RPO 3.1.2.

Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

RPMP.03.01.02-IZ.00-12-081/17

29.08.2017

Zakończony

09.11.2017

Uwaga! 2 listopada 2017 r. ZWM podjął decyzję o przedłużeniu trwania naboru w Poddziałaniu 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR. Nabór został wydłużony do 15.00 w dniu 8 listopada. Powód problemy z siecią internetową UMWM a tym samym w dostępności Wnioskodawców do systemu e-RPO.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
12.12.2019

W dniu 12 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 2305/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 743/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-081/17 dla 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 207 KB)

wykreślił projekt nr RPMP.03.01.02-12-1032/17, pn. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Babic” złożony przez Gminę Babice z  Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-081/17.

W związku z powyższym uchylono Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-081/17 w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR w ramach RPO WM.


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
17.05.2018

7 maja 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-081/17 dla Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 3 109 438,46 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 213 KB)

Pobierz listę (PDF, 356KB)

Wyniki oceny finansowej
05.04.2018

26 marca 2018r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-081/17 dla Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 3 213 838,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 299KB)

Wyniki oceny formalnej
12.02.2018

2 lutego 2018r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-081/17 dla Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 4 974 717,09 zł.

Wynik negatywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 22 969 694,18 zł.

Z oceny formalnej został wycofany 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 8 129 641,90 zł

Pobierz listę (PDF, 72KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
13.11.2017

W ramach konkursu złożono 6 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 38 970 646,20 zł, co stanowi ok. 50,6% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 66KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 8 listopada 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi (SAG) – instytucje otoczenia biznesu, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub Skarb Państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących SAG o przeznaczeniu przemysłowym/ usługowym, poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym m.in.:

  • wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę,
  • tworzenie na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych, tj. dróg oraz infrastruktury służącej do przemieszczania się po obszarze SAG – w tym np. chodniki, drogi rowerowe, parkingi (wyłącznie jako element uzupełniający projektu),
  • budynki i budowle (wyłącznie w ograniczonym zakresie, jeśli są one niezbędne do właściwego funkcjonowania SAG), zlokalizowane na obszarze danego subregionu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

76 981 721,07 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

***

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:  uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 18 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 0,98 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 16,5 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 456 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 828 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,92 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 12,6 MB)

Załącznik nr 3a Wzór formularza opisującego teren SAG (.pdf, 136 KB)

Załącznik nr 3a Wzór formularza opisującego teren SAG (.xls, 36 KB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,16 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 596 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 796 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 788 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 708 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 420 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl