RPO 10.2.2.

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18

25.10.2018

Zakończony

16.05.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
09.10.2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 października 2019 roku Uchwałą nr 1809/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursuRPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 (.pdf, 444 KB).

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 87 KB).


Informacje nt. złożonych wniosków
16.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.2.2 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – SPR, typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych – konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 wpłynęło 36 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 126 075 350,10 PLN, co stanowi 111,28 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 175KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-   publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,
-   szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
-   uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
-   kadra tych szkół i placówek,
-   opiekunowie i rodzice młodzieży z wspieranych szkół i placówek,
-   uczniowie klas gimnazjalnych (w tym po przekształceniu funkcjonujących w innych niż gimnazja typach szkół w związku z reformą systemu oświaty) i szkół podstawowych kl. 7-8 utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty (w zakresie działań z obszaru doradztwa oraz orientacji zawodowej),
-   uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami,
-   uczniowie lub słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (dotyczy typu A i B).

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu:

A.        tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych,

B.        rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami,

C.        rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Typ C nie może być realizowany samodzielnie. Typ C może być realizowany wyłącznie z typem A lub B.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a)    Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

-   realizacja kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów,
-   poprawa jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy
-   interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej.
-   Wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego

b)    Poprawa jakości prowadzonego w szkole lub placówce kształcenia zawodowego:

-   programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizację staży i praktyk dla uczniów
-   nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym),
-   działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,
-   tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami,
-   rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek,
-   dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Wsparcie powinno koncentrować się na tworzeniu i rozwijaniu już powstałych CKZ. Tworzenie nowych CKZ możliwe będzie przede wszystkim w powiatach stanowiących „białe plamy” - gdzie do tej pory takie Centra nie powstały. Projekt powinien koncentrować się na wsparciu branż/grupy zawodów w zakresie których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90 % wydatków kwalifikowalnych.
Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 10 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 114 840 783,18 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zmiana Regulaminu konkursu

21.05.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 729/20 z dnia 21 maja
2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z faktu, że zaistniała konieczność dodania do Regulaminu konkursu wzoru Porozumienia o dofinansowanie Projektu oraz wzoru Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami w związku z wyborem do dofinansowania wniosku podmiotu będącego Państwową Jednostką Budżetową zaplanowanego w formule partnerskiej z podmiotem nie będącym PJB.

Zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Poniżej w plikach do pobrania:

Zmiana Regulaminu konkursu


07.04.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 517/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 2004/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2018 roku.  

Zmiana polega na korekcie zapisów w Regulaminie konkursu (Rozdział 4 ust.5) w celu umożliwienia Wnioskodawcom wydłużenie terminu przewidzianego na podpisanie umowy o dofinansowanie w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce lub z nieprzewidzianych sytuacji losowych. 

Poniżej,w plikach do pobrania: 

Uchwała nr 517/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 kwietnia 2020 r.  (.pdf, 192 KB)

09.10.2019 r.

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1808/19 z dnia 8 października 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.  

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 113 299 998,84 PLN na 114 840 783,18 PLN. W związku z faktem, że wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie  możliwe jest uruchomienie rezerwy w wysokości kwoty 10% alokacji nie ujętej wcześniej w Regulaminie, co skutkuje zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu. 

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie pozwoli na dofinansowanie wszystkich poprawnych wniosków złożonych w naborze w ramach ww. Poddziałania.  

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).  

Poniżej, w pliku do pobrania:  

Uchwała nr 1808/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r.   (.pdf, 155 KB)


Regulamin konkursu (.pdf 690 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf 289 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf 334 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf 726 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z Systemu eRPO (.pdf 183 KB)

Załąćznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf 1,1 MB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników (.pdf 236 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy standardowej (.pdf 1,2 MB)

Załąćznik nr 8 Wzór umowy ryczałtowej (.pdf 1,2 MB)

Załącznik nr 9 Wzór umowy o partnerstwie (.pdf 544 KB)

Załącznik nr 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf 315 KB)

Załącznik nr 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych (.pdf 169 KB)

Załącznik nr 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf 939 KB)

Załącznik nr 13 Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (.pdf 196 KB)

Załącznik nr 14 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf  84 KB)

Załącznik nr 15 Dokumenty do umowy (.pdf 296 KB)

Załącznik nr 16 Wykaz efektów uczenia się (.pdf 529 KB)

Załącznik nr 17 Lista miast średnich (.pdf 117 KB)

Załącznik nr 18 Lista zawodów deficytowych (.pdf 298 KB)

Załącznik nr 19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (.pdf 265 KB)

Załącznik nr 20 Oświadczenie (.pdf 91 KB)

Załącznik nr 21 Wzór Porozumienia o dofinansowanie (.pdf 1 MB)

Załącznik nr 22 Wzór umowy o dofinansowanie Państwowe Jednostki Budżetowe (.pdf 1MB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 5 marca 2019 r. (.pdf, 830 KB)

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 15 marca 2019 r. (.pdf, 853 KB)

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 8 kwietnia 2019 r. (.pdf, 861 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
  Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ( www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich ( www.funduszeeuropejskie.gov.pl).