RPO 3.3.1.

Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19

29.11.2019

Zakończony

04.03.2020

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
05.11.2020

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w konkursie nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO WM -  konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1571/20 z dnia 5 listopada 2020 r. dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów ocenionych pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 077 775,84 zł – umieszczonych na liście podstawowej (PDF, 570 KB).

Ponadto, zmianie uległa również lista rezerwowa (PDF, 571 KB) obejmująca 9 projektów, ponieważ alokacja dostępna w konkursie nie była wystarczająca do objęcia dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Na liście rezerwowej znajdują się m.in. 2 projekty, które zostały ocenione pozytywnie w ramach kryteriów zerojedynkowych i otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach punktowanych kryteriów oceny, tj. 29 punktów na 36 możliwych do uzyskania. Zgodnie z Podrozdziałem 2.6 ust. 3 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania, tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Alokacja dostępna w konkursie nie jest wystarczającą na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które otrzymały 29 punktów na 36 możliwych do uzyskania. W związku z powyższym, wskazane projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 915 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (PDF, 447 KB).Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 19.08.2020

  Zatwierdzenie listy projektów ocenionych oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO WM -  konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 sierpnia 2020 r., uchwałą nr 1098/20 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 6 projektów ocenionych pozytywnie i umieszczonych na liście podstawowej (PDF, 598 KB) na łączna kwotę dofinansowania 18 413 492,63 zł.

  Ponadto, zatwierdzona została również lista rezerwowa (PDF, 598 KB) obejmująca 11 projektów, ponieważ alokacja dostępna w konkursie nie była wystarczająca do objęcia dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Na liście rezerwowej znajdują się m.in. 3 projekty, które zostały ocenione pozytywnie w ramach kryteriów zerojedynkowych i otrzymały taką samą liczbę punktów w ramach punktowanych kryteriów oceny, tj. 29 punktów na 36  możliwych do uzyskania. Zgodnie z  Podrozdziałem 2.6 ust. 3 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu, projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania, tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Alokacja dostępna w konkursie nie jest wystarczającą na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które otrzymały 29 punktów na 36 możliwych do uzyskania. W  związku z powyższym, wskazane projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 914 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom, których projekty umieszczone zostały na liście podstawowej indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem stopnia spełnienia kryteriów wyboru oraz pouczeniem o prawie wniesienia protestu, zostanie przesłana indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie lub umieszczone na liście rezerwowej.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (PDF, 447 KB).Wyniki oceny formalnej
20.05.2020

Lista wniosków o dofinansowanie które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19, w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach naboru złożono 19 wniosków, wszystkie spełniły kryteria oceny formalnej i uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 171KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
06.03.2020

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie składanych w ramach konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19 dla Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W okresie trwania naboru (tj. w terminie od 30 grudnia 2019 r. do 3 marca 2020 r.) zarejestrowanych zostało 19 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 55 229 635,22 zł, co stanowi 254,27% alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 112KB)


Informacje o naborze

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2020 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, zawartą w Załącznik nr 2 do Regulaminu (pdf, 840 KB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 grudnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 marca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

3) instytucje otoczenia biznesu,

4) organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), poprzez:

- promocję oferty gospodarczej regionu,

- wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

- promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

- wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu  terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (pdf,246 KB)

Finanse

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 21 720 937,67 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

•    85% kosztów kwalifikowanych

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

•    15% kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Niezbędne dokumenty

04.07.2022

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” z późn. zm.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1052/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. podjął decyzję o zmianie Uchwały Nr 2166/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” z późn. zm.

Niniejsza uchwała wprowadza korzystne dla Beneficjentów zmiany w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu tj. wzorze umowy o dofinansowanie polegające na wydłużeniu terminu rozliczenia zaliczki z 180 dni do 360 dni. 

Wprowadzana zmiana, podyktowana jest sygnałami płynącymi od Beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach tego poddziałania i napotykali duże utrudnienia związane z Covid-19, w postaci odwoływania lub zmiany terminów przewidzianych w projektach imprez.

Zapewni to płynność finansową Beneficjentom, którzy realizując przedmiotowe projekty będą mogli bardziej elastycznie dysponować środkami zaliczki, nie będą musieli angażować własnych środków finansowych, będą mogli lepiej rozplanować działania i płatności związane i ich realizacją. 

Powyższe zmiany będą obowiązywać od dnia 5 lipca 2022 r.

Załączniki:

23.02.2021

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 129/21 z dnia 16 lutego 2021 r., podjął decyzję o zmianie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Niniejsza uchwała wprowadza korzystne dla Beneficjentów zmiany w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu tj. wzorze umowy o dofinansowanie, polegające na zwiększeniu z 50% do 90% dofinansowania przekazanego w formie zaliczki oraz wydłużeniu terminu rozliczenia zaliczki z 90 dni do 180 dni. 

Wprowadzana zmiana podyktowana jest trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 i sygnałami płynącymi od Beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach tego poddziałania, że większa kwota dofinansowania w formie zaliczki zapewni im lepszą płynność finansową.

Niniejsza uchwała wprowadza również możliwość zastosowania korzystnych dla Beneficjentów rozwiązań wynikających z Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694 z późn. zm.).

Załączniki:

Niezbędne  dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (pdf,415 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (pdf, 246 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie i załączników wraz z Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu (pdf, 840 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (zip, 561 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (pdf, 186 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (pdf,691 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników (pdf, 236 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie  - wersja obowiązująca od 05.07.2022 (.pdf, 946 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja obowiązująca do 04.07.2022 (.pdf, 948 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja obowiązująca do 24.02.2021 (.pdf, 481 KB)

Załączniki do umowy o dofinansowanie (zip, 618 KB)

Załącznik nr 7 Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (pdf, 125KB)

Załączniki do uchwały (zip, 780KB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (pdf, 316 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (pdf, 744 KB)

Załącznik nr 10 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (pdf, 119 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 20 stycznia 2020 r. (pdf, 746 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:

a)    Punkt Informacyjny w Krakowie (dla mieszkańców powiatów: m. Kraków, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego), Fax (12) 29 90 941, email: fem@umwm.pl ,ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86,

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00–16:00

b)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie (dla mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego), email: fem_chrzanow@umwm.pl ,ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00–16:00

c)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu (dla mieszkańców powiatów: gorlickiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego i limanowskiego), email: fem_nowysacz@umwm.pl ,ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00–16:00

d)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu (dla mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego), email: fem_nowytarg@umwm.pl ,

al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00–16:00

e)    Punkt Informacyjny w Tarnowie (dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego), email:  fem_tarnow@umwm.pl . ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63

pon.: 8:00 –18:00

wt. – pt.: 8:00 –16:00

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. (pdf, 316 KB)