RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18

28.03.2018

Zakończony

30.05.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
16.05.2019

Wybór projektu do dofinansowania w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ A. „wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce”

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 maja 2019 r., uchwałą nr 831/19 dokonał wyboru do dofinansowania jednego projektu ocenionego pozytywnie w ramach procedury odwoławczej, na kwotę dofinansowania wynoszącą 2 552 550,00 zł.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa)(.pdf 452 KB),
informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
(.pdf, 216 KB),
wzory formularzy i załączników niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
(.zip, 1,1 MB).


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 02.04.2019

  Wybór projektów do dofinansowania w wyniku uchylenia listy rezerwowej oraz zakończenia procedury odwoławczej w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ A. „wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce”

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 2 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 517/19 dokonał wyboru do dofinansowania wszystkich projektów znajdujących się na liście rezerwowej oraz ocenionych pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej (łącznie 11 projektów), na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 37 997 645,57 zł.

  Ponadto, zaktualizowana została lista podstawowa, w związku z rezygnacjami z podpisania umowy o dofinansowanie, złożonymi przez Wnioskodawców projektów nr RPMP.03.04.04-12-0103/18, RPMP.03.04.04-12-0106/18, RPMP.03.04.04-12-0115/18 oraz RPMP.03.04.04-12-0139/18 o łącznej wartości dofinansowania 4 610 757,00 zł.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Natomiast w stosunku do projektu ocenionego negatywnie, informacja o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem stopnia spełnienia kryteriów wyboru i pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 423 KB),

  - informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, .215 KB),

  - wzory formularzy i załączników niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip, 1,1 MB).

 • 06.11.2018

  Wybór projektów do dofinansowanie w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ A. „wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce” konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 6 listopada 2018 r., uchwałą nr 2078/18 dokonał wyboru do dofinansowania 50 projektów ocenionych pozytywnie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 106 578 419,36 zł.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, zatwierdzona została również lista rezerwowa obejmująca 7 projektów, które spełniły kryteria oceny, tj. uzyskały min. 60% punktów i uzyskały, co najmniej 1 punkt w każdym z następujących kryteriów: „Innowacyjność produktowa lub procesowa” oraz „Potencjał rynkowy wdrożenia”, jednak kwota alokacji przeznaczona na niniejszy konkurs jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem stopnia spełnienia kryteriów wyboru i pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej:

  - lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 396 KB),

  - lista rezerwowa (.pdf, 310 KB),

  - informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 215 KB),

  - wzory formularzy i załączników niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip, 819 KB).


Wyniki oceny formalnej
27.11.2018

Informacja o wyniku oceny formalnej wniosku w ramach procedury odwoławczej, w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

W wyniku ponownej oceny formalnej wniosku nr RPMP.03.04.04-12-0062/18, prowadzonej w ramach procedury odwoławczej, projekt spełnił wszystkie kryteria formalne i został skierowany do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 97KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 01.08.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

  Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, RPO WM na lata 2014-2020.

  W ramach naboru złożono 86 wniosków, z czego 79 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenione pozytywnie, natomiast 7 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny.

  Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 225KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
30.05.2018

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

W okresie trwania naboru (tj. od 30 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 zarejestrowanych zostało 86 wniosków o dofinansowanie projektów.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 200 749 944,20 zł, co stanowi 315,20% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 234KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs realizowany jest w trybie naboru zamkniętego i nie jest podzielony na rundy.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkurs u i złożyćza pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 kwietnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku nie prowadzi działalności na terenie województwa małopolskiego, warunkiem uzyskania wsparcia w ramach niniejszego konkursu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia, że warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

1)  wdrożeniu wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich;

2)  wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej).

3)  wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu/ chronionego patentem lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego/ objętego prawami ochronnymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 142 517 858,86 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy na poziomie projektu wynosi 45% dla mikro i małych przedsiębiorstwa oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 25 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

29.03.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 492/19 z dnia 28 marca r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu z 111 068 701,46 zł na 142 517 858,86 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późn. zm.

Poniżej do pobrania Regulamin konkursu uwzględniający zmianę.

Regulamin konkursu (.pdf, 430 KB)

Zmiana regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2032/18 z dnia 30 października 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu z 63 688 953,04 PLN na 111 068 701,46 PLN.

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późn. zm.

01.08.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1370/18 z dnia 31 lipca 2018 r.

podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”.

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu tj. „Oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu” do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Poniżej, w plikach do pobrania zamieszczony został zmieniony załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 430 KB) - obowiązujący od 29.03.2019 r.

Regulamin konkursu (.pdf 431 KB) - obowiązujący do 28.03.2019 r.

Regulamin konkursu (.pdf 430 KB) - obowiązujący do 30.10.2018

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf 483 KB)
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze Wzorem wniosku o dofinansowanie (.pdf 1,19 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 535 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf 315 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf 876 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf 466 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja obowiązująca do 24.05.2018 r. (.pdf 1,26 MB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja obowiązująca od 25.05.2018 r., aktualna (.pdf 821 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf 469 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf 1,24 MB)

Załącznik nr 9 Opis posiadanych przez Wnioskodawcę wyników prac B+R (.docx 183 KB)

Załącznik nr 10 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf 199 KB)

Załącznik nr 11 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (.pdf 230 KB) - obowiązujący od 01.08.2018

Załącznik nr 11 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody nazawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu  (.pdf 230 KB) - obowiązujący do 31.07.2018

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi     

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail:      fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00,wt. – pt. 8:00 – 16:00:

    1)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail:      fem_chrzanow@umwm.pl,
    2)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail:      fem_nowysacz@umwm.pl,
    3)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail:      fem_nowytarg@umwm.pl,
    4)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail:      fem_tarnow@umwm.pl.