RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17

02.03.2017

Zakończony

11.05.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
10.08.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

Zarząd Województwa Małopolskiego 10 sierpnia 2017 roku Uchwałą nr 1272/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 123 KB)

Poniżej w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu

Pobierz listę (PDF, 424KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
12.05.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH (Typ projektu: C rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 4 939 357,43 zł co stanowi 61,72 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 380KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 6 kwietnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i będzie prowadzony do 10 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl , z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od 6 kwietnia 2017 r. do 10 maja 2017 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty).

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

  • szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty);
  • uczniowie tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu - rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizację zajęć z uczniami według programów zajęć pozaszkolnych przekazanych przez realizatora projektu pozakonkursowego realizowanego przez Województwo Małopolskie w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu B. Małopolskie talenty, w celu podniesienia kompetencji kluczowych uczniów zdolnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące tworzenia Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizacji zajęć z uczniami wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 003 014,28 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

  • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
  • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
  • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (.pdf, 828 KB),

Załączniki do Regulaminu konkursu 

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 437 KB), 

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 636 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  (.pdf, 1 MB), 

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO  (.pdf, 315 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów  (.pdf, 1,1 MB) 

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 10.1.5 RPO WM (.pdf, 354 KB)  

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa)   (.pdf, 1,2 MB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (.pdf, 1,1 MB), 

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 486KB)  

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu  (.pdf, 481 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych  (.pdf, 541 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (.pdf, 1,1 MB) 

Załącznik 13 Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (.pdf.493)

Załącznik 14 Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów  (.pdf, 761 KB) 

Załącznik 15 Liczba uczniów w podziale na powiaty według danych GUS (.pdf 523 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).