RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

26.10.2015

Zakończony

28.11.2015

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
14.06.2016

14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr 859/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR dla subregionów: Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Subregionu Sądeckiego, Subregionu Tarnowskiego i Subregionu Podhalańskiego.  

Zgodnie z przyjętą uchwałą zmienione zostało brzmienie Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 183/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lutego 2016 r. w ten sposób, że: 

a) w wykazie projektów subregionalnych dla Subregionu Tarnowskiego zgodnie z pisemnym wnioskiem Projektodawcy z dnia 16.05.2016 r. o sygn. WRM.041.2.11.2015 usunięto się projekt: Numer karty projektu RPOWM/SPR/TAR/2015/4.3.2/18, Nazwa Projektodawcy: Gmina Miasta Tarnowa, Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie – etap II”, Maksymalna wartość dofinansowania: 2 929 825,08 zł;

b) w wykazie projektów subregionalnych dla Subregionu Tarnowskiego zwiększa się odpowiednio kwoty maksymalnych wartości dofinansowań wszystkich projektów w związku z powstałymi oszczędnościami po wycofaniu projektu RPOWM/SPR/TAR/2015/4.3.2/18.  

Uchwała Nr 242/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r w sprawie zatwierdzenia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.3.2 dla Subregionu Małopolska Zachodnia pozostaje bez zmian. 

Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 4.3.2.

Pobierz listę (PDF, 709KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 25.02.2016

  Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR: 11 lutego 2016 r. dla subregionów: Sądeckiego, Tarnowskiego, Podhalańskiego i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 25 lutego 2016 r. dla subregionu: Małopolska Zachodnia.

  Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.3.2", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 14 stycznia 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), 18 stycznia 2016 r. (dla subregionu sądeckiego), 20 stycznia 2016 r. (dla subregionu tarnowskiego), 22 stycznia 2016 r. (dla subregionu podhalańskiego), 3 lutego 2016 r. (dla Małopolski Zachodniej). Wykazy te są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa.

  Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 4.3.2.

  Pobierz listę (PDF, 269KB)
 • 19.02.2016

  11 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR dla subregionów: Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Subregionu Sądeckiego, Subregionu Tarnowskiego i Subregionu Podhalańskiego.

  Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.3.2", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 14 stycznia 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), 18 stycznia 2016 r. (dla subregionu sądeckiego), 20 stycznia 2016 r. (dla subregionu tarnowskiego), 22 stycznia 2016 r. (dla subregionu podhalańskiego). Wykazy te są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa.

  Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 4.3.2. 

  Pobierz listę (PDF, 464KB)

Wyniki oceny formalnej
08.01.2016

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych w ramach poddziałania 4.3.2. Łącznie złożono 178 kart projektów w 5 subregionach. Wynik pozytywny warunkowo (oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskało 165 kart, wynik negatywny (oznaczający brak skierowania do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskało 13 kart:

wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 92 KB)

wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 88 KB)

wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim (.pdf, 88 KB)

wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 88 KB)

wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 92 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej:

Pobierz listę (PDF, 113KB)

Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych
02.12.2015

W ramach naboru kart projektów subregionalnych Poddziałania 4.3.2 złożono łącznie 178 kart projektów w 5 subregionach:

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej:

Pobierz listę (PDF, 341KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 • Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)* obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki,
 • Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 • Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 • Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektu

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 26 października 2015 r. do 27 listopada 2015 r. do godziny 15:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
b) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
c) jednostki naukowe
d) uczelnie
e) instytucje kultury
f) podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
g) organizacje pozarządowe
h) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 4.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typu projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 125 556 000,00 PLN,
w tym:

 1. dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: 16 071 168,00 PLN
 2. dla Subregionu tarnowskiego: 26 994 540,00 PLN
 3. dla Subregionu sądeckiego: 32 142 336,00 PLN
 4. dla Subregionu podhalańskiego: 19 837 848,00 PLN
 5. dla Małopolski Zachodniej: 30 510 108,00 PLN

W ramach Poddziałania 4.3.2 nie określono minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 60% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikaz odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia.

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

Regulamin wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - wersja obowiązująca od 11 lutego 2016 r. (.pdf, 358 KB)

Regulamin wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - wersja obowiązująca od 14 stycznia 2016 r. do 10 lutego 2016 r. (.pdf,134 KB)

Regulamin wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - wersja obowiązująca do 13 stycznia 2016 r. (.pdf,134 KB)

Karta projektu subregionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 (.doc, 169 KB)

Instrukcja wypełniania karty projektu w ramch RPO WM 2014-2020 (.pdf, 128 KB)

Definicje wskaźników w ramach Poddziałania 4.3.2 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 118 KB)

Zobacz również

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (.pdf, 3,82 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 230 KB) - aktualizacja w dniu 9 listopada 2015 r.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.