RPO 3.3.2.

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16

26.02.2016

Zakończony

17.06.2016

Wcześniejsze zamknięcie naboru

08.06.2016

Małopolskie CentrumPrzedsiębiorczości, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Województwa Małopolskiego (posiedzenie w dniu 7 czerwca 2016 r.) informuje, że  nabór  wniosków o dofinansowanie w ramach 3. Osi Priorytetowej „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 zostanie zamknięty 16 czerwca 2016 r. o godzinie 15.00 . Czytaj więcej

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach I rundy naboru wniosków

Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków (134 złożone wnioski), termin oceny formalnej zostaje przedłużony o 45 dni, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach II rundy naboru                                                                                                                                                                                                                                 Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach całego naboru, termin oceny formalnej wniosków złożonych w ramach II rundy, zostaje przedłużony do 31 sierpnia 2016 roku (tj. o 31 dni), z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Regulaminu konkursu, tj. „wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu”.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
14.04.2017

Komunikat w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu i zmiany listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy naboru

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 kwietnia 2017 r., uchwałą nr 593/17 dokonał wyboru do dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu, w związku z zakończeniem w stosunku do niego procedury odwoławczej. W związku z wyborem projektu do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach II rundy naboru.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 650 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 214 KB).

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy , (.pdf,478 KB),
lista projektów wybranych do dofinansowania (zmiana listy) w ramach II rundy (.pdf, 439)


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 09.03.2017

  Komunikat w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16,  Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP i zmiany listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach I i II rundy naboru

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 7 marca 2017 r., uchwałą nr 331/17 dokonał wyboru do dofinansowania trzech pozytywnie ocenionych projektów oraz uchwałą nr 332/17 wyboru dwóch pozytywnie ocenionych projektów, w związku z zakończeniem w stosunku do nich procedury odwoławczej. W związku z wybraniem projektów do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach II rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 650 KB) , które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 214 KB).

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) w ramach I rundy,(.pdf,
  478 KB),

  - lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) w ramach II rundy (.pdf, 437)

 • 21.12.2016

  Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia drugiej rundy naboru w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. 

  W związku z zakończeniem oceny w ramach drugiej rundy naboru w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 grudnia 2016 r., uchwałą nr 1908/16 dokonał rozstrzygnięcia konkursu i wybrał do dofinansowania 33 pozytywnie ocenione projekty, umieszczone na liście podstawowej.

  Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane wszystkim Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, w piśmie do Wnioskodawcy zostaną wskazane dokumenty (zip.654 KB), które należy złożyć za pomocą systemu e-RPO, w celu przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 213 KB).

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy (.pdf, 675 KB)

  - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy (.pdf, 720 KB)

 • 21.12.2016

  Komunikat w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16,  Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP i zmiany listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy naboru

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 grudnia 2016 r., uchwałą nr 1907/16 dokonał wyboru do dofinansowania jednego pozytywnie ocenionego projektu, w związku z zakończeniem w stosunku do niego procedury odwoławczej. W związku z wybraniem projektu do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach I rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - Lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa)(.pdf, 720 KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów(.pdf, 213 KB)

  - Wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip, 654 KB)

 • 22.11.2016

  Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia pierwszej rundy naboru w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16,  Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

  W związku z zakończeniem oceny w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 22 listopada 2016 r., uchwałą nr 1716/16 dokonał rozstrzygnięcia konkursu i wybrał do dofinansowania 63 pozytywnie ocenione projekty, umieszczone na liście podstawowej.

  Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, w piśmie do Wnioskodawcy zostaną wskazane dokumenty, które należy złożyć za pomocą systemu e-RPO w celu przygotowania umowy o dofinansowanie projektu.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
  Lista projektów wybranych do dofinansowania
  Wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.


Wyniki oceny formalnej
05.10.2016

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w II rundzie naboru w ramach Poddziałania 3.3.2

W ramach II rundy naboru złożono 59 wniosków o dofinansowanie, z czego 46 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, a 12 wniosków nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny. Jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z nieusunięciem braków formalnych.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej:

Lista wniosków w ramach I rundy (.pdf, 468 KB)
Lista wniosków w ramach II rundy (.pdf, 321 KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 19.09.2016

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w I rundzie naboru w ramach Poddziałaniu 3.3.2

  W ramach I rundy naboru złożono 134 wnioski o dofinansowanie, z czego 113 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenionych pozytywnie, a 16 wniosków nie spełniło kryteriów oceny formalnej 
  i uzyskało negatywny wynik oceny. 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia w związku  z nieusunięciem braków formalnych. 3 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców. 

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 468KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
20.06.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność
międzynarodowa małopolskich MŚP RPO WM na lata 2014-2020 - konkursnr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16. 

Postępując zgodnie z § 14 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16. 

W okresie trwania II rundy naboru (tj. od 14 maja 2016 r. do 16 czerwca 2016 r.) wpłynęło 59 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 8 852 643,52 zł. 

Jednocześnie informujemy, iż w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 (w ramach I i II rundy naboru) wpłynęły 193 wnioski o dofinansowanie, w tym 3 z nich zostały wycofane. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach (z wyłączeniem wniosków wycofanych) wynosi 28 067 680,68 zł, co stanowi 270 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Lista złożonych wniosków w ramach I rundy (.pdf 544 KB),
Lista złożonych wniosków w ramach II (ostatniej) rundy (.pdf 62 KB).


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 20.05.2016

  Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs  nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16.

  Postępując zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania I rundy naboru (tj. od 30 marca 2016 r. do 13 maja 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 wpłynęły wnioski  zamieszczone na poniższej liście.

  Pobierz listę (PDF, 544KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Typ A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Instytucją Organizującą Konkurs jest MCP.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.    

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 stycznia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Uwaga zmiana terminu naboru wniosków - czytaj więcej

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań: 

a)    doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

b)    doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

c)    doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynnach zagranicznych,

d)    doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

e)    doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)

f)     udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 392 454,24 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 642 KB), obowiązujący od 17 grudnia 2016 r.- aktualny

Uchwała Nr 1887/16 Zarzadu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie Regulaminu konkursu (.pdf, 216 KB)

Wykaz zmian wprowadzonych w dniu 17 grudnia 2016 (.pdf, 207 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 601 KB), obowiązujący od 22 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016r.

Uchwała Nr 1717/16 Zarzadu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r. o zmianie Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 389 KB), obowiązujący od 24 marca 2016 r. do 21 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 435/16 Zarzadu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 r.o zmianie Regulaminu konkursu (.pdf, 176 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 389 KB), obowiązujący do 23 marca 2016 r.

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 468 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 724 KB) 

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 854 KB), obowiązujący od 24 marca 2016 r. - aktualny

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 920 KB), obowiązujący do 23 marca 2016 r.

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 315 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 771 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 338 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 725 KB), obowiązujący od 22 listopada 2016 r. - aktualny

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 825 KB), obowiązujący do 21 listopada 2016 r.

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 489 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,25 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 724 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 243 KB), obowiązujące od 24 marca 2016 r.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 211 KB), obowiązujące do 23 marca 2016 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 725 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu(.pdf, 489 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 222 KB) - aktualizacja w dniu 14 czerwca 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucji Organizującej Konkurs tj. Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pod nr tel. (12) 376 91 91 oraz drogą elektroniczną  e-mail: info@mcp.malopolska.pl.

Ponadto dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 540 90 32, tel./fax.: (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.