RPO 3.1.2.

Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

17.02.2016

Zakończony

18.03.2016

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje
przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
19.05.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR w dniu 19 maja 2016 r. dla subregionów: Małopolski Zachodniej, Sądeckiego, Tarnowskiego, Podhalańskiego i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 3.1.2", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 6 maja 2016 r. (dla Małopolski Zachodniej), 9 maja 2016 r. (dla Subregionu Sądeckiego), 10 maja 2016 r. (dla Subregionu Tarnowskiego), 11 maja 2016 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 13 maja 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego). Wykazy te są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 3.1.2.

Pobierz listę (PDF, 364KB)

Wyniki oceny formalnej
21.04.2016

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych w ramach poddziałania 3.1.2. Kwalifikacji podlegało 29 kart. Wynik pozytywny lub warunkowo pozytywny (w obu wypadkach oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskały wszystkie karty projektów:

 1. Wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
 2. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim
 3. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim
 4. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim
 5. Wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej:

Pobierz listę (PDF, 76KB)

Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych
30.03.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (IZ RPO WM) informuje o zamieszczeniu poniżej aktualizacji wykazu kart projektów złożonych w Subregionie Podhalańskim, poprzez uwzględnienie na wykazie kart projektów o numerach: RPOWM/SPR/POD/2016/3.1.2/2  oraz RPOWM/SPR/POD/2016/3.1.2/3. Wszystkie karty projektów zostały przesłane drogą elektroniczną do IZ RPO WM w terminie określonym w Regulaminie wstępnej kwalifikacji, czyli do 17 marca 2016 r.

W związku z powyższym w ramach naboru kart projektów subregionalnych dla Poddziałania 3.1.2 złożono łącznie 29 kart projektów w 5 subregionach:

wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 204 KB)
wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 206 KB)
wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 229 KB)
wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 205 KB) 
wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 211 KB)

Pobierz listę (PDF, 258KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 • Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, z wyłączeniem gmin: Kraków, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki*
 • Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 • Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 • Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektów

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 17 lutego 2016 r. do 17 marca 2016 r. do godziny 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

b) podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi (SAG)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 3.1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typu projektu:

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 146 436 500,00 PLN, w tym:

1) dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: 18 743 872,00 PLN

2) dla Subregionu tarnowskiego: 31 483 847,50  PLN

3) dla Subregionu sądeckiego: 37 487 744,00 PLN

4) dla Subregionu podhalańskiego: 23 136 967,00 PLN

5) dla Małopolski Zachodniej: 35 584 069,50 PLN

W ramach Poddziałania 3.1.2 nie określono minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin naboru (.pdf, 145 KB)

Karta projektu (.doc, 169 KB)

Instrukcja wypełniania karty projektu (.pdf, 287 KB) 

Definicje wskaźników (.pdf, 250 KB)

Zobacz również 

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (.pdf, 3,82 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.