RPO 3.3.2.

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18

30.08.2018

Zakończony

07.11.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
17.05.2019

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku uchylenia listy rezerwowej w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 maja 2019 r., Uchwałą nr 830/19 dokonał wyboru do dofinansowania wszystkich projektów znajdujących się na liście rezerwowej (łącznie 48 projektów), na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 7 057 722,17 zł.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista projektów wybranych (.pdf, 423 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 211 KB)

Wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip, 1, 6 MB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 17.04.2019

  Wybór projektów do dofinansowanie w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 kwietnia 2019 r., Uchwałą nr 611/19 dokonał wyboru do dofinansowania 25 projektów ocenionych pozytywnie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 550 144,10 zł.

  Kwota alokacji nie pozwala na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, w związku z czym utworzono listę rezerwową. Na liście rezerwowej znajduje się m.in. 13 projektów, które zostały ocenione pozytywnie w ramach kryteriów zerojedynkowych i otrzymały taką samą liczbę punktów. Zgodnie z § 31 ust. 3 Regulaminu konkursu projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Ponieważ alokacja nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów, które otrzymały 10 punktów, projekty te zostały umieszczone na liście rezerwowej.

  Trwają prace nad zwiększeniem alokacji przewidzianej na konkurs, co pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów wybranych do dofinansowania (.pdf 349 KB)

  Lista rezerwowa (.pdf 350 KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 211 KB)

  Wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip 1,6 KB)


Wyniki oceny formalnej
29.01.2019

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Zakończono etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18, w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 72 wnioski, z czego 65 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenionych pozytywnie a 4 wnioski nie spełniły kryteriów oceny formalnej i uzyskały negatywny wynik oceny. 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niespełnienia warunków formalnych.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 300KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
07.11.2018

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

W okresie trwania naboru tj. od 30 września 2018 r. do 6 listopada 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18 wpłynęły 72 wnioski o dofinansowanie.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 10 671 603,44 zł, co stanowi 199,38% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 503KB)

Informacje o naborze

24.05.2019 r.

Zmiana Regulaminu konkursu

 

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 910/19 z dnia 23 maja 2019 r., podjął decyzję o zmianie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany we wzorze umowy o dofinasowanie, polegające na umożliwieniu dokonywania kontroli zamówień na próbie oraz zmiany porządkowe ujednolicające wzór umowy w zakresie rozliczeń z innymi konkursami ogłoszonymi w 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały 910/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2019 r. - Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 509 KB)

30.04.2019 r.

Zwiększenie alokacji dla konkursu

 

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”


Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 710/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu z 5 352 332,49 PLN na 9 482 427,64 PLN. 

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późn. zm. 

Poniżej do pobrania Regulamin konkursu uwzględniający zmianę:

Regulamin konkursu - obowiązujący od 1 maja 2019 r. (.pdf, 727 KB)

20.12.2018 r.

Przedłużenie terminu oceny formalnej

 

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 29 ust. 3 Regulaminu konkursu,w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając, że termin na złożenie uzupełnień przez Wnioskodawców oraz zakończenie oceny przypadałby na okres świąteczny, decyzją Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMP.03.03.02-IP.01-12-042/18, zostaje przedłużony o 20 dni, z zastrzeżeniem ust. 9 Podrozdziału 2.1 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (tj. wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Typ A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Instytucją Organizującą Konkurs jest MCP.

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 września 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 6 listopada 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu):

a) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

b) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

c) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

d) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

e) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,

f) doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 9 482 427,64 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązujący od 1 maja 2019 r. (.pdf, 727 KB)

Regulamin konkursu - obowiązujący do 30 kwietnia 2019 r. (.pdf, 716 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 410 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie i załączników wraz z Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,2 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 278 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 325 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,0 MB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 410 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący od 25 maja 2019 r., aktualny (.pdf, 509 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący do 24 maja 2019 r. (.pdf, 575 KB)

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 934 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 468 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,2 KB)

Załącznik nr 9 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 218 KB)

Załącznik nr 10 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (.pdf, 323 KB)

Załącznik nr 11 Metodologia na potrzeby uproszczonych rozliczeń wydatków związanych z podróżami służbowymi odbywanymi w związku z uczestnictwem w imprezach targowo-wystawienniczych (.pdf, 548 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

1) Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 616 03 91, (32) 616 03 92, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

2) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

3) Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

4) Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.