RPO 2.1.1.

Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja

RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19

23.05.2019

Zakończony

27.07.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
15.04.2021

W dniu 15 kwietnia 2021 roku została podjęta Uchwała ZWM nr 418/21 (.pdf, 208 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku, w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19,  na mocy której dokonano wyboru do dofinansowania 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 11 037 297,66 zł.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 wybranych  do dofinansowania zostało 27 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 33 708 501,11 zł.

Na liście rezerwowej pozostaje 17 zadań na łączną kwotę oczekiwanego dofinansowania 19 485 786,04 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 (.pdf, 211 KB)

Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 (.pdf, 203 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
31.03.2020

Instytucja Rozpatrująca Protest uwzględniła w dniu 31.03.2020 r. protest od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu. Projekt 

Numer projektu Wnioskodawca Tytuł projektu
RPMP.02.01.01-12-0127/19 Krakowskie Biuro Festiwalowe Wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze

Projekt uzyskał pozytywny wynik oceny na etapie oceny merytorycznej.
W wyniku przeprowadzenia procedury oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 44 projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 53 194 287,15 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 223 KB)

Pobierz listę (PDF, 420KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 28.02.2020

  W dniu 28.02.2020 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja. 

  Wynik pozytywny uzyskało 43 projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 52 991 787,15 zł.

  Pobierz listę (PDF, 252KB)
 • 13.02.2020

  W dniu 13 lutego 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów oraz w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień w toku oceny merytorycznej przedłużony został termin na dokonanie oceny merytorycznej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 Działanie: 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie: 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 28.02.2020 r.


Wyniki oceny finansowej
13.02.2020

W dniu 13.02.2020 r. zakończony został etap oceny finansowej dla projektu nr RPMP.02.01.01-12-0136/19, pn. Kompleksowy system informatyczno-rozliczeniowo-planistyczny wraz z niezbędnymi e-usługami dla wsparcia realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ, który został przywrócony do oceny po proteście na etapie oceny formalnej, w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Tym samym, w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 49 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 60 542 844,82 zł.

Pobierz listę (PDF, 342KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 03.12.2019

  W dniu 02.12.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja.

  Wynik pozytywny uzyskało 48 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 59 112 594,82 zł.

  Pobierz listę (PDF, 241KB)

Wyniki oceny formalnej
25.10.2019

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z zm.), uwzględniła w dniu 25.10.2019 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu.

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu
RPMP.02.01.01-12-0136/19
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp.z o.o.Kompleksowy system informatyczno-rozliczeniowo-planistyczny wraz z niezbędnymi usługami e-usługami dla wsparcia realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ.

W wyniku przeprowadzenia procedury oceny formalnej, wynik pozytywny uzyskało 49 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 61 284 356,43 zł, zaś 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 4 238 658,95 zł oceniono negatywnie.

Pobierz listę (PDF, 70KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 03.10.2019

  W dniu 03.10.2019 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja.

  Wynik pozytywny uzyskało 48 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 59 854 106,43 zł, zaś 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 668 908,95 zł oceniono negatywnie.

  Tym samym od dnia 04.10.2019 r. rozpoczął się etap oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19.

  Pobierz listę (PDF, 264KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
31.07.2019

W ramach konkursu złożono 51 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 69 473 542,92 zł., co stanowi ok. 402% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 250KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
08.08.2019

W dniu 08.08.2019 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja.

W wyniku weryfikacji spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 51 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 69 473 542,92 zł.

Tym samym od dnia 09.08.2019 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla powyższych projektów.

Pobierz listę (PDF, 255KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 24 czerwca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane: wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą następujące typy projektów:

 1. projekty typu A – E-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C),
 2. projekty typu B – Usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych,
 3. projekty typu C – Nowe rozwiązania IT w administracji.

Typy projektów A, B i C mogą być łączone.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

 1. informatyzację procedur administracyjnych w celu świadczenia e-usług publicznych i/lub usług wewnątrzadministracyjnych,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 3. zapewnienie automatyzacji pracy administracji publicznej, poprzez wdrożenie systemów wspomagających procesy wewnętrzne urzędów oraz elektroniczne zarządzanie rejestrami publicznymi,
 4. zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów teleinformatycznych oraz ich integracji, w tym zapewnienie integracji platform lokalnych i regionalnych z centralną platformą / platformami udostępniającymi e-usługi publiczne
 5. zapewnienie systemów identyfikacji elektronicznej,
 6. przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest jedynie organ JST,
 7. zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego, w tym tworzenie publicznych treści cyfrowych oraz tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania i udostępniania treści cyfrowych, a także przy wykorzystaniu rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT) w przestrzeni publicznej,
 8. zapewnienie elektronicznej dostępności urzędów i ich usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 23 529 039,07 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 417/21 (.pdf, 288 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotowa Uchwała obejmuje:

 1. §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 10 179 462,04 zł, tj. do 33 708 501,11 zł.
 2. §22 ust. 4 i dotyczy modyfikacji przypisu nr 4, w ten sposób, że odnosi się on do kwoty w EUR przeznaczonej na dane poddziałanie, a nie jak dotychczas na dany nabór.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 852 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 19,3 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 430 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 648 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,77 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,78 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 637 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu, Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach RPO WM, Załącznik nr 6c Porozumienie o dofinasowaniu projektu (.zip, 10,7 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 807 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 734 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 655 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu a wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu został określony w Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce”

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.