RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16

30.11.2016

Zakończony

22.02.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
09.05.2018

Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce - konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 maja 2018 r., uchwałą nr 744/18 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu ocenionego pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej, na kwotę dofinansowania wynoszącą 1 384 132,00 zł.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 404,15 KB),

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 212,06 KB),

- Instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa (.pdf, 251,30 KB),

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip, 2,96 MB).


Wybór projektów do dofinansowania
13.02.2018

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce - konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 lutego 2018 r., uchwałą nr 201/18 dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów ocenionych pozytywnie w związku z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 012 760,00 zł.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 412,67 KB),

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 212,06 KB),

- Instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa (.pdf, 251,30 KB),

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip, 2,9 MB).


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 15.12.2017

  Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 2099/17 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu ocenionego pozytywnie w wyniku uwzględnienia wyników procedury odwoławczej (autokorekta) na kwotę dofinansowania wynoszącą 9 436 980,00 zł. Ponadto, zaktualizowana została lista podstawowa, w związku z rezygnacjami z podpisania umowy o dofinansowanie, złożonymi przez Wnioskodawców projektów nr RPMP.03.04.04-12-0099/17 oraz RPMP.03.04.04-12-0109/17.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf 412 KB)

  - informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 218 KB)

  - Instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa (.pdf 257 KB)

  - wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip 3,11 MB)

 • 03.10.2017

  Wybór projektów do dofinansowania w poddziałaniu 3.4.4 Dotacje dla MŚP


  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 października 2017 r., uchwałą nr 1591/17 dokonał wyboru do dofinansowania wszystkich 39 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach przedmiotowego konkursu. 

  Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie. Podczas przygotowania dokumentów należy posłużyć się instrukcją dotyczącą sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

  Poniżej, w pliku do pobrania lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa).

  Pobierz listę (PDF, 405KB)

Wyniki oceny formalnej
05.07.2017

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej 

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce - konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16.

W ramach naboru złożono 103 wnioski, z czego:

 • 83 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenione pozytywnie, 
 • 18 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny, 
 • 2 wycofano w toku oceny.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 266KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 06.04.2017

  Informacja dotycząca przedłużenia terminu oceny wniosków w konkursie

  Zgodnie z Podrozdziałem 2.1. ust. 2 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach konkursu (103 wnioski) termin oceny wniosków zostaje przedłużony o 45 dni, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).


Informacje nt. złożonych wniosków
22.02.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce, w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16.

W okresie naboru (tj. od 31 grudnia 2016 r. do 21 lutego 2017 r.), w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16 zarejestrowanych zostało 103 wnioski o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 225 696 711,54 zł, co stanowi 651,44% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 272KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce .

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1468/17 z dnia 8 września 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektu A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce. Zmiany w zakresie katalogu podmiotów, od których Wnioskodawca może nabyć wyniki prac B+R wynikają z konieczności dostosowania zapisów dokumentacji konkursowej do aktualnych uwarunkowań formalno – prawnych. 

Poniżej, w plikach do pobrania:

Zmiana Regulaminu konkursu


Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2039/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów: Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektu A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce; Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów; Wzoru umowy o dofinansowanie oraz Procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu.

Poniżej, w plikach do pobrania:

1)      zmieniony Regulamin konkursu,

2)      zmieniony Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów  (załącznik nr 5 do Regulaminu);

3)      zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie (załącznik nr 7 do Regulaminu), w tym także:

a)      załącznik nr 5 do umowy - Opis dokumentu księgowego,

b)      załącznik nr 6 do umowy - Wyodrębniona ewidencja księgowa,

c)       załącznik nr 7a do umowy - Instrukcja oznakowania miejsca,

d)      załącznik nr 7b do umowy - Projekt graficzny plakatu – wzór,

e)      załącznik nr 8 do umowy - Definicje wskaźników obowiązujące w naborze,

f)       załącznik nr 9 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

4)    zmieniona Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (załącznik nr 8 do Regulaminu).


Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z  Instrukcją wypełniania WOD  stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej   www.erpo.malopolska.pl . System będzie dostępny od dnia 31 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 21 lutego 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego.

Warunek, dotyczący potwierdzenia w odpowiednim rejestrze faktu prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego musi zostać spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy, co Wnioskodawca potwierdzi oświadczeniem we wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

 1. wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
 2. wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych. 
  Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależnej jednostki, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).
 3. wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego;
 4. wdrożeniu wynalazku chronionego patentem lub wzoru użytkowego objętego prawami ochronnymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 34 645 600,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny w przypadku projektów objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
 • średnie przedsiębiorstwa – 55%

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (.pdf, 612 KB) - wersja obowiązująca od 07.12.2017 r - aktualny

Regulamin konkursu (.pdf, 612 KB) - wersja obowiązująca do 06.12.2017 r

Regulamin konkursu (.pdf, 609 KB) - wersja obowiązująca do 26.09.2017 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 629 KB) - obowiązujący do 11.09.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu: 

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 470 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie  (.pdf, 727 KB)  

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1,08 MB) - wersja obowiązująca od 12.09.2017 r.- aktualny

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD   (.pdf, 1,08 MB) - obowiązujący do 11.09.2017

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO  (.pdf, 315 KB)  

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,06 MB) 

- wersja obowiązująca od 07.12.2017 r - aktualny

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1 MB)

- wersja obowiązująca do 06.12.2017 r

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu  (.pdf, 463 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 969 KB) - wersja obowiązująca od 07.12.2017 r. - aktualny

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 921 KB) - wersja obowiązująca do 06.12.2017 r.

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 465 KB) - wersja obowiązująca od 07.12.2017 r. - aktualny

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 465 KB) - wersja obowiązująca do 06.12.2017 r.

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020  (.pdf, 1,28 MB)  

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (.pdf,  1,18 MB)  

Załącznik nr 11 Opis posiadanych przez Wnioskodawcę wyników prac B+R  (.docx, 46 KB) 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 322 KB) 

Kompletna dokumentacja do konkursu (Regulamin konkursu, załączniki do regulaminu konkursu oraz załączniki do wniosku (.zip, 8 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 732 KB) - aktualizacja w dniu 2 lutego 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl