RPO 11.1.1.

Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17

28.02.2017

Zakończony

02.06.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
08.10.2019

W dniu 08.10.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1817/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 81/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 206 KB)

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.011.01.01-IZ.00-12-032/17 poprzez wykreślenie projektu nr RPMP.11.01.01-12-0538/17,
pn. „Rewitalizacja zespołu zabudowy i przestrzeni publicznej wokół Bazyliki św. Małgorzaty” złożonego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 (.pdf, 560 KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
22.03.2018

15 marca 2015 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 3 wniosków o dofinansowanie projektów, które w ramach procedury odwoławczej zostały skierowane do oceny dalszych kryteriów w ramach konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17.

Lp.

Numer projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

1.

RPMP.11.01.01-12-0538/17

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Rewitalizacja zespołu zabudowy i przestrzeni publicznej wokół Bazyliki św. Małgorzaty

2.

RPMP.11.01.01-12-0560/17

Teatr Ludowy

„Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne”

3.

RPMP.11.01.01-12-0577/17

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

"Design, kultura, nowe media - odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu"

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 178 596 421,67 zł.

Wynik negatywny otrzymały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 18 156 087,11 zł

Pobierz listę (PDF, 444KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 20.03.2018

  20 lutego 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną dla projektu nr RPMP.11.01.01-12-0574/17 na łączną kwotę dofinansowania 15 631 921,14 zł.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 152 359 191,89 zł.

  Wynik negatywny otrzymały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 23 443 766, 83 zł.

  Pobierz listę (PDF, 438KB)
 • 22.01.2018

  15 stycznia 2018r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 31 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 136 727 270,75 zł. 

  Wynik negatywny otrzymały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 39 075 687,97 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 224 KB)

  Pobierz listę (PDF, 547KB)

Wyniki oceny finansowej
20.03.2018

Projekty, których protesty zostały uwzględnione, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na etapie oceny formalnej, zostały przekazane do oceny na kolejnych etapach. Niżej wymienione projekty zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny finansowej.

Numer projektuNazwa beneficjentaNazwa projektu

RPMP.11.01.01-12-0560/17

Teatr Ludowy

Modernizacja budynków Teatru
Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne

RPMP.11.01.01-12-0566/17

Wspólnota Mieszkaniowa
Nieruchomości przy ul. Kołłątaja 1

Rewitalizacja budynku przy ul.
Kołłątaja 1

RPMP.11.01.01-12-0574/17

Gmina
Miejska Kraków

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 38 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 196 763 545,93 zł

Pobierz listę (PDF, 408KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 14.12.2017

  11 grudnia 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 175 813 995,87 zł.

  Lista projektów, które otrzymały wynik pozytywny (.pdf, 408 KB)

  Wynik negatywny otrzymał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 23 457 491,83 zł.


Wyniki oceny formalnej
26.09.2018

W związku z uwzględnieniem przez Instytucję Rozpatrującą Protest, działającą na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), protestów od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 225 996 514,74 zł.

Wynik negatywny oceny formalnej otrzymało 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania  61 724 059,97 zł.

Pobierz listę (PDF, 92KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 31.10.2017

  31 października 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/176 dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 36 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 201 250 433,60 zł.

  Wynik negatywny otrzymało 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania  86 470 141,11 zł.

  Pobierz listę (PDF, 101KB)
 • 02.08.2017

  1 sierpnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczną liczbę wniosków, jakie spłynęły w ramach równolegle ogłoszonych konkursów, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 dla Poddziałania 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 16 października 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
05.06.2017

W ramach konkursu złożono 55 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 308 828 178,18 zł, co stanowi ok. 141,8% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 95KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 1 czerwca 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie PR przez właściwą gminę z IZ RPO WM. Uzgodniony PR musi się znajdować w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. Lista projektów w uzgodnionym PR musi zawierać co najmniej jeden projekt w ramach typu projektu A, B lub C. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji.

Projekty ubiegające się o wsparcie muszą być realizowane na terenie siedmiu największych miast województwa, których znaczenie zostało określone w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020. Poddziałanie obejmuje następujące miasta: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ.

Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:

 1. Typ projektu A – Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
 2. Typ projektu B – Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,
 3. Typ projektu C – Działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
 4. Typ projektu D – Zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne,
 5. Typ projektu E – Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną,
 6. Typ projektu F – Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Typy projektów mogą być łączone.

Dodatkowo, wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury (typ projektu B) nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 1. dla projektów typu A, B, C, D – 500 000,00 zł
 2. dla projektów typu E, F – 100 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

217 823 820,73 zł.

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r. 

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - przeczytaj komunikat

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe. 
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r. 
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB) 
Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 752 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 13,4 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 492 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 852 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,90 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,01 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 596 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 376 KB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 364 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 160 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 156 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 945 KB) - aktualizacja w dniu 30 czerwca 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl