pdf 301 KB)
Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie (.pdf 301 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 31.10.2017

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach II rundy naboru

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 października 2017 r, uchwałą nr 1770/17 dokonał wyboru do dofinansowania 15 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach II rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów .

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie (.pdf 302 KB)

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w II rundzie (.pdf 302 KB)

 • 27.09.2017

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach I rundy naboru

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 26 września 2017 r, uchwałą nr 1545/17 dokonał wyboru do dofinansowania 17 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach I rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 567KB) , które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów  (.pdf,220 KB)

  Pobierz listę (PDF, 302KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
21.09.2017

Zakończyła się III runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Postępując zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania III rundy naboru (tj. w terminie od 1 września 2017 r. do 18 września 2017 r., do godz. 15:00) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 zarejestrowanych zostało 15 wniosków o dofinansowanie.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach III rundy wynosi 894 814,00 zł. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w  projektach złożonych w I, II i III rundzie wynosi 3 520 563,06 zł, co stanowi 21,75 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej listy wniosków złożonych w kolejnych rundach.

Lista wniosków złożonych w I rundzie (.pdf, 218 KB)
Lista wniosków złożonych w II rundzie (.pdf, 219 KB)
Lista wniosków złożonych w III rundzie (.pdf, 213 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 04.09.2017

  Postępując zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania II rundy naboru (tj. w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 zarejestrowanych zostało 20 wniosków o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach II rundy wynosi 1 231 262,22 zł. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 2 616 758,06 zł, co stanowi 16,17% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej listy wniosków złożonych w kolejnych rundach.

  Lista wniosków złożonych w I rundzie (.pdf, 218 KB)

  Lista wniosków złożonych w II rundzie (.pdf, 219 KB)

 • 01.08.2017

  Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie

  Postępując zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania I rundy naboru (tj. w terminie od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 zarejestrowane zostały 22 wnioski o dofinansowanie.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 1 394 486,84 zł, co stanowi 8,62% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 218KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • wrzesień 2017 r. dla I rundy;
 • październik 2017 r. dla II rundy;
 • listopad 2017 r. dla III rundy;

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków złożonych w III rundzie konkursu

 • grudzień 2017 r. dla IV rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 października 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 1. Usług badawczo-rozwojowych:
  a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  b)    usługi w zakresie wzornictwa.
 2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

  a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
  b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
  c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
  d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  16 185 614,40 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.2.3 „Bony na innowacje”

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1466/17 z dnia 8 września 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje”. Zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych wynikają z konieczności dostosowania zapisów dokumentacji konkursowej do aktualnych uwarunkowań formalno – prawnych.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- zmieniony Regulamin konkursu (.pdf, 684 KB) - obowiązujący 12.09.2017, 

- Uchwała nr 1466/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. (.pdf, 254 KB)

Regulamin konkursu  (.pdf 657 KB) - obowiązujący od 13.09.2017 r. -aktualny

Regulamin konkursu (.pdf, 684 KB) - obowiązujący 12.09.2017 r.,

Regulamin konkursu (.pdf 435 KB) - obowiązujący do 11.09.2017 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf 338 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf 441 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip 275 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf 780 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf 323 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy KOP (.pdf 795 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych do konkursu (.pdf 341 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf 579 KB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf 468 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego, Uszczegółowienie Obszarów Wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf 1,22 MB)

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf 1,12 MB)

Załącznik nr 11 Wzór raportu z realizacji usługi (.pdf 268 KB)

Załącznik nr 12 Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności (.pdf 274 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w  Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 421 KB) - aktualizacja w dniu 11 lipca 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail:  fem@umwm.pl .

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail:  fem_chrzanow@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail:  fem_nowytarg@umwm.pl ,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl .