RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16

31.08.2016

Zakończony

03.11.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
27.02.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

Zarząd Województwa Małopolskiego 23 lutego 2017 roku uchwałą nr 267/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała Nr 267/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów


Informacje nt. złożonych wniosków
07.11.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH (Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów) - konkursnr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 7 500 564,99 zł co stanowi  48,10 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowanie w ramach danego etapu edukacyjnego w danym powiecie może otrzymać tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Pobierz listę (PDF, 371KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 238/17 z dnia 21 lutego 2017r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Zmiana Regulaminu konkursu wynika z wejścia w życie Uchwały Nr 14/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, która wprowadziła zmianę kwoty alokacji na konkurs ogłoszony w roku 2016 w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. 

Poniżej, w plikach do pobrania: 

- wykaz zmian w Regulaminie konkursu 
Uchwała nr 238/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2017 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje , Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 30 września 2016 r . (dzień otwarcia naboru) i będzie prowadzony do 2 listopada 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.
Termin ten może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl , z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od 30 września 2016 r. do 2 listopada 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3,4 i 5 ustawy o systemie oświaty).

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

  • szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3,5 i 7 ustawy o systemie oświaty);
  • uczniowie tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu - rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizację zajęć z uczniami według programów zajęć pozaszkolnych przekazanych przez realizatora projektu pozakonkursowego realizowanego przez Województwo Małopolskie w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu B. Małopolskie talenty, w celu podniesienia kompetencji kluczowych uczniów zdolnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące tworzenia Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizacji zajęć z uczniami wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 500 566,77 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 spowodowana jest zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zmiany w Regulaminie Pracy Komisji Oceny Projektów stanowiącym Załącznik  nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 wynikają w szczególności z połączenia etapu oceny formalnej oraz etapu oceny merytorycznej w jeden etap oceny formalno-merytorycznej.

Regulamin konkursu (.pdf, 786 KB), obowiązujący od 07.10.2016

Wykaz zmian (.pdf, 541 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 803 KB), obowiązujący do 06.10.2016

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 441 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 599 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 978 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 311 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów   (.pdf, 830 KB), obowiązujący od 07.10.2016

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,44 MB), obowiązujący do 06.10.2016

Załącznik 6 Definicje wskaźników Poddziałanie 10.1.5 RPO WM 2014-2020 – WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH tryb konkursowy (.pdf, 308 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,58 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,59 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 562 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 462 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług w projektach konkursowych (.pdf, 466 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,47 MB)

Załącznik 13 Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 527 KB)

Załącznik 14 Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w efekcie realizacji programów zajęć pozaszkolnych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (.pdf, 700 KB)

Załącznik 15 Liczba uczniów w podziale na powiaty według danych GUS – Bank Danych Lokalnych na rok 2014 (.pdf, 270 KB)

Kompletna dokumentacja do konkursu (Regulamin konkursu, załączniki do regulaminu konkursu) (.zip, 11,5 MB), obowiązująca od 07.10.2016

Kompletna dokumentacja do konkursu (Regulamin konkursu, załączniki do regulaminu konkursu)(.zip, 11,2 MB), obowiązująca do 06.10.2016

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 512 KB) - aktualizacja w dniu 28 października 2016 r. Załączniki:

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji
dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, tel. (012) 616 0 616,  fax (012) 299 09 41, e-mail: fem@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12,e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11,e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33,e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11,e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.