RPO 10.1.3.

Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19

27.03.2019

Zakończony

27.06.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
31.05.2023

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 992/23 z dnia 30 maja 2023 r. zmienił Uchwałę Nr 2350/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, Typ projektu B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, Typ projektu C. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną oraz Typ projektu D. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych z późn. zm.

Zgodnie z alokacją wskazaną w Regulaminie konkursu, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 66 939 663,56 PLN. W konkursie dofinansowanych zostało 36 projektów ocenionych pozytywnie. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie kwoty dofinansowania jednego projektu – zwiększenie wartości projektu nr RPMP.10.01.03-12-0408/19 (poz. 32). Zwiększenie wartości projektu związane jest z wydłużeniem okresu realizacji oraz ze zwiększeniem liczby osób obejmowanych wsparciem.

Poniżej w plikach do pobrania:


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 24.03.2020

  Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 461/20 z dnia 24 marca 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 2350/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, Typ projektu B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, Typ projektu C. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną oraz Typ projektu D. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

  Zmiana polega na rozszerzeniu Listy projektów wybranych do dofinansowania o 12 projektów z Listy rezerwowej w związku z rozstrzygnięciami w ramach procedury odwoławczej oraz zwiększeniem alokacji na konkurs.

  W wyniku procedury odwoławczej w przypadku 39 projektów punktacja nie uległa zmianie, natomiast 11 projektów otrzymało większą liczbę punktów i zmieniła się ich pozycja na Liście rezerwowej stosownie do przyznanej punktacji.

  Lista projektów wybranych do dofinansowania została rozszerzona o 2 projekty w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu i uzyskania liczby punktów uprawniającej do zakwalifikowania się na Listę podstawową projektów wybranych do dofinansowania (poz. 22 oraz 25 na Liście podstawowej) oraz – w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs – o 10 dodatkowych projektów z Listy rezerwowej.

  Łącznie rekomenduje się 36 projektów ocenionych pozytywnie o łącznej kwocie dofinansowania 64 507 772,60 PLN.

  Poniżej w plikach do pobrania:

  Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19  (.pdf, 834 KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 558 KB)

 • 19.12.2019

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP. 10.01.03-IP.01-12-008/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy projektu: A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, C. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną, D. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 grudnia 2019 roku Uchwałą nr 2350/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 (.pdf, 550 KB).

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów – Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 86 KB).


Informacje nt. złożonych wniosków
28.06.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu: A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, C. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną, D. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych – konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 wpłynęło 179 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 254 897 522,00 zł, co stanowi 848,87 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 312KB)

Informacje o naborze

29.07.2019 r.
W związku z licznymi prośbami wnioskodawców informujemy, że decyzją Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pisma w sprawie uzupełnień/poprawy wniosków o dofinansowanie nie będą wysyłane w okresie wakacyjnym. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że w konkursie złożono dużą liczbę wniosków (179), informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulegnie zmianie z listopada na grudzień 2019 r.     

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, typ projektu B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, typ projektu C. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną, typ projektu D. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) obowiązkowo pełnią rolę lidera lub partnera w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

- publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych),

- uczniowie i słuchacze tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,

- nauczyciele tych szkół i placówek.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli

C. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną

D. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Typy projektów mogą być łączone. Typ B, C, D musi być łączony z typem A.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności następujące działania:

a. dodatkowe zajęcia, projekty edukacyjne i programy ukierunkowane na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
b. zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze i konsultacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,
c. wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, wyposażenie szkół w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,
d. stypendia ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku,
e. doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
f. doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (.pdf, 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 66 939 663,56 PLN.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 17 czerwca 2019 r. (.pdf, 658 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
  Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86,

  e-mail: fem@umwm.pl

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93,
  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,

  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,
  e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,
  tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,
  e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ( www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).