RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18

29.08.2018

Zakończony

08.11.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
17.05.2019

Aktualizacja Listy ocenionych projektów oraz Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 maja 2019 r., uwzględniając wyniki procedury odwoławczej oraz rezygnację dwóch Wnioskodawców z podpisania umów, Uchwałą nr 834/19 dokonał zmiany Listy ocenionych projektów oraz Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 834/19 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania (.pdf, 230 KB),

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 (aktualizacja) (.pdf, 370 KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 12.02.2019

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 lutego 2019 roku Uchwałą nr 196/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursunr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 (.pdf, 369 KB),

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów – Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 208 KB).


Informacje nt. złożonych wniosków
08.11.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr  10.01.05-IP.01-12-035/18 wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 26 656 967,98 PLN, co stanowi 118,39 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 212KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 29 września 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 7 listopada 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków

o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 29 września 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 7 listopada 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

a) Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych),

b) Inne podmioty w przypadku projektów, które są kontynuacją wsparcia w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych utworzonych w ramach konkursów RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 lub RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 tj. projekt będzie realizowany przez tego samego beneficjenta.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

- publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych),

- uczniowie tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a)    utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizacja zajęć z uczniami według programów zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych w ramach czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych:

- językowych (j. angielski),

- matematycznych i naukowo-technicznych (nauki matematyczno-przyrodnicze),

- przedsiębiorczości,

- Informatycznych (technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),

oraz kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych:

- kompetencji społecznych (min. rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej),

b)     realizacja działań projektowych w ścisłej współpracy z projektem pozakonkursowym: pn. Małopolskie talenty (projekt koordynacyjny, realizowany przez Województwo Małopolskie)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 22 515 656,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (.pdf, 776 kB)

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 498 kB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 529 kB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 888 kB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 323 kB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 819 kB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 316 kB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,16 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,15 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 553 kB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 468 kB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług w projektach konkursowych (.pdf, 415 kB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,13 MB)

Załącznik 13 Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (.pdf, 412 kB)

Załącznik 14 Wzór weksla in blanco (.pdf, 140 kB)

Załącznik 15 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 314 kB)

Załącznik 16 Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w efekcie realizacji programów zajęć pozaszkolnych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (.pdf, 709 kB)

Załącznik 17 Lista miast średnich oraz lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (.pdf, 235 kB)

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 25 października 2018 r. (.pdf, 500 KB)

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 11 października 2018 r. (.pdf, 405 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
  Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, (14) 628 88 12, (14) 628 88 13,fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.