RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

RPMP.03.04.04-IP.01-12-007/16

26.02.2016

Zakończony

30.04.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
24.08.2016

Wybór projektów do dofinansowania w ramach 3 Osi priorytetowej „ Przedsiębiorcza Małopolska” RPO WM 2014-2020, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ projektów B „Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji”

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 sierpnia 2016 r., uchwałą nr 1288/16 dokonał wyboru do dofinansowania 3 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa)

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie


Wyniki oceny formalnej
06.07.2016

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-007/16

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych

w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-007/16

W ramach naboru złożono 11 wniosków, z czego 6 spełniło kryteria oceny formalnej

i zostało ocenione pozytywnie, a 5 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 221KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
16.05.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 3.4.4 Datacje dla MŚP Typ projektów B. inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-007/16.

Postępując zgodnie z § 14 ust. 6 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia poniżej listę projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-007/16.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 6 849 447,59 zł, co stanowi 14,24% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 294KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Instytucją Organizującą Konkurs jest MCP.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

        1.     energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,

        2.     ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

        3.     energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,

        4.     biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 48 096 720,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny w przypadku Wnioskodawców posiadających status mikro lub małego przedsiębiorstwa wynosi 45%, a dla średnich przedsiębiorstw 55%.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 640 KB) obowiązujący od dnia 30.08.2016

Wykaz zmian wprowadzonych w dniu 30.08.2016 (.pdf, 568 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 219 KB) obowiązujący do dnia 29.08.2016 

Uchwała Nr 436/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu konkursu (.pdf, 175 KB)

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 102 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 216 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1,13 MB), obowiązujący od dnia 24.03.2016, aktualny

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 395 KB), obowiązujący do dnia 23.03.2016

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 77 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 270 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 179 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 866 KB) obowiązujący od dnia 30.08.2016

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 322 KB) obowiązujący do dnia 29.08.2016

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 133 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 556 KB)

 Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 216 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 253 KB) obowiązujące od dnia 24.03.2014 - aktualne

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.pdf, 223 KB), obowiązujące do dnia 23.03.2016

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 322 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (.pdf, 133 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 334 KB) - aktualizacja w dniu 8 kwietnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucji Organizującej Konkurs tj. Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków , pod nr tel. (12) 376 91 91 oraz drogą elektroniczną  e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Ponadto dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 540 90 32, tel./fax.: (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (14) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.p l.