RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17

28.02.2017

Zakończony

27.07.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
21.09.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 (IV runda oceny)

Zarząd Województwa Małopolskiego 21 września 2017 roku uchwałą nr 1526/17  przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 (IV runda oceny).

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów .

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w pismach do Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Poniżej w plikach do pobrania:

lista projektów wybranych w ramach IV rundy  (.pdf, 489 KB),

lista projektów wybranych w ramach II rundy  (.pdf, 350 KB), 

lista projektów wybranych w ramach I rundy  (.pdf, 350 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 04.07.2017

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy oceny wniosków

  Zarząd Województwa Małopolskiego 4 lipca 2017 roku uchwałą nr 1086/17 (.pdf, 367 KB) przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 (II runda oceny).

  Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w piśmie do Wnioskodawcy, którego projekt został wybrany do dofinansowania.

  Poniżej w plikach do pobrania:

  - lista projektów wybranych w ramach II rundy  (.pdf, 350 KB),

  lista projektów wybranych w ramach I rundy (.pdf, 350 KB),

 • 21.06.2017

  Komunikat w sprawie wyboru projektów do dofinansowania

  Zarząd Województwa Małopolskiego 20 czerwca 2017 roku uchwałą  nr 971/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 (I runda oceny).

  Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w piśmie do Wnioskodawcy, którego projekt znajduje się na liście rankingowej.

  Pobierz listę (PDF, 350KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
31.07.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach IV (ostatniej) rundy oceny w Poddziałaniu 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzina konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach IV rundy oceny wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 1 455 485,30 zł, co stanowi łącznie z dotychczas złożonymi wnioskami 17,46 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków w ramach konkursu w ramach danej rundy oceny.

Pobierz listę (PDF, 318KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 03.07.2017

  Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy oceny

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach III rundy oceny nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

  Poniżej w plikach do pobrania:

  - lista złożonych wniosków w ramach konkursu  (.pdf, 240 KB)

 • 02.06.2017

  Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach II rundy oceny w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa - konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17.

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach II rundy oceny wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi 45 199,22 zł, co stanowi łącznie z dotychczas złożonymi wnioskami 0,74 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków w ramach konkursu w ramach danej rundy oceny

  Pobierz listę (PDF, 240KB)
 • 05.05.2017

  Zakończył się nabór w ramach I rundy oceny wniosków o dofinasowanie złożonych do Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna - konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17.

  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach I rundy oceny wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonym projekcie wynosi 18 821,61 zł, co stanowi 0,22 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

   Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 275KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy oceny, trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Runda oceny obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy oceny trwa od 31 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017r., a w ramach ostatniej rundy oceny trwa od 1 lipca 2017 r. do  26 lipca 2017 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz opublikowanie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy oceny, trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Runda oceny obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem, że nabór w ramach pierwszej rundy oceny trwa od 31 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017r., a w ramach ostatniej rundy oceny trwa od 1 lipca 2017 r. do  26 lipca 2017 r.), ocenę formalno-merytoryczną wniosków oraz opublikowanie listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe,
 • uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

a)     zajęć on-line,

b)     kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a)     biologia,

b)     chemia,

c)     fizyka,

d)     informatyka,

e)     matematyka,

f)      przedsiębiorczość,

g)     język angielski,

h)     język niemiecki,

i)       język francuski,

j)       umiejętności uczenia się,

k)     kompetencje społeczne.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 696 814,85 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (.pdf, 713 KB), obowiązujący od 30.08.2017, aktualny

Regulamin konkursu (.pdf, 713 KB), obowiązujący do 29.08.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 354 KB),

Załącznik 1b Potencjał techniczny i infrastrukturalny w zakresie narzędzi TIK oraz dostępu do łącza internetowego na poziomie przepustowości umożliwiającym efektywną realizację projektu (.pdf, 466 KB),

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 601 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1 MB), obowiązujący od 30.08.2017, aktualny

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1 MB), obowiązujący do 29.08.2017

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 311 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 455 KB), obowiązujący od 30.08.2017, aktualny

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 455 KB), obowiązujący do 29.08.2017

Załącznik 5 a Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 481 KB)

Załącznik 5 b Wzory oświadczeń  (.pdf, 481 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 343 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa)  (.pdf, 1,2 MB), 

Załącznik 7a Załączniki do wzory umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa)  (.pdf, 849 KB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (.pdf, 1,2 MB), 

Załącznik 8a Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (.pdf, 941 KB),

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej  (.pdf, 527 KB) 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu  (.pdf, 463 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących RPO WM opracowany dla projektów realizowanych w ramach EFS– Poddziałanie 10.1.4  (.pdf, 418 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (.pdf, 1 MB) 

Załącznik 13 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 1 MB), obowiązujący od 30.08.2017, aktualny

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).