RPO 16.3.1

Poddziałanie 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna

RPMP.16.03.01-IZ.00-12-004/23

31.01.2023

Aktualny

od 03.03.2023 do 03.04.2023

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 16 Osi priorytetowej Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm CARE), działanie 16.3 CARE - Infrastruktura mieszkalna, poddziałanie 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2023 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 3 marca 2023 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w społecznościach lokalnych, rozumiane jako struktury organizacyjne (osoby prawne), których członkowie kierują się interesem ogólnym, wypracowywane zyski przeznaczają na cele statutowe, prowadzące działalność w formach zinstytucjonalizowanych na podstawie prawa, niezwiązane z administracją publiczną i niezarządzane przez organy administracji publicznej.  Przykłady takich organizacji obejmują:  
  • organizacje pozarządowe (działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  • nie będące organizacjami pozarządowymi, organizacje lokalne działające w formie stowarzyszeń (działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach) lub fundacji (działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach),
  • kościelne osoby prawne działające na podstawie odpowiednich przepisów ustaw o stosunku Państwa do poszczególnych kościołów oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w tym ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się realizację działań w zakresie rozwoju infrastruktury mieszkalnej przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb w zakresie zakwaterowania długoterminowego osób z Ukrainy, które przybyły legalnie i przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022 r.

Zakres interwencji obejmuje:

 1. działania związane z finansowaniem kosztów zakwaterowania w obiektach publicznych, obiektach należących do osób fizycznych lub podmiotów prywatnych,
 2. koszty zakupu gotowych lokali na wolnym rynku,
 3. koszty związane z rozwojem infrastruktury społecznej, w szczególności w obszarze budownictwa socjalnego, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego, w tym roboty budowlane, nabycie środków trwałych i wyposażenia, także przy zastosowaniu budownictwa modułowego i kontenerowego (zakup gotowych prefabrykatów / kontenerów jak i prace budowalne przy ich wykorzystaniu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 100%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 1 000 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 428 484,42 zł

Niezbędne dokumenty

UWAGA:

W przypadku trudności z dostępnością cyfrową któregokolwiek z dokumentów zamieszczonych poniżej, alternatywnym sposobem dostępu jest kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Zmiana regulaminu konkursu:

W dniu 14 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 204/23 (.pdf, 290 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna, w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020.  
Aktualizuje się Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Katalog definicji wskaźników, w ten sposób, że dodaje się następujące wskaźniki produktu: 

 • Całkowita liczba osób objętych wsparciem,
 • Liczba dzieci poniżej 18 roku życia. 

Zmiana wynika z zalecenia Komisji Europejskiej o konieczności wprowadzenia do działań z zakresu mieszkalnictwa – wskaźników osobowych, w celu monitorowania ich na poziomie realizowanych projektów.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 876 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 10,9 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 903 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 923 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 2,39 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,81 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 1,32 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 1,36 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 747 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu - wersja obowiązująca od 14.02.2023 r. (.pdf, 510 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursuwersja obowiązująca od 09.01.2023 r. do 13.02.2023 r. (.pdf, 497 KB) 

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/ przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 737 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 e-mail: fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl.