RPO 10.2.2.

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16

06.05.2016

Zakończony

20.09.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
19.01.2018

Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 stycznia 2018 r. uwzględniając wyniki procedury odwoławczej Uchwałą Nr 74/18 dokonał zmiany listy ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

Trzy projekty otrzymały liczbę punktów pozwalającą na umieszczenie ich na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania 3 projektów to 6 084 943,43 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (aktualizacja)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 24.02.2017

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Typ projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

  Zarząd Województwa Małopolskiego 23 lutego 2017 r. Uchwałą nr 266/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Typ projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków (LISTA PODSTAWOWA).

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Uchwała Nr 266/17 ZWM z dnia 23 lutego 2017 r . (.pdf  261 KB)

  Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu (.pdf 363 KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów  (.pdf 328 KB)


Wyniki oceny formalnej
25.10.2016

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – SPR – konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-029/16.

W ramach naboru dokonano oceny formalnej 42 wniosków, spośród których 39 spełniło kryteria oceny formalnej (zostało ocenionych pozytywnie). 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w projektach poprawnych formalnie (przekazanych do oceny merytorycznej) wynosi 115 846 325,26 zł.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej oraz wykorzystanie alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu w podziale na subregiony.

Pobierz listę (PDF, 399KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
21.09.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – SPR

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-029/16 wpłynęły 42 wnioski o dofinansowanie. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 117 482 875,53 zł.

Poniżej lista złożonych wniosków oraz wykorzystanie alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu w podziale na subregiony.

Pobierz listę (PDF, 398KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1111/17 z dnia 11 lipca 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów- SPR

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z konieczności dodania do Regulaminu konkursu wzoru Porozumienia o dofinansowanie Projektu oraz wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu z Partnerem będącym Państwową Jednostką Budżetową wraz z załącznikami.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 243/17 z dnia 21 lutego 2017r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów- SPR.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM  w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach danego konkursu. 

Poniżej, w plikach do pobrania:

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 Poddziałanie 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW - SPR w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz Regulaminem konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny
może zostać przedłużony.

Uwzględniając konieczność wzywania wnioskodawców do składania wyjaśnień w związku z wieloma wątpliwościami ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej wniosków, termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie zostaje przedłużony o 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 6, Podrozdział 3.2, Rozdział 3 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Przewidywany termin opublikowania wyników ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.

Uwaga

Informujemy, że w przypadku aktualnego konkursu przygotowanie wniosków o dofinansowanie odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie konkursu. Zastosowanie mają  więc Wytyczne, które obowiązywały w dniu ogłoszenia naboru wniosków tj. wersja obowiązująca od 02.06.2015 r. do 05.09.2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 6 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 19 września 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany t ermin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r .

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 19 września 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

-        uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,

-        kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,

-        uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne,

-        publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać na tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez:

a) nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i pozaformalnym);

b) tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;

c) programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – w tym przede wszystkim staże dla uczniów;

d) działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego;

e) wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami;

f) rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek, wyłącznie, jako element szerszego projektu obejmującego więcej typów operacji.

g) interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej,

h) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 10% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 127 608 375,26 PLN.

Niezbędne dokumenty

15.05.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 782/19 z dnia 14 maja 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.


W związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku 2016, kiedy ogłaszany był nabór w ramach konkursu, zaistniała konieczność aktualizacji wysokości stypendium za udział w praktyce zawodowej lub stażu w celu dostosowania stawki do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

W związku z powyższym w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 2.3 ust. 2 lit. c) wprowadzono następującą zmianę: „Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w innym wymiarze, wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. Wysokość stypendium wynosić może minimalnie 1500,00 zł brutto, a maksymalnie 2300,00 zł brutto”.

Poniżej, do pobrania:

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 860 KB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny

Wykaz zmian (.pdf, 529 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 725 KB), obowiązujący do 30.06.2016 

Załączniki do Regulaminu Konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 522 KB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny 

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 433 KB), obowiązujący do 30.06.2016 

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 351 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1 MB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 932 KB), obowiązujący do 30.06.2016 

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 338 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 289 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,5 MB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,3 MB), obowiązujący do 30.06.2016 

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,6 MB), obowiązujący od 01.07.2016 - aktualny 

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,1 MB), obowiązujący do 30.06.2016 

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 379 KB) 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 453 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 10.2.2 (.pdf, 382 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB) 

Załącznik 13 Model wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020 (.pdf,  1,6 MB) 

Załącznik 14 Lista zawodów deficytowych z podziałem na powiaty według prognozy wojewódzkiej na rok 2016 opracowana na podstawie „Barometru zawodów” (.pdf, 257 KB)


Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 470 KB) - aktualizacja w dniu 13 września 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.