RPO 12.1.2.

Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

RPMP.12.01.02-IZ.00-12-021/23

13.06.2023

Zakończony

16.09.2023

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
29.08.2023

W dniu 29 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1613/23 (.pdf, 212 KB) w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.02-IZ.00-12-021/23, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) na mocy której, dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania 17 600 000,00 zł.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.02-IZ.00-12-021/23 (.pdf, 182 KB)


Wyniki oceny merytorycznej
26.08.2023

W dniu 26.08.2023 r. zakończony został etap oceny finansowej i merytorycznej właściwej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.12.01.02-IZ.00-12-021/23 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 17 600 000,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 220KB)

Wyniki oceny finansowej
26.08.2023

W dniu 26.08.2023 r. zakończony został etap oceny finansowej i merytorycznej właściwej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.12.01.02-IZ.00-12-021/23 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 17 600 000,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 220KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
15.08.2023

Do dnia 15.08.2023 r. ramach konkursu złożono 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 27 891 295,89 zł, co stanowi ponad 158% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 294KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2023 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 15 lipca 2023 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 września 2023 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych,
  • jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte zostaną podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, lub spółki prowadzące szpitale, w których samorząd województwa posiada ponad 50% akcji/ udziałów w kapitale zakładowym oraz ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy/ zgromadzeniu wspólników.
Wspierane będą projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażeniu w sprzęt medyczny, w tym w zakresie:

  1. dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
  2. wyposażenia w sprzęt medyczny,
  3. rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu.

Celem konkursu jest poprawa i zachowanie dobrego stanu zdrowia populacji regionu przez zwiększenie dostępu i poprawę warunków terapii schorzeń onkologicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 100%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 600 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga:

W przypadku trudności z dostępnością cyfrową któregokolwiek z dokumentów zamieszczonych poniżej, alternatywnym sposobem dostępu jest kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 876 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 10,7 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 987 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 922 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 2,65 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,78 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 1,21 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.zip, 0,99 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 747 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 498 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/ przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 737 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00: Infolinia: (12) 616 06 16,

  1. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, e-mail: PIFE.KRAKOW@umwm.malopolska.pl;
  2. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: PIFE.NOWY.SACZ@umwm.malopolska.pl;
  3. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ, e-mail: PIFE.NOWY.TARG@umwm.malopolska.pl;
  4. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, e-mail: PIFE.TARNOW@umwm.malopolska.pl.