RPO 10.2.1.

Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

25.10.2018

Zakończony

16.05.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
04.02.2020

Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 121/20 z dnia 4 lutego 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Zmiana polega na poszerzeniu listy rankingowej o 4 dodatkowe projekty z listy rezerwowej. Łącznie rekomenduje się do dofinansowania 14 projektów – wszystkie pozytywnie ocenione, o łącznej kwocie dofinansowania 35 384 151,48 zł, zgodnie z listą podstawową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Poniżej, w plikach do pobrania:


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 19.12.2019

  Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 oraz zmiana punktacji w jednym z projektów.

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2351/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienił Uchwałę Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

  Zmiana polega na poszerzeniu listy rankingowej o 4 dodatkowe projekty z listy rezerwowej. Łącznie rekomenduje się 10 projektów ocenionych pozytywnie, o łącznej kwocie dofinansowania 32 451 115,78 zł, zgodnie z listą podstawową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

  W związku z procedurą odwoławczą zmianie uległa również Lista ocenionych projektów stanowiąca Załącznik nr 1 w zakresie liczby punktów w jednym projekcie. Projekt otrzymał większą liczbę punktów, nie zmieniła się jednak jego pozycja na liście rankingowej.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Uchwała nr 2351/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. (.pdf, 119 KB)

  Załącznik Nr 1 do Uchwały (.pdf, 202 KB)

  Załącznik Nr 2 do Uchwały (.pdf, 171 KB)

 • 09.10.2019

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 października 2019 roku Uchwałą nr 1812/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursunr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 (.pdf, 337 KB),

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 81 KB).


Informacje nt. złożonych wniosków
16.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT, typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych – konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 37 110 360,76 PLN, co stanowi 141,01 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 187KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wnioskówo dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

–   publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,

–   szkoły specjalne przysposabiające do pracy,

–   uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

–   kadra tych szkół i placówek,

–   opiekunowie i rodzice młodzieży z wspieranych szkół i placówek,

–   uczniowie klas gimnazjalnych (w tym po przekształceniu funkcjonujących w innych niż gimnazja typach szkół w związku z reformą systemu oświaty) i szkół podstawowych kl. 7-8 utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty (w zakresie działań z obszaru doradztwa oraz orientacji zawodowej),

–   uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami,

–   uczniowie lub słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (dotyczy typu A i B).

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu:

A.        tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych,

B.        rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami,

C.        rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Typ C nie może być realizowany samodzielnie. Typ C może być realizowany wyłącznie z typem A lub B.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a)    Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

-        realizacja kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów,

-        poprawa jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy,

-        interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej,

-        wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego;

b)    Poprawa jakości prowadzonego w szkole lub placówce kształcenia zawodowego:

-        programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizację staży i praktyk dla uczniów,

-        nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym),

-        działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,

-        tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wzmocnienie współpracy szkół zawodowychz uczelniami,

-        rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek,

-        dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Wsparcie powinno koncentrować się na tworzeniu i rozwijaniu już powstałych CKZ. Tworzenie nowych CKZ możliwe będzie przede wszystkim w powiatach stanowiących „białe plamy” - gdzie do tej pory takie Centra nie powstały. Projekt powinien koncentrować się na wsparciu branż/grupy zawodów w zakresie których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 10 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 36 254 452,27 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zmiana Regulaminu konkursu

07.04.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 517/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 2003/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2018 roku.

 Zmiana polega na korekcie zapisów w Regulaminie konkursu (Rozdział 4 ust.5) w celu umożliwienia Wnioskodawcom wydłużenie terminu przewidzianego na podpisanie umowy o dofinansowanie w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce lub z nieprzewidzianych sytuacji losowych. 

Poniżej,w plikach do pobrania:  

Uchwała nr 517/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 kwietnia 2020 r. (.pdf, 192 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu


24.01.2020 r. 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 83/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. 

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 33 420 037,43 PLN na 36 254 452,27 PLN. 

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie pozwoli na dofinansowanie wszystkich poprawnych wniosków złożonych w konkursie w ramach ww. Poddziałania. 

Powyższa zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.). 

Poniżej, w plikach do pobrania: 

Zmiana Regulaminu konkursu


17.12.2019 r. 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2337/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.   

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 26 318 364,70 PLN na 33 420 037,43 PLN.   

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie pozwoli na dofinansowanie 4 dodatkowych poprawnych wniosków złożonych w naborze w ramach ww. Poddziałania znajdujących się najwyżej na liście rezerwowej.  

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).  

 Poniżej, w plikach do pobrania:   


Regulamin konkursu (.pdf, 958 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 543 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 516 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1,0 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 339 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 2,0 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 397 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 2,2 MB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 2,4 MB),

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 813 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 490 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług w projektach konkursowych (.pdf, 464 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,3 MB)

Załącznik 13 Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (.pdf,  430 KB)

Załącznik 14 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 160 KB)

Załącznik 15 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (.pdf, 496 KB)

Załącznik 16 Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w efekcie realizacji programów zajęć pozaszkolnych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (.pdf, 755 KB)

Załącznik 17 Lista miast średnich (.pdf, 254 KB)

Załącznik 18 Lista zawodów deficytowych z podziałem na powiaty według prognozy wojewódzkiej na rok 2018 opracowana na podstawie „Barometru zawodów” (.pdf, 468 KB)

Załącznik 19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (.pdf,  516 KB)

Załącznik 20 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 269 KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

 Najczęściej zadawane pytania - wersja z 5 marca 2019 r. (.pdf, 830 KB)

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 15 marca 2019 r. (.pdf, 853 KB)

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 8 kwietnia 2019 r. (.pdf, 861 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941, tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ( www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich ( www.funduszeeuropejskie.gov.pl).