RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18

22.02.2018

Zakończony

28.06.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
29.08.2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania (III runda konkursu)

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 28 sierpnia 2018 roku Uchwałą nr 1575/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (III runda konkursu).

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Poniżej, w plikach do pobrania listy projektów wybranych do dofinansowania w poszczególnych rundach:

Lista projektów wybranych w ramach I rundy (.pdf 291 KB)
Lista projektów wybranych w ramach II rundy (.pdf 289 KB)
Lista projektów wybranych w ramach III rundy (.pdf 288 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 14.08.2018

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (II runda konkursu) dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

  Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 14 sierpnia 2018 roku Uchwałą nr 1449/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (II runda konkursu).

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (II runda konkursu) (.pdf, 392 KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 214 KB)

 • 04.07.2018

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (I runda konkursu) dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

  Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 3 lipca 2018 roku Uchwałą nr 1203/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (I runda konkursu).

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 (I runda konkursu) (.pdf, 364 KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 214 KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
29.06.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa w ramach III (ostatniej) rundy konkursu - konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach III rundy konkursu wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie (w tym 1 wniosek został wycofany).

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych 21 projektach wynosi 1 386 639,96 zł, co stanowi łącznie z dotychczas złożonymi wnioskami 18,38 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków w konkursie w ramach danej rundy konkursu

Pobierz listę (PDF, 353KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 01.06.2018

  Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach II rundy konkursu

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach II rundy konkursu wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 2 032 644,24  zł, co stanowi łącznie z dotychczas złożonymi wnioskami 11,35 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków w ramach konkursu w ramach danej rundy konkursu

  Pobierz listę (PDF, 319KB)
 • 04.05.2018

  Zakończyła się I runda konkursu w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach I rundy konkursu wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 205 618,83zł, co stanowi 1,04 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 291KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursu, trwa od dnia 30 marca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Runda konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy konkursu trwa od 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., a w ramach ostatniej rundy konkursu trwa od 1 czerwca 2018 r. do  27 czerwca 2018 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie rundy konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Planowany termin rozstrzygnięcia pierwszej rundy konkursu to: lipiec 2018 r., drugiej rundy konkursu to: sierpień 2018 r, a ostatniej to: wrzesień 2018 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków

o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursu, trwa od dnia 30 marca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Runda konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy konkursu trwa od 30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., a w ramach ostatniej rundy konkursu trwa od 1 czerwca 2018 r. do  27 czerwca 2018 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz rozstrzygnięcie rundy konkursu poprzez zatwierdzenie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a)    szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b)    uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

a)     zajęć on-line,

b)     kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a)    Biologia

b)    Chemia

c)    Fizyka

d)    Geografia

e)    Informatyka

f)     Matematyka

g)    Przedsiębiorczość

h)   Język angielski

i)     Język niemiecki

j)      Język francuski

k)    Umiejętności uczenia się

l)     Umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 726 447,29 PLN.

Niezbędne dokumenty

07.08.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1394/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają ze złożenia w konkursie wniosku, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, co spowodowało konieczność dodania do Regulaminu konkursu wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami.

Ponadto wprowadzane zostały zmiany polegające na dostosowaniu brzmienia zapisów Regulaminu konkursu, wzoru formularza wniosku (Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu), Regulaminu korzystania z systemu e-RPO (Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu),  wzoru umów o dofinansowanie (Załączników odpowiednio nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu), wzoru umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu) oraz oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (Załącznika nr 14 do Regulaminu konkursu) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Jednocześnie dokonano zmian redakcyjnych oraz porządkowych wynikających ze zmian, o których mowa powyżej.

Poniżej  do pobrania:

Uchwała nr 1394/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. (.pdf 302 KB)

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 836 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Regulamin konkursu (.pdf, 836 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 349 KB)

Załącznik 1b Wymogi dotyczące potencjału technicznego i infrastrukturalnego (.pdf, 506 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 542 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 542 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 1,01 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 314 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 314 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 802 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 319 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,4 MB)

, obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,4 MB), obowiązujący od 25.05.2018 do 06.08.2018

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,4 MB), obowiązujący do 24.05.2018

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,39 MB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,39 MB), obowiązujący od 25.05.2018 do 06.08.2018

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe ) (.pdf, 1,39 MB), obowiązujący do 24.05.2018

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 536 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu   (.pdf, 536 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 462 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 412 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,13 MB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco (.pdf, 139 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały (.pdf, 309 KB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały (.pdf, 309 KB), obowiązujący do 06.08.2018

Załącznik 15 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami (.pdf, 1,32 MB), obowiązujący od 07.08.2018 - aktualny


Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.