RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23

28.12.2022

Zakończony

04.03.2023

Wyniki naboru

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
16.03.2023

W dniu 16.03.2023 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 dla poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

W wyniku weryfikacji spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 77 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 150 210 993,44 zł.

Tym samym od dnia 17.03.2023 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla powyższych projektów.

Pobierz listę (PDF, 66KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
06.03.2023

W ramach konkursu złożono 77 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 150 210 993,44 zł, co stanowi ok. 971% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 261KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2023 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 stycznia 2023 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 marca 2023 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO). W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie mogą uzyskać projekty z obszaru objętego SPR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis. 

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 467 630,00 zł

Niezbędne dokumenty

UWAGA: W przypadku trudności z dostępnością cyfrową któregokolwiek z dokumentów zamieszczonych poniżej, alternatywnym sposobem dostępu jest kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Regulamin konkursu (.pdf, 880 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 12,5 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 962 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 923 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 2,48 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 1,83 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 1,10 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 1,36 MB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 1,37 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 745 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 553 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/ przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 737 KB)

Załącznik nr 10 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego (.pdf, 1,37 MB)

Załącznik nr 10 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego  (.docx, 172 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 20 lutego 2023 r. (.pdf, 465 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 e-mail: fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl.