RPO 4.1.1.

Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17

29.08.2017

Zakończony

06.12.2017

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmniejszoną wydajność systemu e-RPO występującą w ostatnim okresie oraz kierując się dobrem Wnioskodawców, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przedłużeniu do dnia 5 grudnia do godziny 15.00 naborów wniosków w ramach Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych (RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17).

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
05.04.2019

2 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 524/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 301 KB), na mocy której projekt nr RPMP.04.01.01-12-1119/17, pn. „Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminach Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska i Stryszów" złożony przez Gminę Andrychów został umieszczony na Liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. 

W związku z powyższym aktualizuje się Listę rezerwową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 207 KB)


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
23.12.2020

18.03.2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla projektu nr RPMP.04.01.01-12-1119/17, który został przywrócony do oceny wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 dla Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł.

Łącznie w wyniku oceny merytorycznej  wynik pozytywny uzyskało 20 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 282 020 897,49 zł

Wynik negatywny otrzymały 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 9 180 370,49 zł.

Pobierz listę (PDF, 262KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 22.06.2018

  18 czerwca 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 dla Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 274 059 759,97 zł.

  Wynik negatywny otrzymało 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 9 180 370,49 zł.

  ***

  Zgodnie z kryteriami oceny Podziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych RPO WM, pięć spośród trzynastu kryteriów oceny merytorycznej stanowią kryteria porównawcze, spośród których cztery opierają się o Przedziały kwartylowe (.pdf, 754).

  Lista członków KOP (.pdf, 230 KB)

  Pobierz listę (PDF, 260KB)
 • 09.08.2018

  W wyniku ponownej oceny dokonanej przez IRP, projekt nr RPMP.04.01.01-12-1061/17, pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” złożony przez Gminę Moszczenica w zakresie zaskarżonych kryteriów w ramach protestu, otrzymał łącznie 68 punktów, tj. 94,44% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.

  W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 zostało ocenionych łącznie 19 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 274 059 759,97 zł.

  Pobierz listę (PDF, 262KB)

Wyniki oceny finansowej
20.02.2019

15.02.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej dla projektu nr RPMP.04.01.01-12-1119/17, który został przywrócony do oceny wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 dla Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 29 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 291530816,69 zł

Wynik negatywny otrzymały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 18383173,51 zł.

Pobierz listę (PDF, 301KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 27.04.2018

  23 kwietnia 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 dla Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 283 569 679,17 zł.

  Wynik negatywny otrzymały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 18 383 173,51 zł

  Pobierz listę (PDF, 301KB)

Wyniki oceny formalnej
14.01.2019

Informacja na temat aktualizacji wyników oceny formalnej projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz działając zgodnie z zapisami § 32 - 34 oraz § 38 Regulaminu konkursu Instytucja Organizująca Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202 (RPO WM) dokonała ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu:

Numer projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

RPMP.04.01.01-12-1119/17

Gmina Andrychów

Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminach Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska i Stryszów.

W wyniku przeprowadzenia procedury oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 311 049 823,68 zł.

Wynik negatywny uzyskało 25 projektów na łączną kwotę dofinansowania 13 314 238,68 zł.

Pobierz listę (PDF, 417KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 08.03.2018

  26 lutego 2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 31 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 303 088 686,17 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 26 projektów na łączną kwotę dofinansowania 21 268 026,70 zł.

  Pobierz listę (PDF, 301KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
07.12.2017

W ramach konkursu złożono 57 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 335 125 824,86 zł, co stanowi ok. 394,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 87KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 5 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • administracja rządowa,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Możliwe jest wsparcie projektów:

 • typu A – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 • typu B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 • typu C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
 • typu D – projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

193 205 617,16 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiany regulaminu konkursu

29 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1895/20 (.7z, 909 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Przedmiotową Uchwałą wprowadzono zmiany we wzorze Załącznika nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu, Załącznika nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz Załącznika nr 6c Porozumienie o dofinasowaniu projektu dla Podziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – w treści Załącznika nr 4 Warunki specyficzne realizacji projektu. Modyfikacja dotyczy dodania punktu 3, o treści „W przypadku projektów polegających na montażu instalacji OZE limit dotyczący wygenerowanych oszczędności opisany w załączniku nr 6 do Umowy o dofinansowanie/Uchwały/Porozumienia o dofinansowaniu w § 2 ust. 9 pkt 2 nie dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła i kotłów na biomasę.”.


12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1881/18 (.pdf, 518), dokonał zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ten sposób że :

 1. w  Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do tej uchwały, §22 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 193 205 617,16 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięć tysięcy sześćset siedemnaście 16/100), przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.”
 2. przyjęto nowe brzmienie Załącznika nr 6 Warunki realizacji oraz rozliczenia projektu, do Umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu (.pdf, 849 KB)
 3. przyjęto nowe brzmienie Załącznik nr 13 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie, do Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu (.pdf, 677 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy zwiększenia alokacji, w związku z podjęciem Uchwały Nr 1870/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Ponadto wprowadzone zostają zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie projektów dla Podziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w treści Załącznika nr 13 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie oraz § 3 ust. 29 Załącznika nr 6 Warunki realizacji oraz rozliczenia projektu. Przedmiotowe zmiany mają na celu umożliwienie Beneficjentom wnioskowania o przekazanie transzy w formie zaliczki w wysokości niższej niż dotychczas określony w umowie  procent dofinansowania oraz umożliwienie Beneficjentom zawnioskowania  o niższą niż dotychczas określona w Umowie maksymalną wartość zaliczki i tym samym wniesienia do IZ RPO WM adekwatnego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1368/18 (.pdf, 360 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez zwiększenie alokacji w konkursie.
Obecnie kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 176 208 417,16 zł.

19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1087/18 (.pdf, 358 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez zwiększenie alokacji przeznaczonej na konkurs do kwoty 127 788 863,20 zł. Pierwotna kwota alokacji wynosiła 84 986 000,00 zł.
Podstawą modyfikacji jest Uchwała Nr 1073/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 14 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)
Załącznik nr 22 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)
Załącznik nr 24 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 792 KB) - wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. zmieniona uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6KB), uchwałą nr 1087/18 (.pdf, 358 KB), uchwałą nr 1368/18  (.pdf, 360 KB) oraz Uchwałą nr 1881/18 (.pdf, 518)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 15,7 MB) - wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem załączników nr 2, 3, 6a, 6b i 6c

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 408 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 828 KB) - wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. zmieniona  uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,91 MB) - wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. zmieniona uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB) - wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. zmieniona uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2,15 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 700 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r.) (.pdf, 792 KB) - wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r. zmieniona uchwałą 895/17  (.pdf, 287 KB) w zakresie Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zmieniona uchwałą Uchwałą nr 1881/18 (.pdf, 518) w zakresie Załącznika nr 6 Warunki realizacji oraz rozliczenia projektu  oraz Załącznik nr 13 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie  (.pdf, 677 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 792 KB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 1,7 MB) - wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r. zmieniona uchwałą 895/17 (.pdf, 287 KB) w zakresie Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 780 KB) 

Załącznik 6c Porozumienie o dofinansowaniu projektu (.pdf, 1,7 MB) - wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r. zmieniona uchwałą 895/17 (.pdf, 287 KB) w zakresie Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik 6c Porozumienie o dofinansowaniu projektu (.pdf, 748 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 708 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 480 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w załączniku nr 6b do Regulaminu, natomiast wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu, dla państwowych jednostek budżetowych, został określony w Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 550 KB) - aktualizacja w dniu 27 listopada 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl