RPO 10.1.2.

Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR

RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19

27.03.2019

Zakończony

30.05.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
09.10.2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu: C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 października 2019 roku Uchwałą nr 1811/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 (.pdf, 338 KB),

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 82 KB).


Informacje nt. złożonych wniosków
30.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR, typy projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy- nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19 wpłynęło 111 wniosków o dofinansowanie projektów.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 102 014 923,28 PLN, co stanowi 161,66 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 254KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR, typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, typ projektu B. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, typ projektu C. rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,
 • nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego,
 • ośrodki wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A.     tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

B.    rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami;

C.    rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Typ B musi być łączony z typem A (nie dotyczy projektów realizujących dodatkową ofertę edukacyjną lub specjalistyczną pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami) w odniesieniu do konkretnego OWP.

Typ C nie może być realizowany samodzielnie w odniesieniu do konkretnego OWP.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a.    tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych);

b.    dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

c.    rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;

d.    wydłużenie godzin pracy OWP;

e.    doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

f.     doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

g.    kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (.pdf,  876 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi
85 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 15 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 63 105 115,24  PLN.

Niezbędne dokumenty


Zmiana Regulaminu konkursu

07.04.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 517/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 469/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 roku.

Zmiana polega na korekcie zapisów w Regulaminie konkursu (Rozdział 4 ust.5) w
celu umożliwienia Wnioskodawcom wydłużenie terminu przewidzianego na podpisanie umowy o dofinansowanie w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce lub z nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Poniżej,w plikach do pobrania:

Uchwała nr 517/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 kwietnia 2020 r. (.pdf, 192 KB)

Regulamin konkursu (.pdf,  876 KB),

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 478 KB), 

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 514 KB), 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 1 MB), 

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 280 KB), 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,4 MB), 

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 371 KB),

Załącznik 7 Wzór umowy standardowej (.pdf, 1,8 MB), 

Załącznik 8 Wzór umowy ryczałtowej (.pdf, 1,9 MB), 

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 674 KB), 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 327 KB), 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych stawek (.pdf, 387 KB), 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,1 MB), 

Załącznik 13 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 206 KB), 

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy (.pdf, 495 KB), 

Załącznik 15 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 137 KB), 

Załącznik 16 Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej (.pdf, 399 KB), 

Załącznik 17 Lista miast średnich (.pdf, 228 KB), 

Załącznik 18 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (.pdf, 409 KB).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 8 maja 2019 r. (.pdf, 461 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
  Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86,

  e-mail: fem@umwm.pl

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93,
  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,
  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,
  e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,
  tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego www.rpo.malopolska.pl, a także na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.