RPO 10.1.1.

Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16

30.11.2016

Zakończony

23.02.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
10.04.2018

Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr 583/18 dokonał zmiany listy ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

W związku z rozwiązaniem dwóch umów o dofinansowanie projektów uległa zmianie Lista ocenionych projektów oraz Lista projektów wybranych do dofinansowania. Kwota niewykorzystanych środków pozwoliła na dofinansowanie dwóch projektów znajdujących się na liście rezerwowej.

Łączna kwota dofinansowania 2 projektów to 1 117 653,31 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty otrzymały dofinansowanie


Pobierz listę (PDF, 338KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 07.12.2017

  Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 grudnia 2017 r. uwzględniając wyniki procedury odwoławczej, Uchwałą Nr 2041/17 dokonał zmiany listy ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

  Trzy projekty otrzymały liczbę punktów pozwalającą na umieszczenie ich na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania 3 projektów to 1 558 638,56 zł.

  Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 337KB)
 • 11.09.2017

  Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 września 2017 r. uwzględniając wyniki procedury odwoławczej, Uchwałą Nr 1464/17 dokonał zmiany listy ocenionych projektów. Projekt nr RPMP.10.01.01-12-0065/17 znajdujący się na liście rezerwowej na miejscu 39 z 198,5 punktami, otrzymał w wyniku Rozstrzygnięcia Instytucji Organizującej Konkurs 218,5 i przesunął się na 23 miejsce Listy ocenionych projektów - na wyższą pozycję Listy rezerwowej.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1464/17  (.pdf, 186 KB)

  Lista ocenionych projektów (aktualizacja) (.pdf, 395 KB)

  Lista projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 334 KB)

 • 20.06.2017

  Komunikat w sprawie wyboru projektów do dofinansowania

  Zarząd Województwa Małopolskiego 20 czerwca 2017 roku Uchwałą nr 973/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach Poddziałania WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. 

  Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują  się na liście rankingowej wniosków. 

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 231 KB)

  Poniżej w pliku do pobrania lista projektów:

  Pobierz listę (PDF, 334KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
28.02.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT (Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami) – konkurs nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 wpłynęło 68 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 64 734 542,92 zł co stanowi 597,91 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 269KB)

Informacje o naborze

01.02.2017

Informacja o zmianie Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 124/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT (Typy projektów: A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieciz niepełnosprawnościami).

Zmianie uległy następujące dokumenty: 

 • Regulamin konkursu, 
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa),
 • Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe).

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT dla typów projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 31 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i będzie prowadzony do 22 lutego 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r.

Termin ten może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 grudnia 2016 r. do 22 lutego 2017 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-        dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,

-        kadra ośrodków wychowania przedszkolnego,

-        ośrodki wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Typ B musi być łączony z typem A (nie dotyczy projektów realizujących dodatkową ofertę edukacyjną lub specjalistyczną pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami).

Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe zarówno w istniejących, jak i w nowo powstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczyć może m.in. adaptacji/dostosowania pomieszczeń, wyposażenia/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjne itp., a także obejmować wydatki związane z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych, czy organizacją zajęć dodatkowych.

Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego dotyczy przede wszystkim organizacji zajęć dodatkowych, ale może temu towarzyszyć także wydłużenie godzin pracy placówek (tak, aby były one bardziej dostępne dla pracujących rodziców/opiekunów dzieci).

Organizacja zajęć dodatkowych służy zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci oraz wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów. Realizowane projekty powinny także zakładać wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej.

Jako uzupełnienie działań projektowych dopuszczona jest możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych i społecznych nauczycieli wspieranych placówek.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 23 212 140,58 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

28.11.2017

Informacja o zmianie Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1960/17 z dnia 28 listopada
2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typy projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.  

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 21 653 500,00 zł na 23 212 140,58 zł pozwoli na dofinansowanie 3 projektów, które w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów uzyskały liczbę punktów umożliwiającą umieszczenie ich na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Poniżej, w pliku do pobrania:

Uchwała nr 1960/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r.

14.06.2017

Informacja o zmianie Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 941/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typy projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu. 

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 941/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r.

Regulamin konkursu (.pdf,  800 KB), obowiązujący od 01.02.2017

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu (.pdf,  667 KB)

Wykaz zmian wprowadzonych w dniu 01.02.2017 (.pdf 729 KB)

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu  (.pdf,  248 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 865 KB), obowiązujący do 31.01.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 465 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 600 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 983 KB), obowiązujący od 01.02.2017

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 983 KB), obowiązujący do 31.01.2017

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO  (.pdf, 327 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,35 MB), obowiązujący od 01.02.2017

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 801 KB), obowiązujący do 31.01.2017

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 425 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,06 MB), obowiązujący od 01.02.2017

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 884 KB), obowiązujący do 31.01.2017

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,00 MB), obowiązujący od 01.02.2017

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (.pdf, 904 KB), 

obowiązujący do 31.01.2017

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 640 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 480 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług w projektach konkursowych (.pdf, 361 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,05 MB)

Załącznik 13 Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (.pdf, 278 KB)

Załącznik 14 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 447 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w  Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 488 KB) - aktualizacja w dniu 31 stycznia 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail:  fem@umwm.pl

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail:  fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail:  fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail:  fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl