RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

RPMP.03.04.04-IP.01-12-066/17

31.05.2017

Zakończony

01.09.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
07.03.2018

Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 6 marca 2018 r., uchwałą nr 338/18 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu ocenionego pozytywnie w związku z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 1 542 057,33 zł.

Szczegółowe informacje o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 337 KB)

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 215 KB)

- instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa (.pdf, 252 KB)

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip, 2,87 MB)Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 21.12.2017

  Wybór projektów do dofinansowania

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 grudnia
  2017 r., uchwałą nr 2143/17 dokonał wyboru do dofinansowania 6 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach niniejszego konkursu.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów , które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

  Poniżej do pobrania lista projektów skierowanych do dofinansowania

  Pobierz listę (PDF, 344KB)

Wyniki oceny formalnej
03.10.2017

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-066/17

W ramach naboru złożono 10 wniosków, z czego:

7 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenione pozytywnie,
3 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 221KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
01.09.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ projektów B. Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

W okresie trwania naboru (tj. od 31 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-066/17 zarejestrowanych zostało 10 wniosków o dofinansowanie projektów.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 20 062 613,13 zł, co stanowi 95,05 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 225KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP - produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

 1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
 2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
 3. innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane w pkt. 1) i 2), w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych.
 4. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
 5. biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  21 108 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 25 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Zmiana regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2144/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów; Wzoru umowy o dofinansowanie oraz Procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu.

Poniżej, w plikach do pobrania:

1)      zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie (załącznik nr 7 do Regulaminu), w tym także:

a)      załącznik nr 5 do umowy - Opis dokumentu księgowego,

b)      załącznik nr 6 do umowy - Wyodrębniona ewidencja księgowa ,

c)      załącznik nr 7a do umowy - Instrukcja oznakowania miejsca ,

d)      załącznik nr 7b do umowy - Projekt graficzny plakatu – wzór ,

e)      załącznik nr 8 do umowy - Definicje wskaźników obowiązujące w naborze,

f)       załącznik nr 9 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT ,

2)      zmieniona Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (załącznik nr 8 do Regulaminu).

Regulamin konkursu (.pdf 645 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf 353 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf 681 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip 322 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf 1,08 MB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf 322 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf 943 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf 447 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf 885 KB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf 474 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf 1,22 MB)

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf 1,13 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w  Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail:  fem@umwm.pl .

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail:  fem_chrzanow@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail:  fem_nowytarg@umwm.pl ,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl .