RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22

23.02.2022

Zakończony

28.04.2022

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
03.08.2022

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 2 sierpnia 2022 roku Uchwałą nr 1291/22 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu/podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22.

Poniżej, w plikach do pobrania:


Informacje nt. złożonych wniosków
28.04.2022

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa - nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22 wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie projektów.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 1 885 986,54 PLN, co stanowi 49,91 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 522KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część Konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), tj. 457 550,00 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 31  marca 2022 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2022 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 31 marca 2022 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

 1. szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,
 2. uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

 • zajęć on-line,
 • kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

 1. Biologia
 2. Chemia
 3. Fizyka
 4. Geografia
 5. Informatyka
 6. Matematyka
 7. Przedsiębiorczość
 8. Język angielski
 9. Język niemiecki
 10. Język francuski
 11. Umiejętności uczenia się
 12. Umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 778 756,34 PLN.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami, tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Powyższy wymóg dotyczy projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza kwoty 457 550,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 1MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 550 KB)

Załącznik 1 b Wymogi dotyczące potencjału technicznego i infrastrukturalnego w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającym efektywną realizację projektu (.pdf, 599 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 607 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 462 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 749 KB)

Załącznik Nr 1 do Załącznika 5 - Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 783 KB)

Załącznik Nr 2 a, 2b i 2c do Załącznika 5 - Wzory oświadczeń (.pdf, 704 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 505 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 889 KB)

Załącznik Nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 732 KB)

Załącznik Nr 4 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Harmonogram płatności (.pdf 620 KB)

Załącznik Nr 5 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.pdf, 459 KB)

Załącznik Nr 6 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Taryfikator korekt kosztów pośrednich za rażące naruszenia umowy w zakresie zarządzania projektem (.pdf, 437 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 622 KB)

Załącznik Nr 4 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 535 KB)

Załącznik 9 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 470 KB)

Załącznik 10 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących RPO WM opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 468 KB)

Załącznik 11 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik 12 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 439 KB)

Załącznik 13 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 231 KB)

Załącznik Nr 1 a i b do Dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu - Wzory oświadczeń małżonka wnioskodawcy (.pdf, 533 KB)

Załącznik 14 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 206 KB)

Załącznik 15 Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 372 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie Projektu - Zasady realizacji projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie  w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 834 KB)

Załącznik Nr 1 do Zasad realizacji projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych -  Taryfikator korekt kosztów pośrednich za rażące naruszenia Zasad realizacji projektu w zakresie zarządzania projektem. (504 KB)

Załącznik Nr 3 do Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie Projektu - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.pdf, 464)

Załącznik Nr 4 do Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie Projektu - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 731 KB)

Załącznik Nr 5 do Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie Projektu - Harmonogram płatności (.pdf, 621 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu (.zip, 16MB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
  Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86,
  e-mail: fem@umwm.malopolska.pl ;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93,
  e-mail: fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl ;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73,
  e-mail: fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl ;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83,
  e-mail: fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl ;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów,
  tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63,
  e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl .

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).