RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19

28.02.2019

Zakończony

30.05.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
08.08.2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, II Runda Konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 sierpnia 2019 roku Uchwałą nr 1447/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursunr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 (.pdf, 399 KB)

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów – Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 106 KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 14.06.2019

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04 IP.01-12-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 czerwca 2019 roku Uchwałą nr 1033/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 174 KB)

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów – Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 66 KB).


Informacje nt. złożonych wniosków
30.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach II rundy konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 – Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w ramach II rundy konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 wpłynęło 45 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 3 535 121,09 PLN, co stanowi 21,26% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Lista wniosków złożonych w ramach II rundy (.pdf, 217 KB)

Lista wniosków złożonych w ramach I rundy (.pdf, 105 KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 30.04.2019

  Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach I rundy konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 – Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w ramach I rundy konkursu nr PMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 158 025,14 PLN, co stanowi 0,95% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 105KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część Konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest:
MCP, ul. Jasnogórska 11,
31-358 Kraków.


Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursu, trwa od dnia 31 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).
Runda konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy konkursu trwa od 31 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., a w ramach drugiej rundy konkursu trwa od 1 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie rundy konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Planowany termin rozstrzygnięcia pierwszej rundy konkursu to: lipiec 2019 r., drugiej rundy konkursu to: sierpień 2019 r.
Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.
Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 31 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a)    szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b)    uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

- zajęć on-line,

- kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a)    Biologia

b)    Chemia

c)    Fizyka

d)    Geografia

e)    Informatyka

f)     Matematyka

g)    Przedsiębiorczość

h)   Język angielski

i)     Język niemiecki

j)      Język francuski

k)    Umiejętności uczenia się

l)     Umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 16 631 886,63 PLN.

Niezbędne dokumenty

10.07.2019 r.

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1217/19 z dnia 9 lipca 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają ze złożenia w konkursie wniosków, dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, co spowodowało konieczność dodania do Regulaminu konkursu wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami. Wzór uchwały stanowi Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu

Ponadto wprowadzane zostały zmiany polegające na dostosowaniu brzmienia zapisów Regulaminu konkursu. Jednocześnie dokonano zmian redakcyjnych oraz porządkowych wynikających ze zmian, o których mowa powyżej.

Poniżej, w plikach do pobrania: 

Uchwała nr 1217/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2019 r. (.pdf, 301 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1217/19 - Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami (.pdf, 2,4 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 675 KB),

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 539 KB)

Załącznik 1b Wymogi dotyczące potencjału technicznego i infrastrukturalnego (.pdf, 472 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 616 KB),

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 778 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 279 KB),

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 405 KB)

Załącznik 5a Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 582 KB)

Załącznik 5b Wzory oświadczeń (.pdf, 498 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 316 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 591 MB)

Załącznik 7a Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 453 KB),

Załącznik 7b Harmonogram płatności (.pdf, 341 KB),

Załącznik 7c Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.pdf, 265 KB),

Załącznik 7d Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowany Projekt (.pdf, 338 KB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 568 MB), 

Załącznik 8a Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 451 KB),

Załącznik 8b Harmonogram płatności (.pdf, 342 KB),

Załącznik 8c Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.pdf, 261 KB),

Załącznik 8d Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowany Projekt (.pdf, 265 KB),

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 429 KB),

Załącznik 9a Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 391 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 339 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 286 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf 1,3 MB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco (.pdf, 140 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały (.pdf, 160 KB),

Załącznik 14a Oświadczenie małżonka (.pdf, 249 KB),

Załącznik 15 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 207 KB)

Załącznik 16 Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami - dodano dnia 10 lipca 2019 r. (.pdf, 2,4 MB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
  Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl ;
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl ;
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl ;
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl ;
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,
  tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,  e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).