RPO 3.4.5.

Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo

RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18

31.10.2018

Zakończony

06.02.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
10.04.2019

Wybór projektów do dofinansowanie w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałania 3.4.5 „Bony na doradztwo”, Typ projektów A. bon na specjalistyczne doradztwo w ramach konkursu nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 kwietnia 2019 r., Uchwałą nr 560/19 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu ocenionego pozytywnie, na kwotę dofinansowania wynoszącą 36 974 424,43 zł

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 99 KB)

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 101 KB),

- wzory formularzy i załączników niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip, 1,4 MB).


Wyniki oceny formalnej
07.03.2019

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo 

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18, w ramach Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo, RPO WM na lata 2014-2020. 

W ramach naboru złożono 1 wniosek, który spełnił kryteria oceny formalnej i uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej oraz został przekazany do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 98KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
06.02.2019

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18,  Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo 

W okresie trwania naboru (tj. od 30 listopada 2018 r. do 05 lutego 2019 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18 zarejestrowany został 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanym wniosku wynosi 36 974 424,43 zł, co stanowi 100,00% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 171KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo, Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Na co i kto może składać wnioski?

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs realizowany jest w trybie naboru zamkniętego i nie jest podzielony na rundy.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 877 KB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 5 lutego 2019 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie instytucje otoczenia biznesu (IOB), zainteresowane realizacją projektu grantowego. 

W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Poddziałanie wdrażane jest w formule projektu grantowego. Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez Grantobiorców.

Grantodawca będzie udzielał grantów (bonów na doradztwo) Grantobiorcom, którymi są MSP posiadające siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej, prowadzące działalność gospodarczą/posiadające główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub Grantobiorca oświadczył, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy dotyczącej powierzenia Grantu.

Granty zostaną przeznaczone na: specjalistyczne usługi doradcze o charakterze prorozwojowym (analizy i ekspertyzy prawne – w tym również usługi prawne, ekonomiczne, marketingowe,  techniczne), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa (Grantobiorcy), z zakresu:

a)  monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,

b)  organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności  lub efektywności przedsiębiorstwa,

c)   uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności, w tym również uzyskiwanie ww. certyfikatów,

d)  optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców,

e)  projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwanie certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,

f)    wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),

g)  instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,

h)  procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonującego przedsiębiorstwa,

i)    opracowania na potrzeby Grantobiorcy specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o  środki programu ramowego (np. Horyzont 2020), np. przygotowanie koncepcji badawczych, mogących być podstawą do aplikowania (nie dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, np. wniosku o udzielenie wsparcia),

j)    wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem  zgłoszenia patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych lub postępowania w tym zakresie.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf, 245 KB)

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 46 974 424,43 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie na poziomie Grantodawcy wynosi 100%.

Minimalna wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zmiana Regulaminu konkursu

13.04.2022 r.

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18 dla naboru
wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo, Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 502/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 3.4.5 Typ projektów A. bon na specjalistyczne doradztwo „Bony na doradztwo”.

W Regulaminie konkursu zwiększona została kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu o 10 mln zł natomiast w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu stanowiącego „Wzór umowy o dofinansowanie” zaktualizowano zakres zmian jakie Beneficjent może wprowadzić w umowie i projekcie.

Załączniki:

-  Regulaminu konkursu uwzględniający zmianę kwoty alokacji (.pdf, 632 KB);

zaktualizowany Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 744 KB).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 632 KB) - obowiązujący od dnia 14 kwietnia 2022 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 396 KB) - obowiązujący do dnia 13 kwietnia 2022 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 245 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 877 KB)

            Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 231 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 191 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 602 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 144 KB)

Załącznik nr 6 wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 744 KB) - obowiązujący od dnia 14 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 499 KB) - obowiązujący do dnia 13 kwietnia 2022 r.

            Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 829 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 318 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 804 KB)

Załącznik nr 9 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 108 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 318 KB).

Pytania i odpowiedzi
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 616 03 91, (32) 616 03 92, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.