RPO 12.1.3.

Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

29.11.2016

Zakończony

30.12.2016

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
28.02.2017

28 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR dla wszystkich subregionów: Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Podhalańskiego, Sądeckiego, Tarnowskiego oraz Małopolski Zachodniej.

Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 12.1.3", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 7 lutego 2017 r. 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), 9 lutego 2017 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 10 lutego 2017 r. (dla Subregionu Sądeckiego), 13 lutego 2017 r. (dla Subregionu Tarnowskiego) oraz 14 lutego 2017 r. (dla Małopolski Zachodniej). W/w wykazy są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekty wskazane w wykazach, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 12.1.3.

Pobierz listę (PDF, 497KB)

Wyniki oceny formalnej
31.01.2017

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych w ramach Poddziałania 12.1.3. Kwalifikacji podlegało 86 kart. 

Wynik warunkowo pozytywny (oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskały 83 karty projektów, wynik negatywny (oznaczający brak skierowania do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskały 3 karty projektów.

 1. Wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
 2. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim
 3. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim
 4. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim
 5. Wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej:

Pobierz listę (PDF, 1293KB)

Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych
30.12.2016

W ramach naboru kart projektów subregionalnych dla Poddziałania 12.1.3  złożono łącznie 86 kart projektów w 5 subregionach, które skierowano do oceny formalnej:

 1. Wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 269 KB)
 2. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 268 KB)
 3. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 270 KB)
 4. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 263 KB)
 5. Wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 268 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 1284KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach w ramach 12 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym -SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 1. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)* obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, z wyłączeniem gmin: Kraków, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki* 
 2. Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 3. Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 4. Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 5. Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.  

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektów

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 30 listopada 2016 r. do 29 grudnia 2016 r. do godziny 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

 1. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. podmioty, których przychody w ponad 50% pochodzą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – zarówno w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i w okresie realizacji oraz trwałości projektu),
 2. Jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru kwalifikowane są projekty wpisujące się w Poddziałanie 12.1.3 typ projektów A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 125 517 000,01 PLN, w tym:

 1. Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny: 22 045 035,21 PLN
 2. Subregion tarnowski: 19 925 944,25 PLN
 3. Subregion sądecki:  22 549 462,93 PLN
 4. Subregion podhalański:  26 295 915,26 PLN
 5. Subregion Małopolska Zachodnia: 34 700 642,36 PLN

Minimalna i maksymalna wartość projektu: 

nie dotyczy

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 

minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 

80%

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin naboru (.pdf, 506 KB)

Karta projektu (.docx, 73 KB)

Instrukcja wypełniania karty projektu (.pdf, 370 KB) 

Definicje wskaźników (.pdf, 325 KB)

Zobacz również

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (.pdf, 3,82 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.