RPO 3.4.3.

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19

30.04.2019

Zakończony

17.07.2019

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
17.07.2019

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach konkursu nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19, Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce RPO WM na lata 2014-2020. 

W okresie trwania naboru (tj. w terminie od 31 maja 2019 r. do 16 lipca 2019 r.) zarejestrowanych zostało 14 wniosków o dofinansowanie. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 13 676 415,63 zł, co stanowi 64,33% alokacji przewidzianej w ramach konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 199KB)

Wyniki oceny formalnej
13.09.2019

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

W ramach naboru złożono 14 wniosków - wszystkie spełniły kryteria oceny formalnej i uzyskały pozytywny wynik oceny.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 107KB)

Wybór projektów do dofinansowania
27.11.2019

Wybór projektów do dofinansowania w ramach w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.3 „Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju”, Typ A „wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce” – konkursu nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19. 

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 26 listopada 2019 r., uchwałą nr 2167/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19 i wybrał do dofinansowania 7 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczonych na liście podstawowej   (pdf,  311 KB) . Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (pdf, 1MB) , które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (PDF, 302 KB)


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A „Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2019 r.   

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu - Instrukcja obowiązująca od 25 maja 2019 r. (.pdf 1,3 KB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 31 maja 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 16 lipca 2019 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu - Kryteria obowiązujące od 25 maja 2019 r. (.pdf . 480 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 21 260 250,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

  • 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 55% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zmiana Regulaminu konkursu

24.05.2019 r.
Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19 do 3.4.3 „Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju”, Typ projektu A. „wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce”, w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 909/19 z dnia 23 maja 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.4.3 „Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju”.

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Regulaminu konkursu, załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu tj. Kryteriów wyboru projektów oraz załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu tj. Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie oraz wzorem opisu przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R, do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego uchwałą nr 713/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz Kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, zatwierdzonych Uchwałą nr 23/19 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2019 r.

Poniżej, w plikach do pobrania zamieszczone zostały dokumenty uwzgledniające zmianę:

Regulaminu konkursu do Poddziałania 3.4.3 (.pdf, 447 KB),

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, tj. Kryteria wyboru projektów (.pdf, 480 KB),

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, tj. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie oraz wzorem opisu przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R (.pdf, 1,3 MB)

oraz Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej (.pdf, 166 KB).

Regulamin konkursu (.pdf 447 KB) - obowiązujący od 25 maja 2019 r., aktualny

Regulamin konkursu (.pdf 446 KB) - obowiązujący do 24 maja 2019 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf 480 KB) - obowiązujące od 25 maja 2019 r., aktualne

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf 477 KB) - obowiązujące do 24 maja 2019 

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze Wzorem wniosku o dofinansowanie oraz wzorem opisu przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R (.pdf 1,3 KB) - obowiązująca od 25 maja 2019 r., aktualna

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze Wzorem wniosku o dofinansowanie oraz wzorem opisu przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R (.pdf 1,3 KB) - obowiązująca do 24 maja 2019 r.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (.zip, 795 KB) 

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf 409 KB) 

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf 1 MB) 

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf 459 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf 677 KB) 

Załączniki do umowy o dofinansowanie (.zip, 663 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf 467 KB) 

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf 888 KB) 

Załącznik nr 9 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf 219 KB) 

Załącznik nr 10 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (.pdf 253 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 467 KB).

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:

a) Punkt Informacyjny w Krakowie (dla mieszkańców powiatów: m. Kraków, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego), Fax (12) 29 90 941, email: fem@umwm.pl, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16 Tel. (12) 616 06 26, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.

b) Punkt Informacyjny w Chrzanowie (dla mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego), email: fem_chrzanow@umwm.pl, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.

c) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu (dla mieszkańców powiatów: gorlickiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego i limanowskiego), email: fem_nowysacz@umwm.pl, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.

d) Punkt Informacyjny w Nowym Targu (dla mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego), email: fem_nowytarg@umwm.pl, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.

e) Punkt Informacyjny w Tarnowie (dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego), email:  fem_tarnow@umwm.pl, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, pon.: 8:00 –18:00, wt. – pt.: 8:00–16:00.